REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7881
Tytuł: Тэма антыдзяцiнства ў аўтабiяграфiчнай кнiзе Васiля Петручука “Крышынкi”
Inne tytuły: The theme of anti-childhood in Bazyli Pietruchuk’s autobiography “Okruchy”
Temat anty-dzieciństwa w autobiograficznej książce Bazylego Pietruczuka „Okruchy”
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Słowa kluczowe: anti-childhood
autobiography
psychological portrait
narrator
anty-dzieciństwo
autobiografia
portret psychologiczny
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 201-212
Abstrakt: Bazyli Pietruczuk’s autobiography is the main source of subjects discussed in his literary work. The author of the article analyzes his autobiography “Okruchy”. The writer presents his childhood memories full of pain, mischief and injustice. The picture of anti-childhood becomes pretext to consider the influence of surroundings on the way personality is formed.
Własna biografia jest podstawowym źródłem tematów utworów Bazylego Pietruczuka. W artykule dokonano analizy jego autobiograficznej książki „Okruchy”. Pisarz powraca w niej do wspomnień dzieciństwa, pełnego bólu, krzywd i niesprawiedliwości. Ukazanie historii anty-dzieciństwa staje się dla Pietruczuka pretekstem do rozważań na temat wpływu otoczenia na kształtowanie się osobowości człowieka.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Alsztyniuk Anna (Альштынюк Анна) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (asystent).
Sponsorzy: Publikacja finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanejWydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7881
DOI: 10.15290/bb.2018.10.17
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6013-2430
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Alsztyniuk_Тэма_антыдзяцiнства.pdf236,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.