REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6 : [41]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Змест/Spis treści/Content

  ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА

 1. Siergiej Kawalou
  Zapomniany poeta polsko-białoruski: twórczość Jana Kozakowicza
 2. Тамара Тарасава
  Ідэя самакаштоўнасці чалавека ў творах Міхася Зарэцкага
 3. Яўген Гарадніцкі
  Структурныя асаблівасці наратыву ў аповесці Уладзіміра Дамашэвіча “Кожны чацвёрты”
 4. Марцел Черны
  Адольф Черный и белорусская литература
 5. Ванда Бароўка
  Раман “Роджаныя пад Сатурнам” Віктара Вальтара як жанрава-стылёвы феномен
 6. Зоя Мельнікава
  Нацыянальны вобраз свету і філасофскі ўніверсалізм паэзіі Міхася Рудкоўскага
 7. Лія Кісялёва
  “Кананізацыя” Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: пачатковыя этапы
 8. Галiна Тварановiч
  Літаратуразнаўчыя пошукі Алеся Яскевіча
 9. Анатоль Брусевiч
  Экзiстэнцыйнае падарожжа Эдзiка Мазько
 10. Анна Саковiч
  Праблема наратара ў аповесцi «Белая дама» Аляксея Карпюка
 11. Святлана Калядка
  Эмацыянальны канцэпт: тэорыя i практыка выкарыстання ў паэзii Максiма Танка
 12. Iаанна Васiлюк
  Шляхi фармiравання нацыянальнай iдэi ў беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя
 13. Irena Chowańska
  Współczesna literatura białoruska w przekładach na język polski w latach 2006–2011 (na przykładzie Wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
 14. Анна Альштынюк
  Некаторыя асаблівасці часава-прасторавай структуры рамана Янкі Брыля “Птушкі і гнёзды”
 15. Вiялета Нiкiцюк-Пэрковска
  Тэма вечара i ночы ў паэзii Наталлi Арсенневай
 16. Святлана Тарасава
  Сакралiзацыя вобразу Радзiмы ў творчасцi беларускiх пiсьменнiкаў Польшчы
 17. Людмила Садко
  Белорусская акустическая поэзия второй половины ХХ – нач. ХХI вв.

 18. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

 19. Iна Швед
  Гiдралагiчны код беларускага фальклору

 20. МОВАЗНАЎСТВА

 21. Hermann Bieder
  Z historii białoruskiej gramatykografii: Rękopiśmienne gramatyki Karusia Kahanca i Antona Łuckiewicza w aspekcie porównawczym
 22. Вольга Ляшчынская
  Навуковыя тэксты i фразеалагiзмы
 23. Lilia Citko
  O tzw. odwróconym słowniku starobiałoruskim z XVII wieku
 24. Нона Шандроха
  Хрысцiянская пропаведзь як актыўны рытарычны жанр маўлення
 25. Алена Ермакова
  Тэкст навiн як тып дыскурсу
 26. Iгар Клiмаў
  Стылiстыка дапасаваных азначэнняў у прадмове Васiля Цяпiнскага
 27. Анна Грэсь
  Лексiкаграфiчныя працы ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм у XVI–XVII стстс

 28. НАВУКОВЫЯ ДЭБЮТЫ

 29. Наталiя Базык
  Матыў канфлiктнай свядомасцi ў аповесцi Максiма Гарэцкага “Дзве душы”
 30. Ганна Флейта
  Жанр трыялету ў паэзii Гальяша Леўчыка i Алеся Петрашкевiча

 31. РЭЦЭНЗII

 32. Ян Чыквiн
  З вышынi нацыянальных прыярытэтаў / Людмiла Сiнькова, Памiж тэкстам i дыскурсам: беларуская лiтаратура ХХ–ХХI стстс. Гiсторыя, кампаратывiстыка i крытыка, Мiнск 2013
 33. Нiна Баршчэўская:
  Лёсы беларускай лiтаратурнай мовы i беларускiх лiнгвiстаў у 1920–1930-я гады / Сяргей Запрудскі, Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930 гады, Мінск 2013
 34. Таццяна Валодзiна
  Праз болькi i лекi да спазнання самiх сябе / Marzena Marczewska, Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam... Choroba: studium językowo-kulturowe, Kielce 2012
 35. Lilia Citko
  Istotny wkład w badania nad współczesnym słowotwórstwem białoruskim / Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Lublin 2013
 36. Сяргей Кавалёў
  Сучасная беларуская лiтаратура з перспектывы ХIХ стагоддзя / I. М. Запрудскi, Метафiзiка беларускай лiтаратурнай крытыкi. Артыкулы, нататкi, рэцэнзii, водгукi, Мiнск 2013
 37. Галiна Тварановiч
  Ад iдэi да iнтэрпрэтацыi / Ян Чыквiн, Iдэя, вобраз, iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014
 38. Alina Filinowicz
  Nazwy geograficzne i osobowe – symbole tożsamości / Michał Kondratiuk, Gwaro nazwy miejscowości Białostocczyzny, Białystok 2014
 39. Radosław Kaleta
  Колеравы код традыцыйнай культуры вачыма фалькларыста / Iна Швед, Мiфалогiя колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры, Брэст 2011
 40. Ян Чыквiн
  Зробленае – застаецца! / С. У. Калядка, Максiм Танк. Новыя факты, матэрыялы, iнтэрпрэтацыi, Мiнск 2014
 41. Irena Rudziewicz
  Kolejny numer czasopisma / „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne”, Bydgoszcz 2013, nr 3 (2013)
 42. Моника Фамелец
  Ценный источник истории Бреста / Брест в 1939– 1941 гг.: документы и материалы, Брест 2012

 43. ДА ЮБIЛЕЯЎ

 44. Пад ветразем дабра i прыгажосцi
 45. Шлях да прызнання

 46. AD MEMORIAM

 47. Гонар беларускага лiтаратуразнаўства (да 85-годдзя В. А. Каваленкi)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Kolejny numer czasopismaRudziewicz, Irena--
2014Зробленае– застаецца!Чыквін, Ян--
2014Od czasów starożytnych do współczesnościKaleta, Radosław--
2014Nazwy geograficzne i osobowe – symbole tożsamościFilinowicz, Alina--
2014Ад ідэі да інтэрпрэтацыіТварановіч, Галіна--
2014Сучасная беларуская літаратура з перспектывы ХІХ стагоддзяКавалёў, Сяргей--
2014Istotny wkład w badania nad współczesnym słowotwórstwem białoruskimCitko, Lilia--
2014Праз болькі і лекі да спазнання саміх сябеВалодзіна, Таццяна--
2014Лексікаграфічныя працы ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI – XVII стст.Грэсь, Aннa--
2014Стылістыка дапасаваных азначэнняў у Прадмове Васіля ЦяпінскагаКлімаў, Ігар--
2014Тэкст навін як тып дыскурсуЕрмакова, Алена--
2014Хрысціянская пропаведзь як актыўны рытарычны жанр маўленняШандроха, Нона--
2014Праблема наратара ў аповесці “Белая Дама” Аляксея КарпюкаСaкoвіч, Aннa--
2014Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка МазькоБрусевіч, Анатоль--
2014Літаратуразнаўчыя пошукі Алеся ЯскевічаТварановіч, Галіна--
2014“Кананізацыя” Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: пачатковыя этапыКісялёва, Лія--
2014Лёсы беларускай літаратурнай мовы і беларускіх лінгвістаў у 1920 – 1930-я гадыБаршчэўская, Ніна--
2014Нацыянальны вобраз свету і філасофскі ўніверсалізм паэзіі Міхася РудкоўскагаМельнікава, Зоя--
2014З вышыні нацыянальных прыярытэтаўЧыквін, Ян--
2014Раман “Роджаныя пад Сатурнам” Віктара Вальтара як жанрава-стылёвы феноменБароўка, Ванда--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41