REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10 : [41]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Contents

Нумар прысвечаны 60-гадоваму юбiлею Беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа”

  LITERATUROZNAWSTWO

 1. Jurij Łabyncew
  Непреходящие споры о Франциске Скорине, включая «беловежские», и необходимость подготовки новейшей библиографии работ о нем
 2. Ludmiła Sińkowa
  Пафас творчасцi “белавежцаў” у сiтуацыi беларуска-польскага памежжа
 3. Anżeła Mielnikawa
  Нацыянальныя мастацкiя архетыпы ў творчасцi “белавежцаў”
 4. Anatol Brusewicz
  Сюррэалiстычныя тэндэнцыi ў паэзii “белавежцаў”
 5. Światłana Kaladka
  Духоўная сутнасць эмоцыi ў паэтычным творы: “белавежскi” кантэкст
 6. Halina Tyczko
  Архетып дому як увасабленне вобразу Айчыны ў творчасцi Яна Чыквiна
 7. Wanda Barowka
  Аповесць “Самасей” Сакрата Яновiча i малая проза Мiхася Стральцова: апавядальнiцкiя стратэгii
 8. Tacciana Alaszkiewicz
  Надзея Артымовiч i Алесь Разанаў: жанрава-паэтычная прырода творчага дыялогу
 9. Alena Biełaja
  Мастацкая канцэпцыя асобы ў прозе Мiры Лукшы
 10. Ała Bradzichina
  Асноўныя вектары мастацкага пошуку Яна Чыквiна ў 2010-х гадах
 11. Aksana Danilczyk
  Традыцыi заходнебеларускай паэзii i творчасць Надзеi Артымовiч
 12. Siargiej Kawalou
  Галiна Тварановiч як даследчык i папулярызатар беларускай лiтаратуры ў Польшчы
 13. Tamara Tarasawa
  Пiсьменнiцкае лiтаратуразнаўчае даследаванне: роздум над кнiгай Яна Чыквiна “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа”
 14. Iryna Barouskaja
  Фальклорныя вытокi творчасцi Алеся Барскага”
 15. Sierż Minskiewicz
  «Крымскiя санеты» Адама Мiцкевiча i вянок санетаў «Святая студня» Яна Чыквiна: версiфiкацыя, iнтэртэкстуальнасць
 16. Anna Sakowicz
  Беларускае асяроддзе ў аўтабiяграфiчнай кнiзе Сакрата Яновiча “Не жаль пражытага”
 17. Anna Alsztyniuk
  Тэма антыдзяцiнства ў аўтабiяграфiчнай кнiзе Васiля Петручука “Крышынкi”
 18. Iryna Szmatkowa
  Воблака душы з улады тлуму...: духоўныя пошукi ў паэзii Нiны Мацяш i Галiны Тварановiч
 19. Tacciana Ficner
  “Бабскiя гiсторыi” Мiры Лукшы: гендарны аспект
 20. Maryna Lebiedziewa
  Творчасць “белавежцаў” у сучасным мастацка-дакументальным дыскурсе (па матэрыялах кнiг Галiны Тварановiч)
 21. Jelena Tarasawa
  Эстетизация малой родины в ранних произведениях Миры Лукши и Говарда Филлипса Лавкрафта
 22. Natalla Nalotowa
  Мастацкае асэнсаванне асобы i дзейнасцi Кастуся Калiноўскага ў беларускай аповесцi 1970-х гадоў
 23. Mikoła Chaustowicz
  Iгнацы Яцкоўскi як верагодны аўтар верша “Зáграй, зáграй, хлóпчэ мáлы...”
 24. Aleś Makarewicz
  Асаблiвасцi адлюстравання вобраза Францыска Скарыны ў сучаснай беларускай драматургii
 25. Żanna Niekraszewicz-Karotkaja
  Рэнесансная сядзiба Муз у Заблудаве: педагагiчная i творчая дзейнасць Iагана Мюлiуса пад патранатам Грыгорыя Хадкевiча
 26. Łarysa Szczawinskaja
  Мельнiцкi ўраджэнец Мiкалай Крэйдзiч – беларускi праваслаўны святар i паэт
 27. Iwan Nowik
  Фiласофiя «крытычнага аптымiзму» Уладзiмiра Самойлы
 28. Nadzieja Zujewa
  Мастацкiя асаблiвасцi аповесцяў Лукаша Калюгi «Дзе косцi мелюць» i «Зэнка малы нiколi не быў»
 29. Halina Twaranowicz
  Канцэптуальныя пошукi на беларускiм памежжы: навуковая спадчына Iгара Жука

 30. FOLKLORYSTYKA I KULTUROZNAWSTWO

 31. Adrian Kuprianowicz
  Народная магия в повседневности сельских жителей (на примере нескольких сел Гайновского повета на фоне восточного славянства)
 32. Wiola Kazanina
  Беластоцкiя i гродзенскiя выданнi як крынiцы спадчыны БНР у фалерыстыцы: Abducet praedam, cui occurit prior...
 33. Daria Wieramiejczyk
  Развiццë сучаснай мастацкай культуры Брэста ў кантэксце беларуска-польскiх культурных сувязяў

 34. JĘZYKOZNAWSTWO

 35. Alena Michalewicz
  Гутарковыя сiнтаксiчныя канструкцыi ў паэтычнай спадчыне Максiма Танка i Вiктара Шведа
 36. Maryla Chaustowicz
  Моўныя асаблiвасцi “Rozhoworu Imperatrici z Ilhiersztromom...”
 37. Ludmiła Siegień
  Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: запазычаныя абрэвiятуры ў сучаснай беларускай мове i яе тэхналектах
 38. Światłana Padabiedawa
  Этнамаркiраваная лексiка беларускай мовы ў перакладах на англiйскую

 39. ADNOTACJE

 40. SPRAWOZDANIA

 41. Anna Alsztyniuk
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Literatura białoruska w Polsce – wczoraj i dziś”, Białystok 24–25.05.2018 r.
 42. Halina Twaranowicz
  Навуковы круглы стол “Чалавек. Асоба. Творца” прысвечаны памяцi прафесара Iгара Жука, Гродна, 20 чэрвеня 2018 г.
 43. Halina Twaranowicz
  XIV Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна, 26 кастрычнiка 2018 г.

 44. JUBILEUSZ

 45. Wolga Gubskaja
  Мастацтва заўсëды ўнiкальнае...

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Мастацтва заўсëды ўнiкальнае...Губская, Вольга--
2018XIV Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна, 26 кастрычнiка 2018 г.Twaranowicz, Halina--
2018Навуковы круглы стол “Чалавек. Асоба. Творца” прысвечаны памяцi прафесара Iгара Жука, Гродна, 20 чэрвеня 2018 г.Twaranowicz, Halina--
2018Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Literatura białoruska w Polsce – wczoraj i dziś”, Białystok 24–25.05.2018 r.Alsztyniuk, Anna--
2018AdnotacjeTwaranowicz, Halina--
2018Этнамаркiраваная лексiка беларускай мовы ў перакладах на англiйскуюPadabiedawa, Światłana--
2018Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: запазычаныя абрэвiятуры ў сучаснай беларускай мове i яе тэхналектахSiegień, Ludmiła--
2018Моўныя асаблiвасцi “Rozhoworu Imperatrici z Ilhiersztromom...”Chaustowicz, Maryla--
2018Гутарковыя сiнтаксiчныя канструкцыi ў паэтычнай спадчыне Максiма Танка i Вiктара ШведаMichalewicz, Alena--
2018Развiццë сучаснай мастацкай культуры Брэста ў кантэксце беларуска-польскiх культурных сувязяўWieramiejczyk, Daria--
2018Беластоцкiя i гродзенскiя выданнi як крынiцы спадчыны БНР у фалерыстыцы: Abducet praedam, cui occurit prior...Kazanina, Wiola--
2018Народная магия в повседневности сельских жителей (на примере нескольких сел Гайновского повета на фоне восточного славянства)Kuprianowicz, Adrian--
2018Канцэптуальныя пошукi на беларускiм памежжы: навуковая спадчына Iгара ЖукаTwaranowicz, Halina--
2018Мастацкiя асаблiвасцi аповесцяў Лукаша Калюгi «Дзе косцi мелюць» i «Зэнка малы нiколi не быў»Zujewa, Nadzieja--
2018Фiласофiя «крытычнага аптымiзму» Уладзiмiра СамойлыNowik, Iwan--
2018Мельнiцкi ўраджэнец Мiкалай Крэйдзiч – беларускi праваслаўны святар i паэтSzczawinskaja, Łarysa--
2018Рэнесансная сядзiба Муз у Заблудаве: педагагiчная i творчая дзейнасць Iагана Мюлiуса пад патранатам Грыгорыя ХадкевiчаNiekraszewicz-Karotkaja, Żanna--
2018Асаблiвасцi адлюстравання вобраза Францыска Скарыны ў сучаснай беларускай драматургiiMakarewicz, Aleś--
2018Iгнацы Яцкоўскi як верагодны аўтар верша “Зáграй, зáграй, хлóпчэ мáлы...”Chaustowicz, Mikoła--
2018Мастацкае асэнсаванне асобы i дзейнасцi Кастуся Калiноўскага ў беларускай аповесцi 1970-х гадоўNalotowa, Natalla--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41