REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7874
Tytuł: Традыцыi заходнебеларускай паэзii i творчасць Надзеi Артымовiч
Inne tytuły: Traditions of western belarusian poetry and Nadzeya Artymovich’s ouvre
Tradycje poezji zachodniobiałoruskiej i twórczość Nadziei Artymowicz
Autorzy: Danilczyk, Aksana
Słowa kluczowe: individualism
existential motives
patriotism
white verse
spiritually irrational stylistic current
Western Belarusian poetry
typology of thinking
autobiography
indywidualizm
motywy egzystencjalne
patriotyzm
wolny wiersz
duchowo irracjonalne prądy stylistyczne
literatura zachodniobiałoruska
typologia myślenia
autobiografia
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 127-140
Abstrakt: Literary creation of Belarusian writers in Bialystok region is an integral part of modern Belarusian literature. In fact, its existence contributes to the creation of multiple polarity and decentralization of the literary process necessary to complete the development of our literature. And its further development can be considered a continuation of earlier processes, which applies to Nadzeya Artymovich’s interesting poetry. The article examines the possible points of contact between Nadzeya Artymovich’s poetry and the poetry of Western Belarus, of Natalya Arsennyeva in particular. The analysis is based on both literary studies and the original texts, The author concludes that such features as individualism/isolation, existential motives, the theme of the poet and poetry, and reserved patriotism are connected with general typological coincidence or “typology of thinking”.
Twórczość białoruskich pisarzy na Białostocczyźnie stanowi integralną część współczesnej literatury białoruskiej. Jej istnienie jest elementem procesu kreowania literackiej wielobiegunowości i decentralizacji, niezbędnych dla pełnowartościowego rozwoju literatury.Współczesny rozwój literatury, w tym oryginalnej poezji Nadziei Artymowicz, można uznać za kontynuację procesów wcześniejszych. W artykule omówiono punkty styczne poezji Nadziei Artymowicz z poezją zachodniobiałoruską, a w szczególności z poezją Natalii Arsenniewej. Analizę oparto zarówno na materiale literaturoznawczym, jak i tekstach oryginalnych. Zdaniem autorki artykułu takie cechy jak indywidualizm, motywy egzystencjalne, temat poety i poezji, powściągliwy patriotyzm w twórczości obu poetek są uwarunkowane typologiczną zbieżnością lub „typologią myślenia”.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Danilczyk Aksana (Данiльчык Аксана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7874
DOI: 10.15290/bb.2018.10.11
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1561-588X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Danilczyk_Традыцыi_заходнебеларускай_паэзii.pdf254,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.