REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7869
Tytuł: Аповесць “Самасей” Сакрата Яновiча i малая проза Мiхася Стральцова: апавядальнiцкiя стратэгii
Inne tytuły: Sakrat Yanovich’s “Weed” and Mikhas Straltsov’s small prose: narrative strategies
Powieść „Samosiej” Sokrata Janowicza i mała proza Michasia Stralcowa: strategia narracyjna
Autorzy: Barouka, Wanda
Słowa kluczowe: prose
story
artistic form
narrative strategy
introspection
proza
powieść
opowiadanie
strategie narracji
introspekcja
Data wydania: 2018
Data dodania: 27-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 83-92
Abstrakt: Narrative strategies in the story “Weed” by S. Yanovich and in small prose by M. Straltsov are aimed at revealing the inner world of man. The heroes of the works of both writers are reflective people. The writers paid much attention to introspection.M. Straltsov preferred to modify the plot, the combination of lyricism and epic. S. Yanovich chose secondary artistic convention – satirical image.
Strategie narracyjne w powieści „Samosiej” S. Janowicza i opowiadaniach M. Stralcowa mają na celu badanie artystycznie świata człowieka. Bohaterowie utworów obu pisarzy są ludźmi refleksyjnymi. Pisarze przykładali dużą uwagę do introspekcji. M. Stralcow wolał zmieniać wątki fabularnie, kombinacje liryzmu i epiki podczas gdy S. Janowicz wybierał stosowanie drugorzędnej konwencji artystycznej, obrazu satyrycznego.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa
Nota biograficzna: Barouka Wanda (Бароўка Ванда) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7869
DOI: 10.15290/bb.2018.10.07
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1838-7691
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_W_Barowka_Аповесць_Самасей_Сакрата_Яновiча.pdf216,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.