REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5 : [42]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Змест/Spis treści/Content

ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА

 1. Вольга Шынкарэнка
  Ачышчальная сiла купальскага агню i белай вязi (штрыхi да творчага партрэта Георгiя Валкавыцкага)
 2. Галiна Тычка
  Аўтарская канцэпцыя чалавека i свету ў мiнiяцюрах Сакрата Яновiча i Яна Чыквiна
 3. Beata Siwek
  W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji „Białowieża”
 4. Галiна Тварановiч
  Творчасць “белавежцаў” у польскiх лiтаратуразнаўчых даследаваннях апошнiх дзесяцiгоддзяў
 5. Людмiла Сiнькова
  Праблемы актуалiзацыi беларускай традыцыi ў сусветным лiтаратурным кантэксце
 6. Алесь Макарэвiч
  Сацыяльныя прадказаннi цi канстатацыя фактаў рэчаiснасцi? (Беларуская проза 20–30-х гадоў)
 7. Ева Ляонава
  «Двое яны як адна з’ява». Творчасць Янкi Купалы i Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыi Алеся Разанава
 8. Валянцiн Смаль
  Паэтычна-экзiстэнцыйны свет Нiны Мацяш
 9. Яўген Гараднiцкi
  Раман Уладзiмiра Караткевiча “Нельга забыць”: аўтар/герой, проза/паэзiя, лiтаратура/мастацтва
 10. Святлана Калядка
  Максiм Танк: мiфы i рэальнасць (з гiсторыi падрыхтоўкi Збору твораў Максiма Танка ў 13 тамах)
 11. Лiя Кiсялёва
  Беларуская iнсiтная лiтаратура ХIХ– пачатку ХХ стст.: асаблiвасцi паэтыкi, праблемы даследавання
 12. Ванда Бароўка
  Мастацкая iнтэрпрэтацыя паўстання 1863 года ў рамане Усевалада Крастоўскага “Крывавы пуф” i ў творах Стэфана Жэромскага
 13. Вольга Губская
  Раман Максiма Гарэцкага “Вiленскiя камунары” – новае прачытанне
 14. Надзея Чукiчова
  Марфалогiя сюжэтнай iнтрыгi ў прозе Вацлава Ластоўскага
 15. Анна Саковiч
  Праблема канфлiкту памiж пакаленнямi: вясковыя бацькi i iх “гарадскiя дзецi” (раман “Каранi” Аляксея Карпюка)
 16. Наталля Бахановiч
  Беларуская i польская лiтаратуры мяжы ХIХ–ХХ стст.: узаемадзеянне мастацкiх метадаў i плыней
 17. Анна Альштынюк
  Жанрава-стылявыя асаблiвасцi аповесцi Янкi Брыля “Нiжнiя Байдуны”
 18. Святлана Тарасава
  “Не змоўк раней я i не змоўкну...”: мастацкае асэнсаванне тэмы рэпрэсiй у паэмах беларускiх паэтаў
 19. Жанна Шаладонава
  Урбанiстычны дыскурс i нацыянальная iдэнтычнасць у беларускай i ўкраiнскай паэзii 20–30 гадоў ХХ стагоддзя
 20. Анастасия Гулина
  Национальная самоидентификация в современной русскоязычной драматургии Беларуси и Украины
 21. Вiталь Падстаўленка
  Камiчна-псiхалагiчны сiнтэз у беларускiх апавядальных гiсторыях 1920-х гадоў
 22. Iрына Часнок
  Унутраная падзейнасць у рамане “Сястра” Кузьмы Чорнага
 23. Ганна Навасельцава
  Аналiтычны напрамак мастацкай iнтэрпрэтацыi беларускай гiсторыi ў творах канца ХХ стагоддзя
 24. Людмiла Зарембо
  Оним «Каялы» в Ипатьевской летописи

 25. ARCHIWALIA

 26. Юрый Лабынцаў, Ларыса Шчавiнская
  Полацкi летапiсец а. Iгнацiй Сцябельскi аб мiтрапалiце Рыгору Цамблаку

 27. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

 28. Инна Швед
  Из наблюдений над образом дурака в паремиологическом фонде белорусской традиции

 29. МОВАЗНАЎСТВА

 30. Сняжана Асобiна
  Моўныя асаблiвасцi аповесцi Мiхася Андрасюка “Белы конь”

 31. VARIA

 32. Зоя Мельнiкава
  Пераадоленне: iдэi экзiстэнцыйна-фiласофскага самасцвярджэння ў паэзii Нiны Мацяш
 33. Таццяна Барысюк
  Мая Танкiяна
 34. Irena Rudziewicz
  Aspekty ludowe w twórczych dokonaniach Franciszka Bahuszewicza
 35. Таццяна Кабржыцкая, Мiкалай Хмяльнiцкi, Эла Дзюкава
  Праблема фемiнiзму ў “жаночай” лiтаратуры на мяжы ХIХ–ХХ стст. i ХХ–ХХI стст.

 36. ДА ДВАЦЦАЦIГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАЙ ФIЛАЛОГII ВА ЎНIВЕРСIТЭЦЕ Ў БЕЛАСТОКУ

 37. Нiна Баршчэўская
  Дасягненнi Кафедры беларусiстыкi Варшаўскага ўнiверсiтэта
 38. Michał Sajewicz
  Białorutenistyka w UMCS w Lublinie
 39. Bazyli Siegień
  Katedra Filologii Białoruskiej w Uniwersytecie w Białymstoku

 40. РЭЦЭНЗII I АНАТАЦЫI

 41. Юрый Лабынцаў, Ларыса Шчавiнская
  Выдатны падарунак для ўсяго славянскага свету / Якуб Колас, Збор твораў. У 20 томах, Мiнск 2007–2012, т. 1–20
 42. Таццяна Валодзiна
  Колеравы код традыцыйнай культуры вачыма фалькларыста / Iна Швед, Мiфалогiя колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры, Брэст 2011
 43. Галiна Тычка
  “Мой твар запiсаны кiрылiцай...” альбо Чароўны свет “Белавежы” / Галiна Тварановiч, Пры брамах Радзiмы. Лiтаратурнае аб’яднанне “Белавежа”: станаўленне, праблемы, асобы, Беласток 2012
 44. Анна Грэсь
  Каштоўная крынiца для даследчыкаў / Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, навуковая рэдакцыя i ўступ Лiлii Цiтка, Беласток 2012
 45. Ванда Бароўка
  Выкладанне гiсторыi лiтаратуры ў сучасных умовах / Алесь Макарэвiч, Гiсторыя беларускай лiтаратуры першай трэцi ХХ ст. У дзвюх частках, ч. I, Магiлёў 2013
 46. Яўген Гараднiцкi
  Блiзкасць, абумоўленая гiстарычна i эстэтычна / А. Л. Верабей, Максiм Танк i польская лiтаратура, Мiнск 2012
 47. Alina Filinowicz
  Podręcznik do nauki języka białoruskiego / Анна Грэсь, Беларуская мова. Дапаможнiк па беларускай мове для студэнтаў рускай фiлалогii, Беласток 2012
 48. Галiна Тварановiч
  Irena Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wieku, Białystok 2013
  Беларуска-польскi слоўнiк. Пад рэд. Т. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўскай- Бабiцкай, Т. Ясiньскай-Сохi, Варшава 2012, сс. 826
  Ала Петрушкевiч, Наталля Арсеннева: Шлях да Беларусi. Манаграфiя, Мiнск 2013, сс. 180
  Анна Саковiч, Беларуская лiтаратура Польшчы. Стылiстычна-жанравыя асаблiвасцi прозы “белавежцаў”, Беласток 2012, сс. 183

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 42
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Унутраная падзейнасць у рамане “Сястра” Кузьмы ЧорнагаЧаснок, Iрына--
2013Камiчна-псiхалагiчны сiнтэз у беларускiх апавядальных гiсторыях 1920-х гадоўПадстаўленка, Вiталь--
2013Национальная самоидентификация в современной русскоязычной драматургии Беларуси и УкраиныGulina, Anastasia--
2013Урбанiстычны дыскурс i нацыянальная iдэнтычнасць у беларускай i ўкраiнскай паэзii 20–30 гадоў ХХ стагоддзяШаладонава, Жанна--
2013“Не змоўк раней я i не змоўкну...”: мастацкае асэнсаванне тэмы рэпрэсiй у паэмах беларускiх паэтаўТарасава, Святлана--
2013Жанрава-стылявыя асаблiвасцi аповесцi Янкi Брыля “Нiжнiя Байдуны”Alsztyniuk, Anna--
2013Беларуская i польская лiтаратуры мяжы ХIХ–ХХ стст.: узаемадзеянне мастацкiх метадаў i плынейБахановiч, Наталля--
2013Праблема канфлiкту памiж пакаленнямi: вясковыя бацькi i iх “гарадскiя дзецi” (раман “Каранi” Аляксея Карпюка)Sakowicz, Anna--
2013Марфалогiя сюжэтнай iнтрыгi ў прозе Вацлава ЛастоўскагаЧукiчова, Надзея--
2013Раман Максiма Гарэцкага “Вiленскiя камунары” – новае прачытаннеГубская, Вольга--
2013Мастацкая iнтэрпрэтацыя паўстання 1863 года ў рамане Усевалада Крастоўскага “Крывавы пуф” i ў творах Стэфана ЖэромскагаБароўка, Ванда--
2013Беларуская iнсiтная лiтаратура ХIХ– пачатку ХХ стст.: асаблiвасцi паэтыкi, праблемы даследаванняКiсялёва, Лiя--
2013Максiм Танк: мiфы i рэальнасць (з гiсторыi падрыхтоўкi Збору твораў Максiма Танка ў 13 тамах)Kolyadko, Svetlana--
2013Раман Уладзiмiра Караткевiча “Нельга забыць”: аўтар/герой, проза/паэзiя, лiтаратура/мастацтваHaradnicki, Jauhen--
2013Паэтычна-экзiстэнцыйны свет Нiны МацяшСмаль, Валянцiн--
2013«Двое яны як адна з’ява». Творчасць Янкi Купалы i Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыi Алеся РазанаваЛявонава, Ева--
2013Сацыяльныя прадказаннi цi канстатацыя фактаў рэчаiснасцi? (Беларуская проза 20–30-х гадоў)Макарэвiч, Алесь--
2013Праблемы актуалiзацыi беларускай традыцыi ў сусветным лiтаратурным кантэксцеSinkova, Liudmila--
2013Творчасць “белавежцаў” у польскiх лiтаратуразнаўчых даследаваннях апошнiх дзесяцiгоддзяўTwaranowicz, Halina--
2013W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji „Białowieża”Siwek, Beata--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 42