REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7876
Tytuł: Пiсьменнiцкае лiтаратуразнаўчае даследаванне: роздум над кнiгай Яна Чыквiна “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа”
Inne tytuły: Writer’s literały research: reflection on the book “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа” by Jan Czykwin
Refleksje nad książką Jana Czykwina “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа”
Autorzy: Tarasawa, Tamara
Słowa kluczowe: literary critic
Belarusian literature
essay
literary portrait
sketch
krytyk literacki
literatura białoruska
esej
portret literacki
szkic
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 155-162
Abstrakt: The article analyzes the book “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа” by Jan Czykwin as a phenomenon of literary criticism with its specific features of the genre structure and the author’s approach to literary aspects. The emphasis is put on different genres of literary criticism: an essay, a literary portrait, a sketch, which justifies discussion on the genre variety of the book that consists of genre-generic forms such as documentary-memoir literature, journalism and essays.
W artykule omówiono książkę “Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа” jako zjawisko krytyki literackiej z jej specyficzną strukturą gatunkową i podejściem autora do kwestii literackich. Szczególną uwagę skierowano na różnorodne gatunki krytyki literackiej, takie jak esej, portret literacki, szkic, co motywuje dyskusję na temat różnorodności gatunkowej książki, która składa się z takich form gatunkowo-genetycznych jak literatura dokumentalno-pamiętnikarska, publicystyka, esej.
Afiliacja: Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Mińsk
Nota biograficzna: Tarasawa Tamara (Тарасава Тамара) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Białoruskiej (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7876
DOI: 10.15290/bb.2018.10.13
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9866-3149
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_13_10_2018.pdf230,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.