REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1819
Tytuł: Сацыяльныя прадказаннi цi канстатацыя фактаў рэчаiснасцi? (Беларуская проза 20–30-х гадоў)
Inne tytuły: Społeczna przestroga czy stwierdzanie faktów? (proza białoruska w latach 20-tych i 30-tych XX wieku)
Social predictions or statement of facts? (Belarusian prose in the 1920s and 1930s)
Autorzy: Макарэвiч, Алесь
Słowa kluczowe: literatura białoruska
okres post-rewolucyjny
rozbieżna rzeczywistość
socjalny status autora
patos
dwuznaczność
pochwały
osądy
bohater
antybohater
Belarusian literature
post-revolutionary period
contradictory reality
writer’s social status
pathos
equivocality
praises
disapproval
hero
anti-hero
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 77-108
Abstrakt: Na podstawie obserwacji faktów opisanych w wybranych utworach omówiono wydarzenia społeczne. Dążenia przywódców okresu post-rewolucyjnego w procesie przeniesienia ich do świata utworów mają wpływ na utworzenie takiego kontekstu, który w pewnych sytuacjach niesie ze sobą patos oceniający (“Dwie dusze” M. Gareckiego, “Zapiski Samsona Samosuja” A. Mryja, “Ni hość, ni haspadar” L. Kalugi), a w innych podwójne znaczenie: uwidacznia się w pochwałach lub osądach, a także w zaakceptowaniu lub odrzuceniu faktów, zjawisk, bohaterów i antybohaterów rzeczywistości prototypowej („Wileńscy Komunardzi” M. Gareckiego, „Ścieżki – darożki” M. Zareckogo, „Mieży”, „Nowaja daroga” S. Baranawych).
On the basis of the observations concerning literary factuality the article characterizes the ways post-revolutionary events and public leaders’ aspirations are transformed into artistic world of the literary work to create context which has either disapproving pathos (“Two Souls” by M. Goretsky, “Notes by Samson Samosui” by A. Mriy, “Neither Guest nor Host” by L. Kalyuga) or the equivocality: praise and disapproval, admission and rejection of facts, notions, heroes and anti-heroes of the prototypic reality (“Vilenskiye Kommunards” by M. Goretsky, “Pathways” by M. Zaretsky, “Boundaries”, “New Way” by S. Baranovyh).
Opis: Алесь Макарэвiч, Магiлёў
URI: http://hdl.handle.net/11320/1819
DOI: 10.15290/bb.2013.05.06
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Makarjewicz.pdf314,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.