REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1841
Tytuł: Национальная самоидентификация в современной русскоязычной драматургии Беларуси и Украины
Inne tytuły: Samoidentyfikacja narodowa we współczesnej rosyjskojęzycznej dramaturgii Białorusi i Ukrainy
National self-identification in modern Russian language dramaturgy in Belarus and Ukraine
Autorzy: Gulina, Anastasia
Słowa kluczowe: Анастасия Гулина
przestrzeń postsowiecka
dramaturgia
autor
bohater
samoświadomość narodowa
Post-Soviet space
dramaturgy
author
hero
national identity
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 297-307
Abstrakt: Zwrócono uwagę na rosyjskojęzyczne utwory dramaturgiczne Białorusi i Ukrainy (N. Chalezin, A. Kurejczyk, N. Worożbit, A. Jabłońska). Pozwalają one wnioskować, że bohaterowie ich utworów cechuje kosmopolityzm, brak wyraźnej samoidentyfikacji narodowej, co wynika z odczucia wielokulturowości oraz heterogeniczności tradycji kulturowej. Jeśli w twórczości białoruskich autorów zarysowane jest kształtowanie się identyczności narodowej nowego formatu, to pisarze ukraińscy żyją wyłącznie problemami bieżącymi.
The knowledge of dramas written in Russian by Belarusian and Ukrainian playwrights (N. Khalezin, A. Kureytchic, N. Vorozbit, A. Yablonskaya) enables to conclude that the majority of heroes are cosmopolitan and lack national self-identification. The signs of polycultural, heterogeneous tradition are present. In the works of Belarusian authors new format of national identity based on conflicts with the country past and present appears whereas Ukrainian authors discuss current problems of the country.
Opis: Анастасия Гулина, Люблин
URI: http://hdl.handle.net/11320/1841
DOI: 10.15290/bb.2013.05.20
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Gulina.pdf174,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.