REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7877
Tytuł: Фальклорныя вытокi творчасцi Алеся Барскага
Inne tytuły: Folklore the origins of the work of Alexander Barsky
Aleksander Barszczewski i folklor
Autorzy: Barouskaja, Iryna
Słowa kluczowe: folklore
figurative means
stylistic devices
art
hero
ritualism
poetry of nature
imagery
poetics
folklor
środki stylistyczne
sztuka
bohater
rytualizm
poezja natury
obrazowość
poetyka
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 163-171
Abstrakt: The article discusses Aleksander Barszczewski’s contribution in studies on national ouvre. Aleksander Barszczewski – professor of the University of Warsaw, Doctor of Philology is both a poet and a scholar, and many of his works are devoted to the study of the way figurative means and stylistic devices of folk art are used in fiction. He appreciates Romanticism as a trend in literature and art. Aleksander Barszczewski proves that national fantasy is of peasant and gentry origin. Moreover, he translates national tales into Polish. The researcher also focuses on poetry in Belarusian national rituals.
W artykule omówiono wkład Aleksandra Barszczewskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, doktora nauk humanistycznych, poety i uczonego – w studia nad twórczością narodową. Jego zainteresowania dotyczą wykorzystania ludowych środków wyrazu stylistycznego w literaturze pięknej. Wysoko ceni romantyzm jako kierunek w literaturze i sztuce. Udowadnia, że fantastyka narodowa jest zarówno pochodzenia chłopskiego, jak i szlacheckiego, tłumaczy na język polski opowieści ludowe, skupia swoja uwagę na poezji w białoruskich rytuałach.
Afiliacja: Homelski Państwowy Uniwersytet Medyczny
Nota biograficzna: Barouskaja Iryna (Бароўская Iрына) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Homelski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Katedra Języków Obcych (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7877
DOI: 10.15290/bb.2018.10.14
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7196-0701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_I_Barouskaja_Фальклорныя_вытокi.pdf221,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.