REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7884
Tytuł: Творчасць “белавежцаў” у сучасным мастацка-дакументальным дыскурсе (па матэрыялах кнiг Галiны Тварановiч)
Inne tytuły: Works of representatives of the Belarusian Literature Association “Belavezha” in contemporary artistic and documentary discourse (based on Halina Tvaranovich’s books)
Twórczość przedstawicieli Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” we współczesnym dyskursie artystycznym i dokumentalnym (na podstawie książek Haliny Twaranowicz)
Autorzy: Lebiedziewa, Marina
Słowa kluczowe: Belarusian Literature Association “Belavezha”
creativity
discourse
the genre of miniatures
tradition
„Białowieża”
twórczość
dyskurs
gatunek miniatury
tradycja
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 241-249
Abstrakt: The combination of art and documentary discourse is a phenomenon in the works of the representatives of the Belarusian Literature Association “Belavezha”. They try to combine the possibilities of prose and poetry, autobiography and social generalization, subjective freedom of the creative personality and modeling of a full panorama of the world. A well-known literary critic and researcher of Belarusian literature in Poland, Halina Tvoronovich has devoted her scientific works to the oeuvre of the participants of the literature association “Belavezha”. She elaborates on models created by poets and writers, creative interest in a fragmentary form, the genre of miniatures which provides the flexibility of the content of their artistic practice.
Połączenie dyskursu artystycznego i dokumentalnego jest zjawiskiem wyjątkowym w twórczości członków stowarzyszenia „Białowieża”, którzy dążą do osiągnięcia najwyższych możliwości prozy i poezji, autobiografii i uogólnień społecznych, subiektywnej wolności twórcy i pełnego modelowania świata. Znanym krytykiem i badaczem literatury białoruskiej w Polsce jest Halina Twaranowicz. Poświęciła ona swoją pracę naukową twórczości członków Stowarzyszenia. Omawia w niej modele artystyczne, twórcze zainteresowanie fragmentaryczną formą, gatunkiem miniatur, które stanowią treść praktyki „białowieżan”. Dzienniki i poezja badaczki również rozwijają się w tradycji stowarzyszenia.
Afiliacja: Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
Nota biograficzna: Lebiedziewa Marina (Лебедева Марына) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Instytut Dziennikarstwa, Katedra Mediologii i Web-Dziennikarstwa (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7884
DOI: 10.15290/bb.2018.10.20
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3544-5926
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_M_Lebiedziewa_Творчасць_белавежцау.pdf211,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.