REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7867
Tytuł: Духоўная сутнасць эмоцыi ў паэтычным творы: “белавежскi” кантэкст
Inne tytuły: Spiritual essence of emotions in poetry
Duchowa istota emocji w utworze poetyckim
Autorzy: Kaladka, Światłana
Słowa kluczowe: emotion
emotive
emotivity
poetic text
cognition
spirituality
emocje
emocjonalny
emocjonalność
tekst poetycki
poznanie
duchowość
Data wydania: 2018
Data dodania: 27-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 61-72
Abstrakt: The article deals with the relationship between emotions and inspiration with artistic fantasy, and also determines its impact on the process of the birth of poetic work. The spiritual essence of emotions is an important constant in the author’s artistic world. The relationship between emotions and sensual – spiritual spheres of a person’s life is defined. The connection between emotions and cognition, motivation of activity, transcendence is proved. The specificity of revealing emotions in the poetic works of Jan Czykwin and Halina Twaranowicz, ways of disclosing the spiritual essence of emotions in their poems are analyzed. The researcher comes to the conclusion that an author’s emotional sphere in the emergence of a creative idea and its realization in an artistic text play an important role.
W artykule omówiono związki między emocjami a natchnieniem i artystyczną fantazją. Wskazano także na ich wpływ na proces powstawania utworu. Duchowa istota emocji jest ważną stałą w artystycznym świecie autora. Omówiono także relacje między emocjami a uczuciową i duchową sferą życia ludzkiego, oraz związek emocji z poznaniem, motywacją i transcendencją. Przeprowadzono analizę specyfiki ukazywania emocji w utworach J. Czykwina i H. Twaranowicz. Autor artykułu formułuje wniosek, że sfera emocjonalna w pojawieniu się twórczej myśli i jej wyrażenie w tekście pełnią ważną rolę.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Kaladka Światłana (Калядка Святлана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7867
DOI: 10.15290/bb.2018.10.05
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4226-9967
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_S_Kaladka_Духоуная_сутнасць_эмоцыi.pdf256,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.