REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1842
Tytuł: Камiчна-псiхалагiчны сiнтэз у беларускiх апавядальных гiсторыях 1920-х гадоў
Inne tytuły: Komiczno-psychologiczny synteza w białoruskich opowieściach w latach 20-ych XX wieku
Comic-psychological synthesis in Belarusian narrative stories of the 1920s
Autorzy: Падстаўленка, Вiталь
Słowa kluczowe: opowieść
modyfikacja gatunku
styl
komedia
psychologia
proza białoruska
narrative history
genre
style
comedy
psychologism
Belarusian prose
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 309-318
Abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę białoruskich opowieści z lat 20-tych XX wieku. Jego autor uważa, że opowieści pochodzące z tego okresu, zachowując podstawowe cechy tego gatunku, różnią się między sobą znacznie. Konstrukcja narracji jest równie istotna dla modyfikacji gatunku. Narracja w pierwszej osobie daje złudzenie pełnego psychologicznego „zanurzenia” w introwertycznym świecie osobistych doświadczeń bohatera. Narracja w formie trzeciej osoby pozwala autorowi przeprowadzić twórcze eksperymenty, połączyć formy subiektywne i obiektywne.
This article analyzes Belarusian narrative stories of the 1920s. The author of the article argues that the narrative stories of this period, maintaining the main features of the genre naturally stand out in each individual case. The form of narrative construction is equally important for the genre modification. First-person narration gives the illusion of a full psychological “immersion” in the introverted world of personal experiences of the protagonist. The construction of the narrative histories in the form of third person allows the author to conduct creative experiments to combine subjective and objective forms of narration.
Opis: Вiталь Падстаўленка, Вiцебск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1842
DOI: 10.15290/bb.2013.05.21
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Padstawlenka.pdf148,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.