REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.UWAGA! Identyfikatory DOI dla wszystkich monografii naukowych UwB

Informujemy, że monografie naukowe, których autorzy wskażą Uniwersytet w Białymstoku jako afiliację swoich publikacji, mogą otrzymać identyfikatory DOI. Numery będą rejestrowane dla każdej monografii naukowej (jako całości) oraz rozdziałów w publikacjach wieloautorskich.

Warunkiem rejestracji DOI jest umieszczenie materiałów w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB.


 • Numery czasopism dodane do RUB w IV kwartale 2023 r.:
 • Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2023 r.:
  • Białorutenistyka Białostocka tom 14,
  • Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(14),
  • Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 6, No. 1,
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(18),
  • Studia Wschodniosłowiańskie tom 22,
 • Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2023 r.:
  • Białostockie Studia Prawnicze Vol. 28 nr 2,
  • Crossroads. A Journal of English Studies Issue 38, Issue 39,
  • Optimum. Economic Studies nr 1(111),
  • Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1(17),
  • Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza nr tom 6,
 • Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2023 r.: