REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1820
Tytuł: «Двое яны як адна з’ява». Творчасць Янкi Купалы i Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыi Алеся Разанава
Inne tytuły: Twórczości Janki Kupały i Jakuba Kołasa w estetycznej recepcji Alesia Razanawa
Yanka Kupala’s and Yakub Kolas’ works in Ales Razanau’s aesthetic reception
Autorzy: Лявонава, Ева
Słowa kluczowe: spuścizna
tradycja
typ myślenia twórczego
niekonwencjonalny charakter
motyw drogi
obraz wieśniaka
posthumous works
tradition
type of artistic thinking
unconventional character
motif of road
picture of peasant
Data wydania: 2013
Data dodania: 5-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 109-122
Abstrakt: W artykule omówiono specyfikę recepcji estetycznej twórczości Janki Kupały i Jakuba Kołasa przez współczesnego białoruskiego artystę słowa Alesia Razanowa. Znany poeta bada światopogląd każdego z nich, problematykę i styl utworów. Największą uwagę zwracamy na wiersz Janki Kupały „Mużyk” i wskazujemy, że w swojej głębokiej analizie Razanow stara się unikać stereotypów, ukazuje istotność tekstu, jego cechy narodowe i uniwersalne.
The article highlights the works by Yanka Kupala and Yakub Kolas shown in the aesthetic reception of Ales Razanau. This famous contemporary Belarusian poet analyzes the peculiarities of each classical author’s worldview and characteristic features of their poetic systems. Razanau focuses mainly on Yanka Kupala’s poem “Peasant”, and in his profound analysis he aims at avoiding “hackneyed stereotypes” and reveals the essence of the text, its national and universal senses.
Opis: Ева Лявонава, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1820
DOI: 10.15290/bb.2013.05.07
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Ljawonowa.pdf207,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.