REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Regulamin Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku$1
 1. Zadaniem Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Celem utworzenia RUB jest:
  1. wzrost prestiżu i promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu,
  2. zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni,
  3. zwiększenie cytowalności dorobku naukowego pracowników Uczelni,
  4. zabezpieczenie dorobku naukowego dla przyszłych pokoleń, poprzez cyfrową archiwizację i długotrwałe przechowywanie prac,
  5. wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwianie dostepu do prac naukowych i materiałów dydaktycznych.
 3. W RUB gromadzone są i udostępniane cyfrowe wersje publikacji naukowych, materialów dydaktycznych i wydawnictw Uniwersytetu w Białymstoku a w szczególności:
  1. prac doktorskich,
  2. wybranych prac dyplomowych,
  3. artykulów naukowych (preprint, postprint),
  4. materiałów konferencyjnych,
  5. kolekcji materiałów dydaktycznych,
  6. czasopism uniwersyteckich,
  7. sprawozdań i raportów,
  zwanych dalej dokumentami.
 4. Rektor określa odrębnym zarządzeniem rodzaje dokumentów, które są przekazywane do RUB obligatoryjnie.
 5. RUB prowadzi Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Struktura zbiorów RUB odpowiada strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.
 6. Niniejszy Regulamin okresla zasady deponowania, udostępniania oraz archiwizacji dokumentów zamieszczanych w RUB.


$2
 1. Deponowanie dokumentów w RUB oraz ich udostępnianie odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: repozytorium.uwb.edu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Instrukcji deponowania dokumentów w RUB.
 2. Do deponowania dokumentów w RUB upoważnieni są ich autorzy będący pracownikami i doktorantami UwB, redaktorzy czasopism UwB oraz Redakcja RUB, z zastrzeżeniem, że prace doktorskie i wybrane prace dyplomowe deponowane są przez Redakcję RUB.
 3. W przypadku bezpośredniego deponowania dokumentów (autoarchiwizacji) przez ich autora lub redaktora czasopisma UwB, Redakcja RUB, przed udostępnieniem dokumentów, zatwierdza poprawność formatu i metadanych.


$3
  Uniwersytet w Białymstoku, archiwizując utwory w wersji cyfrowej zobowiązuje się do:
 1. przechowywania utworu w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy,
 2. zmian formatu, nośników i techniki zapisu tylko w zakresie wynikającym z metodologii długotrwałego przechowywania informacji cyfrowych oraz konieczności dostosowania się do zmian techniki i technologii informatycznych,
 3. wykorzystywania utworu tylko w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych,
 4. nieudostępniania go do celów komercyjnych.


$4
 1. Dostęp do opisów bibliograficznych dokumentów zdeponowanych w RUB jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystane bez zgody wlaściciela praw autorskich do dokumentów wyłącznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora obiektu URI/DOI.
 3. Dostęp do pełnych wersji tekstów dokumentów zarchiwizowanych w RUB jest otwarty dla zainteresowanych w zakresie określonym udzieloną licencją.
 4. Kopie dokumentów - bez zgody wlaściciela praw autorskich - mogą być sporządzone wyłącznie na użytek własny lub do celów naukowych i dydaktycznych, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej przez autora licencji.


$5
 1. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych dokumentów ponosi autor, który odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy obowiązującego prawa.
 2. Autorzy i redaktorzy czasopism udostępniają w RUB publikacje nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji Creative Commons albo bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej UwB.
 3. W przypadku dokumentów, które nie są przekazywane do RUB obligatoryjnie, udzielenie licencji ma miejsce w trakcie deponowania dokumentów w RUB, jako jeden z elementów procesu archiwizowania.
 4. Dokumenty naruszające przepisy prawa autorskiego mogą być usunięte przez Redakcję RUB bez zgody autora.
 5. Zasób repozytorium jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.
 6. Dokumenty zdeponowane w RUB nie podlegają wycofaniu przez autorów, z zastrzeżeniem ust. 7 .
 7. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora, możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego dokumentu, wyłącznie za pośrednictwem Redakcji RUB.
 8. W przypadku usunięcia zdeponowanego dokumentu identyfikator obiektu URI/DOI zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu.