REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania "Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"Książki z serii Poetyka i Horyzonty Tradycji
W Repozytorium UwB zostały udostępnione trzy monografie zbiorowe poświęcone przestrzeni jako kategorii poetyki: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, Geografia i metafora oraz Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Publikacje są owocem konferencji naukowych organizowanych przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej.Numery czasopism dodane do RUB w III kwartale 2018 r.:
Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 11, Crossroads Issue 19, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 1(4), Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 2 no. 1, Formalized Mathematics Volume 26 Issue 1, Linguodidactica T. 21, Miscellanea Historico-Iuridica T. 16, Z. 1, T. 16, Z. 2, Optimum. Economic Studies Nr 1(91), Studia Iuridica Agraria T. 15, Studia Podlaskie T. 25.


Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2018 r.:
Annual Center Review nr 10, Białostockie Archiwum Językowe nr 17, Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 4, Crossroads Issue 18, Formalized Mathematics Volume 25 Issue 4, Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych vol. 29/1, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 6(90), Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2(8), Studia Wschodniosłowiańskie T. 17.


Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2018 r.:
Białorutenistyka Białostocka T. 9, Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 10, Białostockie Teki Historyczne T. 15, Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 3, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(3), Crossroads Issue 16, Eastern European Journal of Transnational Relations Vol. 1 no. 1, Elpis T. 19, Formalized Mathematics Volume 25 Issue 2 i Volume 25 Issue 3, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(88) i nr 5(89), Rocznik Teologii Katolickiej T. 16/1, T. 16/2 i T. 16/3.