REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7950
Tytuł: Этнамаркiраваная лексiка беларускай мовы ў перакладах на англiйскую
Inne tytuły: Ethno-marked vocabulary of the belarusian language in english translations
Białoruskie słownictwo nacechowane etnicznie w tłumaczeniach na język angielski
Autorzy: Padabiedawa, Światłana
Słowa kluczowe: translation
ethno-marked vocabulary
equivalence
transliteration
transcription
combined translation
descriptive translation
adaptation
dropping
tłumaczenie
słownictwo nacechowane etnicznie
ekwiwalencja
transliteracja
tłumaczenie łączone
tłumaczenie opisowe
adaptacja
opuszczenie
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 481-494
Abstrakt: The article discusses the problem of translation of ethno-marked Belarusian vocabulary into English on the example of the novel by V. Karatkevich “King Stakh’s Wild Hunt”. Ethno-marked vocabulary is a special layer of the Belarusian language, which reflects people’s world view and their way of life. The text contains names of dishes, food and beverages, names of clothes and decorative elements, names of dances, songs, celebrations and games, and names of mythical creatures. The author identifies transliteration/transcription, combined translation, descriptive translation, adaptation and dropping which help to establish equivalence of translation from Belarusian into English.
W artykule omówiono nacechowane etnicznie słownictwo białoruskie w tłumaczeniu na język angielski na materiale powieści „Dzikie polowanie króla Stacha”. Słownictwo to w języku białoruskim odzwierciedla światopogląd narodu, jego sposób życia. Tekst zawiera nazwy dań, pożywienia, napojów, ubrań i elementów dekoracyjnych, nazwy tańców, piosenek, świąt i zabaw, nazwy postaci mitycznych. Autorka artykułu określa sposoby przekazywania tej leksyki, takie jak transliteracja, transkrypcja, transkrypcja łączona, opisowa, adaptacja i opuszczenie, które służą zachowaniu ekwiwalencji w tłumaczeniu z języka białoruskiego na język angielski.
Afiliacja: Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny
Nota biograficzna: Padabiedawa Światłana (Падабедава Святлана) – magister nauk filologicznych, Państwowy Uniwersytet im. F. Skariny w Homlu, Wydział Filologiczny, doktorantka Katedry Języka Białoruskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7950
DOI: 10.15290/bb.2018.10.36
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1835-1904
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_S_Padabiedawa_Этнамаркiраваная_лексiка.pdf286,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.