REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7886
Tytuł: Мастацкае асэнсаванне асобы i дзейнасцi Кастуся Калiноўскага ў беларускай аповесцi 1970-х гадоў
Inne tytuły: Artistic interpretation of Kastus Kalinouski’s personality and activity in the belarusian novel in the 1970s
Artystyczna interpretacja osobowości i działalności Konstantego Kalinowskiego w białoruskiej powieści lat 1970-tych
Autorzy: Nalotowa, Natalla
Słowa kluczowe: artistic interpretation
the Belarusian novel
Kastus Kalinouski
national history
artystyczna interpretacja
białoruska opowieść
Konstanty Kalinowski
historia narodowa
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 261-270
Abstrakt: The article analyzes personality and activity of Kastus Kalinouski – famous revolutionary populist, leader of the 1863–1864 Uprising in Belarus and Lithuania. Contrastive analysis is based on novels written in the 1970s. It is argued that the artistic image of this person in analyzed works coincides. The authors appreciate his contribution and role in the national liberation struggle. The article indicates fundamental differences in the interpretation of this image by Belarusian and Belarusian-Polish writers.
W artykule przeanalizowano osobowość i działalność Konstantego Kalinowskiego, słynnego rewolucjonisty, przywódcy powstania 1863–1864 roku na Białorusi i na Litwie. Podstawę analizy porównawczej stanowi proza lat 1970-tych. Autorka artykułu uważa, że artystyczny obraz postaci w analizowanych dziełach jest zbieżny. Pisarze wysoko oceniają jego udział i znaczenie w walce narodowowyzwoleńczej Białorusinów i Litwinów. W artykule zwrócono również uwagę na zasadniczą różnicę w interpretacji postaci przez białoruskich i białorusko-polskich pisarzy.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa
Nota biograficzna: Nalotowa Natalla (Налëтава Наталля) – magister nauk filologicznych, doktorantka Katedry Literatury Białoruskiej, Witebski Państwowy Uniwersyt im. P. M. Maszerawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7886
DOI: 10.15290/bb.2018.10.22
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5211-3926
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_22_10_2018.pdf215,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.