REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1840
Tytuł: Урбанiстычны дыскурс i нацыянальная iдэнтычнасць у беларускай i ўкраiнскай паэзii 20–30 гадоў ХХ стагоддзя
Inne tytuły: Dyskurs urbanistyczny i tożsamość narodowa w białoruskiej i ukraińskiej poezji lat 20-tych i 30-tych XX wieku
Urban discourse and national identity in Belarusian and Ukrainian poetry in the 20s and 30s of the 20th century
Autorzy: Шаладонава, Жанна
Słowa kluczowe: miasto
mentalność narodowa
tożsamość
kontekst historyczno-kulturowy
duchowy punk orientacyjny
konsolidacyjne centrum narodu
charakter terytorialno-lokalny
town
national mentality
identification
historical-cultural context
spiritual reference point
consolidation center of the nation
territorial-local character
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 289-295
Abstrakt: Autorka artykułu podkreśla fakt, że od najdawniejszych czasów miasto odgrywało ważną rolę w socjalnej, politycznej i duchowo-kulturowej konsolidacji narodu w określonych formach państwa (Ruś Kijowska,Wielkie Księstwo Litewskie). Zwraca również uwagę, że tradycyjna mentalność narodów białoruskiego i ukraińskiego jest związana z cywilizacją chłopską. Jednocześnie procesy społeczne wynikające z rozwoju przemysłowego mają istotny wpływ na formę tematyki urbanistycznej w poezji.
The author emphasizes the role which the town played in the socio-political and spiritual-cultural consolidation of the nation in particular state forms (Kievan Rus, the Grand Duchy of Lithuania). She pays attention to the traditional national mentality of Belarusian and Ukrainian people connected with peasant civilization. Social processes and industrialization influence the form of urban themes and poetry.
Opis: Жанна Шаладонава, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1840
DOI: 10.15290/bb.2013.05.19
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Szaladonawa.pdf158,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.