REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7882
Tytuł: Воблака душы з улады тлуму...: духоўныя пошукi ў паэзii Нiны Мацяш i Галiны Тварановiч
Inne tytuły: «Воблака душы з улады тлуму...»: spiritual search in Nina Matyash’s and Halina Tvaranovich’s poetry
„Воблака душы з улады тлуму...”: duchowe poszukiwania w poezji Niny Maciasz i Haliny Twaranowicz
Autorzy: Szmatkowa, Iryna
Słowa kluczowe: spirit
soul
spiritual
religious
man
universe
spiritual poetry
Nina Matyash
Halina Tvaranovich
duch
dusza
duchowy
religijny
człowiek
ludzkość
poezja duchowa
Nina Maciasz
Halina Twaranowicz
Data wydania: 2018
Data dodania: 31-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 213-226
Abstrakt: The article explores the embodiment of spiritual search in the poetry of Belarusian poetesses of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century – Nina Matyash and Halina Tvoronovich, whose verses are a clear example of Belarusian spiritual poetry with its national characteristics. On the example of their poetry the ways of their personal moral progress and the search how to save the mankind have been conceptualized.
Wartykule omówiono duchowe poszukiwania w twórczości białoruskich poetek II połowy XX wieku i początków XXI wieku – Niny Maciasz i Haliny Twaranowicz, których wiersze są wyraźnym przykładem poezji duchowej z jej cechami narodowymi. Autorka artykułu pokazała sposoby ich osobistego moralnego doskonalenia oraz próby odnalezienia drogi do uratowania całej ludzkości.
Afiliacja: Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk
Nota biograficzna: Szmatkowa Iryna (Шматкова Iрына) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (Mińsk), Wydział Międzynarodowych Kontaktów Biznesowych, Katedra Języków Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7882
DOI: 10.15290/bb.2018.10.18
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0842-5460
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_I_Szmatkowa_Воблака_душы_з_улады_i_тлуму.pdf265,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.