REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4377
Tytuł: Да пытання вывучэння абрэвiятур у беларускай спецыяльнай мове: правапiс абрэвiятур у сучаснай беларускай мове i яе тэхналектах
Inne tytuły: Analiza pisowni skrótowców w specjalistycznym języku białoruskim i jego technolektach
On the issue of studying the abbreviations in the belarusian special language: the spelling of the abbreviations in the modern belarusian language and its tehnalektah
Autorzy: Сегень, Людмiла
Słowa kluczowe: skrótowce
akronimy
skrócone wyrazy
typ słowotwórczy skrótowców
skróty graficzne
wyrazy specjalistyczne i okazjonalne
słowo kluczowe grupy wyrazowej
abbreviations
acronyms
shortened words
formative type of acronyms
abbreviations graphic
the words specialist and occasional keyword groups of words
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 365-378
Abstrakt: W artykule autorka omawia specyfikę skrótowców we współczesnym języku białoruskim. Wiele z nich bardzo szybko wychodzi z aktywnego użytkowania, są zastępowane przez dużą liczbę nowych skróconych jednostek, które nazywają nowe zjawiska rzeczywistości. Analiza wykazała, że nadmierne zwiększenie produktywności skrótowców odbywa się poprzez zastosowanie graficzno-ortograficznej metody słowotwórczej.
In the article the author discusses the specifics of shortcuts in the modern Belarusian language. Many of them very quickly goes out of active use, they are replaced by a large number of new shortcuts, called the new phenomena of reality. The analysis showed that these examples show increasing productivity shortcuts through the use of graphic-orthographic method of word formation.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4377
DOI: 10.15290/bb.2015.07.25
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Segen_L.pdf219,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.