REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7871
Tytuł: Надзея Артымовiч i Алесь Разанаў: жанрава-паэтычная прырода творчага дыялогу
Inne tytuły: Ales Razanov and Nadzeya Artymovich: genre and poetic nature of creative dialogue
Ales Razanov i Nadzieja Artymowicz: gatunkowe i poetyckie cechy dialogu artystycznego
Autorzy: Alaszkiewicz, Tacciana
Słowa kluczowe: A. Razanov
N. Artymovich
marginalia
complexity
poem
artistic consciousness
chronotope
dialogue
notatki na marginesie
złożoność
wiersz
świadomość artystyczna
chronotyp
dialog
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 93-101
Abstrakt: In this article, the author explores the question of the nature of the genre-poetic dialogue, in which N. Artymovich and A. Razanov take part. The author believes that Ales Razanov invents his own chronotopic picture of artistic consciousness: it seems that it is here and now the poet has a special vision of the inner subtext of Artymovich’s verses, which may be a logical response–continuation or auto-commentary to what has been read. Ales Razanov’s marginalia is an attempt to enter into N. Artymovich’s unread and misunderstood poems. The poet offers a reader a pattern, artistic paradigm of possible interpretation of his own literary texts. Such an understanding of poetic reality and an approach to the embodiment of close but strange words show the “marginal notes” of A. Razanov’s book “Дзверы”.
W artykule autorka analizuje cechy gatunkowe i poetyckie dialogu między N. Artymowicz a A. Razanovem. Zdaniem autorki Ales Razanov opracowała swój indywidualny chronotyp świadomości artystycznej; wydaje się, że tu i teraz posiada poeta swoja wizję wewnętrznego subtekstu utworu N. Artymowicz, która może stanowić logiczna odpowiedź-kontynuację lub autokomentarz tego co zostało przeczytane. Notatki na marginesie Alesia Razanova są próbą wejścia w nieprzeczytane, nieprzyswojone i niezrozumiane wiersze N. Artymowicz. Poeta proponuje wzór, artystyczny paradygmat, możliwą interpretację swoich tekstów. Takie rozumienie rzeczywistości poetyckiej, podejścia do ucieleśnienia obcego lecz bardzo bliskiego słowa prezentują notatki na marginesie w książce „Дзверы” A. Razanova.
Afiliacja: Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
Nota biograficzna: Alaszkiewicz Tacciana (Аляшкевiч Таццяна) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7871
DOI: 10.15290/bb.2018.10.08
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6025-7340
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_T_Alaszkiewicz_Надзея_Артымовiч_i_Алесь_Разанау.pdf226,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.