REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7875
Tytuł: Галiна Тварановiч як даследчык i папулярызатар беларускай лiтаратуры ў Польшчы
Inne tytuły: Halina Twaranowicz as a researcher and popularizer of belarusian literature in Poland
Halina Twaranowicz jako badacz i popularyzator literatury białoruskiej w Polsce
Autorzy: Kawalou, Siarhiej
Słowa kluczowe: Halina Twaranowicz
a leader of academic research
Belarusian-Serbian literary contacts
Belarusian literature in Poland
the aesthetic views of “Belavezha” writers
publishing and teaching activities
kierunki badań naukowych
białorusko- serbskie związki literackie
literatura białoruska w Polsce
estetyczne poglądy pisarzy-“białowieżan”
działalność edytorska i pedagogiczna
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 141-154
Abstrakt: The article is devoted to academic and popularizing activities of the professor of Bialystok University, dr hab Halina Twaranowicz in the general context of the development of Belarusian studies in Poland. There emerge the main stages of the academic career of Halina Twaranowicz (in Minsk, Moscow, Belgrade and Bialystok). The most important directions of her research are highlighted: Belarusian-Serbian literary relations, Belarusian literature during World War II, Belarusian émigré literature, Christian themes in literature, contemporary Belarusian literature in Poland. Her conclusions drawn after the analysis of ”Belavezha” writers’ work indicate that Halina Twaranowicz has found her particular niche: literary and aesthetic views of ”Belavezha” writers have been discussed in many articles, reviews and polemical notes in the press. The author of the article emphasizes the significance of the academic journal Białorutenistyka Białostocka. Halina Twaranowicz has been its editor since the first issue was published. Białorutenistyka Białostocka has become the most representative journal in the field of Belarusian literary studies not only in Poland but also in Belarus. Every year about thirty articles of both well-known and young researchers from Bialystok, Warsaw, Lublin, Minsk, Grodno, Homel, Witebsk, Polotsk and Baranovicze are published in it.
Artykuł poświęcono badaniom naukowym i działalności popularyzatorskiej profesor Uniwersytetu w Białymstoku, doktor habilitowanej Halinie Twaranowicz, w szerokim kontekście rozwoju białorutenistyki w Polsce. Autor artykułu śledzi cztery etapy kariery naukowej badaczki (miński, moskiewski, belgradzki, białostocki), wyznacza najważniejsze kierunki jej aktywności naukowych, do których należą: białorusko-serbskie związki literackie, literatura białoruska okresu II wojny światowej, emigracyjna literatura białoruska, chrześcijańskie motywy w literaturze, współczesna literatura białoruska w Polsce.W badaniach twórczości pisarzy stowarzyszenia “Białowieża” profesor Twaranowicz potrafiła znaleźć własny, nowatorski temat: estetyczne poglądy pisarzy-białowieżan, odźwiercedlone w licznych artykułach, recenzjach i wystąpieniach. Autor artykułu podkreśla znaczenie czasopisma naukowego “Białorutenistyka Białostocka”, redaktorem którego jest Halina Twaranowicz. Czasopismo zasługuje na miano najbardziej reprezentatywnego wydawnictwa w kontekście rozwoju literaturoznawstwa białoruskiego nie tylko w Polsce lecz również na Białorusi, ponieważ co roku publikuje około trzydziestu artykułów zarówno znanych, jak i początkujących badaczy z Białegostoku, Warszawy, Lublina, Grodna, Homla, Witebska, Połocka czy Baranowicz.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Kawalou Siarhiej (Кавалëў Сяргей) – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Słowiańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7875
DOI: 10.15290/bb.2018.10.12
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1717-9070
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_S_Kawalou_Галiна_Тварановiч.pdf261,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.