REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7872
Tytuł: Мастацкая канцэпцыя асобы ў прозе Мiры Лукшы
Inne tytuły: Artistic concept of an individual in Mira Luksha’s prose
Artystyczna koncepcja jednostki w prozie Miry Łukszy
Autorzy: Biełaja, Alena
Słowa kluczowe: artistic concept of an individual
literary character
aesthetic ideal
national picture of the world
categorical imperatives
artystyczna koncepcja jednostki
charakter literacki
ideał estetyczny
narodowy obraz świata
imperatywy
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 103-112
Abstrakt: All components of the artistic world of literary works are medium of artistic concept. In contrast to the ideas of the image, the character, and the hero, the concept refers to the writer’s views; it optimizes the analysis of pictorial structure of a literary work. Scientific interest in the study of the characters’ conception in literature was intensified at the turn of the 20th and 21st centuries and has been relevant since then. An artistic expression of a personality conception in literary works has clear historical and national features. This article presents the results of the analysis of the artistic concept of the personality in Mira Luksha’s prose.
Wszystkie komponenty świata artystycznego w literaturze są nośnikiem twórczej koncepcji. W przeciwieństwie do pojęcia obrazu, charakteru, bohatera koncepcja twórcza odnosi się do całokształtu poglądów pisarza, optymalizuje analizę obrazowej struktury utworu. Zainteresowania badaczy koncepcją bohaterów w twórczości poszczególnych pisarzy przybrały szczególnie intensywną formę na przełomie XX i XXI wieku, i trwają do dziś. Twórcze uosobienie koncepcji jednostki w utworze literackim posiada wyraźne cechy historyczne i narodowe. W artykule omówiono wyniki analizy artystycznej koncepcji jednostki w prozie Miry Łukszy.
Afiliacja: Baranawicki Uniwersytet Państwowy
Nota biograficzna: Biełaja Alena (Белая Алена) – doktor nauk pedagogicznych, Baranowicki Uniwersytet Państwowy, Wydział Języków Słowiańskich i Germańskich (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7872
DOI: 10.15290/bb.2018.10.09
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4328-6200
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Bielaja_Мастацкая_канцэпцыя_асобы.pdf231,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.