REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7920
Tytuł: Гутарковыя сiнтаксiчныя канструкцыi ў паэтычнай спадчыне Максiма Танка i Вiктара Шведа
Inne tytuły: Syntactic structures in poetic heritage of Maxim Tank and Victor Shved
Struktury składniowe w poetyckiej spuściźnie Maksyma Tanka i Wiktora Szweda
Autorzy: Michalewicz, Alena
Słowa kluczowe: anaphora
conversational style
syntax
structure
context
omission
repetition
functional modification
anafora
styl konwersacyjny
składnia
struktura
kontekst
pominięcie
powtórzenie
modyfikacje funkcjonalne
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 449-456
Abstrakt: The article discusses modifications in structures with omission and repetition of language components, common in the poetic works of the national poet of Belarus Maxim Tank and honored worker of culture in Poland Victor Shved. Incomplete simple sentences and compound parts of complex sentences with contextual omission of syntactic positions of subject and predicate, as well as constructions with repetition of a single word expressed by nouns, pronouns, adjectives, verbs and adverbs are analyzed.
W artykule omówiono modyfikacje w konstrukcjach z opuszczeniem/pominięciem i powtórzeniem komponentów językowych, dominujących w utworach poetyckich narodowego wieszcza Białorusi Maksyma Tanka oraz zasłużonego działacza kulturalnego Polski Wiktora Szweda. Przeprowadzono analizę prostych zdań niezakończonych i zdań złożonych z opuszczeniem kontekstowym składniowych pozycji podmiotu i orzeczenia, a także konstrukcji z powtórzeniem jednego słowa wyrażonego rzeczownikiem, zaimkiem, przymiotnikiem, czasownikiem i przysłówkiem.
Afiliacja: Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Mińsk
Nota biograficzna: Michalewicz Alena (Мiхалевiч Алена) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Katedra Językoznawstwa Białoruskiego i Rosyjskiego (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7920
DOI: 10.15290/bb.2018.10.33
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9674-4084
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.