REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7880
Tytuł: Беларускае асяроддзе ў аўтабiяграфiчнай кнiзе Сакрата Яновiча “Не жаль пражытага”
Inne tytuły: The Belarusian environment in Sokrat Janowicz’s memoirs ‘I do not pity my lived years’
Środowisko białoruskie w książce autobiograficznej „Lat przeżytych mi nie szkoda” Sokrata Janowicza
Autorzy: Sakowicz, Anna
Słowa kluczowe: Sokrat Janowicz
memoirs
Krynki
picture of Bialystok
the Belarusian Social and Cultural Association
weekly “Niva”
the Belarusian Literature Association “Belavezha”
memuary
obraz Krynek
obraz Białegostoku
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
tygodnik „Niwa”
BSL „Białowieża”
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 187-200
Abstrakt: The article analyses Sokrat Janowicz’s memories (a member of the Belarusian Literature Association “Belavezha”) about the environment of the Belarusian national minority in the Bialystok region from the mid-1950s to the end of the 1980s. The writer from Krynki, translator, journalist, in his memoirs “I do not pity my lived years” describes the process of shaping his national consciousness and the place native Krynki took in it. Janowicz, an active member of various Belarusian organizations, presents problems which the Belarusian environment was facing when they were founding the Belarusian Social and Cultural Association, the Belarusian weekly “Niva”, the Belarusian Literature Association “Belavezha”, describes their functioning and significance for the inhabitants of Bialystok region.
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wspomnień Sokrata Janowicza, członka Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”, dotyczących środowiska białoruskiej mniejszości narodowej na Białostocczyźnie od połowy lat 50-tych – do końca lat 80-tych XX wieku. Pisarz z Krynek, tłumacz, dziennikarz, w memuarach „Lat przeżytych mi nie szkoda” opisuje jak wyglądał proces kształtowania się jego świadomości narodowej i jaki udział w nim miały rodzime Krynki. Janowicz, aktywny członek różnych organizacji białoruskich, przedstawia problemy z jakimi zmagało się środowisko białoruskie przy organizacji Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, tygodnika białoruskiego „Niwa”, Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”, jak wyglądało ich dalsze funkcjonowanie i jakie znaczenie miały dla mieszkańców Białostocczyzny.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Sakowicz Anna (Саковiч Анна) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (adiunkt).
Sponsorzy: Publikacja finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7880
DOI: 10.15290/bb.2018.10.16
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5685-6076
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Sakowicz_Беларускае_асяроддзе.pdf260,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.