REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7865
Tytuł: Нацыянальныя мастацкiя архетыпы ў творчасцi “белавежцаў”
Inne tytuły: National art archetypes in the works of “Belavezha” writers
Narodowe archetypy artystyczne w twórczości pisarzy stowarzyszenia „Białowieża”
Autorzy: Mielnikawa, Anżeła
Słowa kluczowe: image
archetype
home
homeland
culture hero
space
ethics
obraz
archetyp
dom
ojczyzna
bohater
przestrzeń
etyka
Data wydania: 2018
Data dodania: 27-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 37-50
Abstrakt: The article is devoted to the national art archetypes in the works of “Belavezha” writers. The imagery of their poetry is constructed on both Pan-European archetypes of cultural field and national art archetypes. The specificity of the ideological and artistic-figurative system of works of “Belavezha” writers as a holistic aesthetic phenomenon is represented by the images of native land and home which were historically formed in the context of national culture. Artistic variations of home are manifested by the images of nest, hearth, roots. They help to understand the laws of the artistic functioning of the deep national-ontological layers of consciousness, convey the national-cultural features, the code of national ethics, and determine the type of cultural hero.
Artykuł został poświęcony narodowym archetypom artystycznym w twórczości pisarzy stowarzyszenia „Białowieża”. Wykazano, że obrazowość ich poezji oparta jest zarówno na ogólnoeuropejskich archetypach pola kulturowego, jak i na narodowych archetypach artystycznych. Specyfika systemu ideowego i artystycznego w utworach przedstawicieli „Białowieży” oparta jest na obrazach ziemi rodzinnej i domu, które powstały w historycznym kontekście kultury narodowej. Twórcze wariacje „domu” są reprezentowane przez obrazy gniazda, ogniska domowego, korzeni. Pozwalają zrozumieć prawa rządzące artystycznym funkcjonowaniem głębokich pokładów świadomości narodowej, wskazują na odmienność narodową i kulturową, opisują kodeks etyczny, warunkują typ bohatera.
Afiliacja: Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny
Nota biograficzna: Mielnikawa Anżeła (Мельнiкава Анжэла) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7865
DOI: 10.15290/bb.2018.10.03
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8802-6210
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_03_10_2018.pdf249,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.