REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1830
Tytuł: Жанрава-стылявыя асаблiвасцi аповесцi Янкi Брыля “Нiжнiя Байдуны”
Inne tytuły: Cechy gatunkowo-stylistyczne powieści Janki Bryla „Bajdy Dolne”
Genre-stylistic features in Yanka Bryl’s novel “Baydi Dolni”
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Słowa kluczowe: powieść
komizm
liryzm
czas w powieści
narrator
autobiografizm
kryterium moralne
novel
humour
lyricism
time in novel
narrator
autobiography
moral criterion
Анна Альштынюк
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 269-280
Abstrakt: Artykuł poświęcony został analizie gatunkowo-stylistycznych cech powieści „Bajdy Dolne” wybitnego białoruskiego pisarza Janki Bryla. Uwagę skupiono na sposobie przedstawienia głównych bohaterów, stanowiących centrum kompozycji, która ukazuje ich przeżycia, sposób pojmowania świata, wyraża uczucia i myśli. Omówiono również miejsce autobiografizmu, rolę komizmu i liryzmu, organizację czasu.
The article is devoted to the analysis of genre-stylistic features in Yanka Bryl’s novel “Baydi Dolni”. Attention is focused on the ways main heroes have been pre- sented as well as on the role of autobiography, humour, lyricism, and time organization in the novel The heroes are in the centre of composition, which describes their feelings, expresses their thoughts and attitudes.
Opis: Анна Альштынюк, Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/1830
DOI: 10.15290/bb.2013.05.17
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Alsztyniuk.pdf205,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.