REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4374
Tytuł: Нявеста як аб’ект i суб’ект вясельнага фальклору Брэстчыны
Inne tytuły: Panna młoda jako przedmiot i podmiot brzeskiej ludowej ceremonii ślubnej
The bride as the object and subject of Brest wedding folklore
Autorzy: Швед, Iнна
Słowa kluczowe: narzeczona
ceremonia zaślubin
folklor brzeski
podmiot
przedmiot
święty
przejście
bride
wedding ceremony
Brest folklore
subject
object
sacred
transition
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 273-294
Abstrakt: W artykule omówiono brzeską ludową ceremonie ślubną, w której pojawia się reprezentatywny obraz narzeczonej. Autorka wysnuwa wniosek, że interpretacja panny młodej jako kogoś obcego, pozbawionego cech człowieka zawiera ocenę zarówno pozytywną, jak i negatywną. Związane jest to z przypisywaniem narzeczonej umiejętności magicznych, cech, które czynią ją obcą, niebezpieczną, wrogą i, jednocześnie, cudowną, płodną i bogatą.
In the article Brest wedding folklore, which depicts the most representative image of the bride is analyzed. It is concluded that the interpretation of the bride as a stranger, “non-human” receives both positive and negative evaluation. This is due to the fact that one attributes to the bride magical power of polar orientation and features that make her dangerous, hostile and at the same time wonderful, fetal and rich.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4374
DOI: 10.15290/bb.2015.07.19
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Sved_I.pdf283,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.