REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7 : [38]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Змест/Spis treści/Content

  ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА

 1. Ванда Супа
  «Исторические» детективы Владимира Короткевича: вчера и сегодня
 2. Ян Чыквiн
  Ранняя творчасць Наталлi Арсенневай
 3. Лада Алейнiк
  Сацыяльна-крытычны пафас твораў Джона Стэйнбека, Васiля Аксёнава i Васiля Быкава
 4. Ала Петрушкевiч
  Вобраз горадаў паэзii «белавежцаў»
 5. Ева Лявонава
  Бiблейскiя алюзii ў беларускай паэзii пачатку ХХI стагоддзя (на матэрыяле кнiгi вершаў Леанiда Галубовiча «З гэтага свету», 2012)
 6. Надзея Чукiчова
  “Смерць” казкiў “Казках жыцця”: метамарфоза сюжэтнай структуры
 7. Маргарыта Петухова
  Язэп Драздовiч – пiсьменнiк
 8. Яўген Гараднiцкi
  Аўтарская самарэфлексiя ў “Аповесцi для сябе” Барыса Мiкулiча
 9. Ванда Бароўка
  Раманы Людмiлы Рублеўскай як мастацкi дыялог з жанравай традыцыяй
 10. Юрый Лабынцаў, Ларыса Шчавiнская
  Некаторыя моманты беларускага нацыянальнага руху ў лёсе Фёдара Вернiкоўскага: самаацэнка i ацэнка паплечнiкаў
 11. Ганна Гладкова
  Тапанiмiчная прастора рамана Анны Накваскi “Лiтоўскi паўстанец”
 12. Сяржук Мiнскевiч
  Заўвагi да перакладаў CXXXVIII санета Франчэска Петраркi ў Беларусi
 13. Анжэла Мельнiкава
  “Праўда часу” ў творах беларускiх пiсьменнiкаў 1930-х гадоў
 14. Наталля Бахановiч
  Беларуска-польскiя лiтаратурныя сувязi: метадалагiчныя аспекты даследавання
 15. Анна Альштынюк
  Вобраз немцаў у рамане “Птушкi i гнёзды” Янкi Брыля i драме “Немцы” Леона Кручкоўскага
 16. Марыя Лаппо
  Культурныя i эстэтычныя аналогii ў раманах Франсуа Рабле “Гарганцюа i Пантагруэль” i Уладзiмiра Караткевiча “Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi”
 17. Анна Саковiч
  Без вiны пакараныя: “Споведзь” Ларысы Генiюш
 18. Таццяна Дубоўская
  З гiсторыi беларускага верлiбра ў ХХ – пачатку ХХI стагоддзяў

 19. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

 20. Iнна Швед
  Нявеста як аб’ект i суб’ект вясельнага фальклору Брэстчыны
 21. Уладзiмiр Лобач
  Культавыя крынiцы Вiцебска-Смаленскага памежжа: сiмвалiчны статус i рытуальныя функцыi
 22. Уладзiмiр Аўсейчык
  Каляндарныя памiнальныя абрады беларусаў Падзвiння (па матэрыялах ХIХ – пачатку ХХI стст.)

 23. МОВАЗНАЎСТВА

 24. Hermann Bieder
  Białoruś w niemieckojęzycznych publikacjach w latach 1910–1930
 25. Lilia Citko
  Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie akt horodelskich)
 26. Iгар Клiмаў
  Асаблiвасцi перадачы дзеяслова ў евангельскiм перакладзе Васiля Цяпiнскага
 27. Людмiла Сегень
  Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: правапiс абрэвiятур у сучаснай беларускай мове i яе тэхналектах

 28. VARIA

 29. Жанна Шаладонава
  “Хамрыйят” Уладзiмiра Жылкi: кантэкстуальны ракурс
 30. Irena Rudziewicz
  Chłopska przestrzeń życiowa w poetyckich utworach Franciszka Bahuszewicza
 31. Моника Фамелец
  Память города – следы Великой Отечественной войны в названиях брестских улиц
 32. Вольга Губская
  Спадчына Гарэцкiх чытанняў: спроба сiстэматызацыi
 33. Любоў Глазман
  Жанравы аспект адлюстравання самаiдэнтыфiкацыi асобы ў “малой” прозе М. Гарэцкага i Л. Андрэева
 34. Галiна Тварановiч
  Вектары беларусазнаўчых даследаванняў

 35. РЭЦЭНЗII

 36. Irena Rudziewicz
  Ukraińsko-białoruskie stosunki literackie i kulturalne / Т.В. Кабржыцкая, В.П. Рагойша, Украiнская лiтаратура i ўкраiнска-беларускiя лiтаратурныя ўзаемасувязi. У трох частках. Частка 2. XIX – начатак ХХ стагоддзя, Мiнск 2015
 37. Юрый Лабынцаў, Ларыса Шчавiнская
  Аб тысячагадовай праваслаўнай царкоўна-пеўчай культуры беларусаў / Лариса Густова, Церковное пение: Белорусская певческая культура православной традиции, Минск 2013
 38. Katarzyna Wojan
  Refleksja homonimistki po lekturze / Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa, 2014
 39. Анна Альштынюк
  У вянок памяцi Сакрата Яновiча / Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały, pod red. G. Charytoniuk-Michej, K. Sawickiej-Mierzyńskiej, D. Zawadzkiej, Białystok 2014

 40. СПРАВАЗДАЧА

 41. Radosław Kaleta
  Nowa fala zainteresowania językiem białoruskim jako obcym (JBJO). Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Białorutenistyki w Mińsku

 42. СПАДЧЫНА

 43. “Гiсторыя беларускае лiтаратуры” Максiма Гарэцкага – унiкальны даследчыцкi помнiк пiсьменнiка

 44. AD MEMORIAM

 45. Пад знакам вечнасцi. Памяцi Максiма Танка

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Пад знакам вечнасцi. Памяцi Максiма ТанкаМiкулiч, Мiкола--
2015“Гiсторыя беларускае лiтаратуры” Максiма Гарэцкага – унiкальны даследчыцкi помнiк пiсьменнiкаТарасава, Тамара--
2015Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Białorutenistyki w Mińsku. Nowa fala zainteresowania językiem białoruskim jako obcym (JBJO)Kaleta, Radosław--
2015У вянок памяцi Сакрата ЯновiчаАльштынюк, Анна--
2015Refleksja homonimistki po lekturzeWojan, Katarzyna--
2015Аб тысячагадовай праваслаўнай царкоўна-пеўчай культуры беларусаўЛабынцаў, Юрый; Шчавiнская, Ларыса--
2015Ukraińsko-białoruskie stosunki literackie i kulturalneRudziewicz, Irena--
2015Вектары беларусазнаўчых даследаванняўТварановiч, Галiна--
2015Жанравы аспект адлюстравання самаiдэнтыфiкацыi асобы ў “малой” прозе М. Гарэцкага i Л. АндрэеваГлазман, Любоў--
2015Спадчына Гарэцкiх чытанняў: спроба сiстэматызацыiГубская, Вольга--
2015Память города – следы Великой Отечественной войны в названиях брестских улицФамелец, Моника--
2015Chłopska przestrzeń życiowa w poetyckich utworach Franciszka BahuszewiczaRudziewicz, Irena--
2015Białoruś w niemieckojęzycznych publikacjach w latach 1910–1930Bieder, Hermann--
2015Каляндарныя памiнальныя абрады беларусаў Падзвiння (па матэрыялах ХIХ – пачатку ХХI стст.)Аўсейчык, Уладзiмiр--
2015Культавыя крынiцы Вiцебска-Смаленскага памежжа: сiмвалiчны статус i рытуальныя функцыiЛобач, Уладзiмiр--
2015“Хамрыйят” Уладзiмiра Жылкi: кантэкстуальны ракурсШаладонава, Жанна--
2015Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: правапiс абрэвiятур у сучаснай беларускай мове i яе тэхналектахСегень, Людмiла--
2015Асаблiвасцi перадачы дзеяслова ў евангельскiм перакладзе Васiля ЦяпiнскагаКлiмаў, Iгар--
2015Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie akt horodelskich)Citko, Lilia--
2015Нявеста як аб’ект i суб’ект вясельнага фальклору БрэстчыныШвед, Iнна--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38