REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7888
Tytuł: Асаблiвасцi адлюстравання вобраза Францыска Скарыны ў сучаснай беларускай драматургii
Inne tytuły: Peculiarities of presenting F. Skaryna in modern Belarusian drama (selected plays)
Cechy obrazu Franciszka Skaryny we współczesnym dramacie białoruskim (na przykładzie wybranych utworów)
Autorzy: Makarewicz, Aleś
Słowa kluczowe: F. Skaryna
Belarusian dramatic Skaryniana
drama time and space
characteristics of drama action
typology of characters
subject matter
białoruska Skaryniana dramatyczna
czas i przestrzeń
cechy działania dramatycznego
typologia bohaterów
problematyka
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 303-321
Abstrakt: The article discusses the plays which have won the competition for the plays created for the drama theatre “Skaryna and Modernity” in 2016. These are “Francysk. Pripovest” by Timophei Ilievsky, “I Brought You the Word” by Mihail Turunovsky, “Viry Svoya” by Sergei Shidlovsky and Irina Andreeva, “The Doctor of Free Studies” by Nikolai Rudkovsky, “Doctor Raus’s Career” by Viktor Martinovich, “Skoryna. Beta-version” by Elena Ivanyushenko. Special attention is paid to the characteristics of drama time and space, characters’ typology, subject matter of the plays.
Artykuł dotyczy sztuk, które w roku 2016 zwyciężyły w konkursie na utwory wchodzące w skład teatru dramatycznego „Skaryna i nowoczesność”. Wśród nich znalazły się – Francysk. Przypowieść Timofeja Illewskiego, Przyniosłem wam słowo Michaiła Turunowskiego, Wiry własne Siarhieja Szydłowskiego i Iryny Andreewaj, Doktor wolnych nauk Mikołaja Rudkowskiego, Kariera Doktora Rausa Wiktara Marcinowicza, „Skorina” Beta wersja Heleny Iwaniuszenko. Szczególną uwagę skierowano na cechy czasu dramatycznego i przestrzeni dramatycznej, typologię postaci, problematykę sztuk.
Afiliacja: Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A.A. Kuleszowa
Nota biograficzna: Makarewicz Aleś (Макарэвiч Алесь) – doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A.A. Kuleszowa,Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7888
DOI: 10.15290/bb.2018.10.24
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5836-4099
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_24_10_2018.pdf291,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.