REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7949
Tytuł: Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: запазычаныя абрэвiятуры ў сучаснай беларускай мове i яе тэхналектах
Inne tytuły: The analysis of borrowings in contemporary belarusian and its technolects
Analiza zapożyczeń we współczesnym języku białoruskim i jego technolektach
Autorzy: Siegień, Ludmiła
Słowa kluczowe: Belarusian language for specific purposes
technolects
abbreviation
acronyms
borrowings
business communication
transliteration
białoruski język specjalistyczny
technolekty
skrótowce
akronimy
zapożyczenia
komunikacja biznesowa
transliteracja
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 467-479
Abstrakt: In the article, the author discusses the reasons and processes of adaptation of borrowings, paying special attention to the last decade of the 20th century and the beginnings of the 21st century which are characterized by a significant amount of borrowings from Western languages and this process is often carried out through the Russian language. The analysis has showed that the abbreviations, though unexplored and unstructured, name new phenomena of reality and function actively in Belarusian technolects.
W artykule autorka omawia przyczyny oraz procesy przyswajania zapożyczeń, kierując szczególną uwagę na ostatnie dziesięciolecie XX wieku i pierwsze dekady XXI wieku, które charakteryzują się znaczną ilością zapożyczeń z języków zachodnich i nierzadko proces ten odbywa się za pośrednictwem języka rosyjskiego. Analiza pokazała, że skrótowce, mimo że niezbadane i nieusystematyzowane, nazywają nowe zjawiska rzeczywistości i aktywnie funkcjonują w białoruskich technolektach.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Siegień Ludmiła (Сегень Людмiла) – magister filologii białoruskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (lektor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7949
DOI: 10.15290/bb.2018.10.35
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9345-3572
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_L_Siegien_Да_пытання_вывучэння_абрэвiятур.pdf266,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.