REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1827
Tytuł: Марфалогiя сюжэтнай iнтрыгi ў прозе Вацлава Ластоўскага
Inne tytuły: Morfologia fabuły w prozie Wacława Łastowskiego
The morphology of the plot intrigue in the prose by Vatslau Lastousky
Autorzy: Чукiчова, Надзея
Słowa kluczowe: proza
autor-powieściopisarz
ewolucja twórcza
archetypy fabuły
uniwersalia
analiza morfologiczna
prose
author-narrator
creative evolution
plot archetypes
universals
morphological analysis
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 219-237
Abstrakt: Przedmiotem badań danego artykułu są fabularne struktury archetypowe w białoruskiej prozie autorskiej początku XX wieku. W tym czasie fabuła autorska, która wcześniej reprezentowała dokładne odwzorowanie i dosłowne powtórzenie gotowych (mitologicznych i folklorystycznych) wzorów zdarzeniowych, przechodzi na jakościowo nowy – „twórczy” – poziom rozwoju, zaczyna się odwołanie do transformacji twórczej uniwersaliów fabularnych. Godną uwagi wydaje się realizacja fabuły tradycyjnej w utworach Wacława Łastowskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy „morfologicznej” wzorów fabularnych prozy artystycznej Własta ustalone zostały procentowo najbardziej regularne i produktywne jednostki fabularne. Rozpatrywane są kwestie dynamiki wybranych grup archetypów fabularnych pod wpływem indywidualno-autorskiego podejścia twórczego.
The subject of the research is archetypical plot structures in Belarusian author prose in the beginning of the 20th century. At this time the authorly plot, which was formerly nothing but the exact reproduction and repetition of ready (mythological and folklore) eventful formulae, is shifted to a whole new – creative – level of development; the turn to creative transformation of plot universals occurs. The realization of traditional plot in works by Vatslau Lastousky is remarkable in this respect. The percentage of most regular and productive plot units is defined in the article on the basis of “morphological” analysis of plot models in the fiction by Vlast. The issues of separate groups of plot archetypes dynamics as the result of the influence of individual authorly approach are studied.
Opis: Надзея Чукiчова, Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/1827
DOI: 10.15290/bb.2013.05.14
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Czukiczowa.pdf241,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.