REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7951
Tytuł: Adnotacje
Inne tytuły: Reviews
Autorzy: Twaranowicz, Halina
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 495-498
Nota biograficzna: Twaranowicz Halina (Тварановiч Галiна) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (profesor UwB).
Opis: Recenzje książek:
Iаанна Васiлюк, Нацыянальная iдэя ў беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя, Białystok 2017, сс. 194
Анна Альштынюк, Праблема аўтабiяграфiзму ў творчасцi Янкi Брыля, Białystok 2017, сс. 212
Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Opracowanie i przekład: Lilia Citko, Poznań 2018, ss. 419
Ала Петрушкевiч, “Белавежа”: постацi, творы, героi, Беласток 2018, сс. 232
Мiкола Хаўстовiч, Даследаваннi i матэрыялы: Лiтаратура Беларусi канца XVIII–XIX стагоддзя, том чацвëрты, Warszawa 2018, сс. 318
URI: http://hdl.handle.net/11320/7951
DOI: 10.15290/bb.2018.10.37
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6895-9010
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_H_Twaranowicz_Adnotacje.pdf133,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.