REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania "Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"Książki z serii Poetyka i Horyzonty Tradycji
W Repozytorium UwB zostały udostępnione trzy monografie zbiorowe poświęcone przestrzeni jako kategorii poetyki: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, Geografia i metafora oraz Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Publikacje są owocem konferencji naukowych organizowanych przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej.Numery czasopism dodane do RUB w II kwartale 2018 r.:
Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 4, Formalized Mathematics Volume 25 Issue 4, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 6(90).


Numery czasopism dodane do RUB w I kwartale 2018 r.:
Białorutenistyka Białostocka T. 9, Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 10, Białostockie Teki Historyczne T. 15, Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 3, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(3), Crossroads Issue 16, Eastern European Journal of Transnational Relations Vol 1 no. 1, Elpis T. 19, Formalized Mathematics Volume 25 Issue 2 i Volume 25 Issue 3, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(88) i nr 5(89), Rocznik Teologii Katolickiej T. 16/1, T. 16/2 i T. 16/3.