REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1816
Tytuł: W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji „Białowieża”
Inne tytuły: The symbolism of the Light and Sun in the poetry of Belarusian Literary Association “Belavezha”
Autorzy: Siwek, Beata
Słowa kluczowe: святло
сонца
паэзiя
сiмвал
чалавек
душа
light
sun
poetry
symbol
man
soul
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 33-42
Abstrakt: Дадзены артыкул прысвячаецца сiмволiцы святла i сонца ў творчасцi паэтаў Беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа” – Алеся Барскага, Яна Чыквiна i Надзеi Артымовiч. Ад тэарэтычных вывадаў, што адносяцца да сiмволiкi святла, аўтар артыкула пераходзiць да аналiзу выбраных паэтычных твораў, на аснове якiх свярджае, што сонечна-светлая сiмволiка ў паэзii «белавежцаў» амаль заўсёды звязана з тым, што духоўнае i боскае. Асабiстыя перажываннi пераплятаюцца звычайна з гiсторыяй i фiласофiяй, а фiзiчны свет арганiчна звязаны са светам псiхiчным.
This article is about the symbolism of the Light and Sun in the poetry of Aleś Barski, Jan Czykwin and Nadzieja Artymowicz, who belong to the Belarusian Literary Association “Belavezha”. From theoretical arguments the author proceeds to the analysis of selected poems, and concludes that symbolism of the Light and Sun in this poetry is almost always associated with the spiritual and divine. Personal experience is linked with the history and philosophy whereas the physical world is connected with the spiritual world.
Opis: Beata Siwek, Lublin
URI: http://hdl.handle.net/11320/1816
DOI: 10.15290/bb.2013.05.03
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Siwek.pdf155,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.