REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3417
Tytuł: Раман “Роджаныя пад Сатурнам” Віктара Вальтара як жанрава-стылёвы феномен
Inne tytuły: Powieść Wiktora Waltera „Urodzeni pod Saturnem” jako fenomen gatunkowo-stylistyczny
V. Valter’s novel “Born under Saturn” as a genre-stylistic phenomenon
Autorzy: Бароўка, Ванда
Słowa kluczowe: proza
powieść
styl
problemy
system obrazów
strategia narracji
odniesienie
prose
novel
genre
style
problems
system of images
narrative strategy
reference
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 69-78
Abstrakt: Powieść W. Waltera „Urodzeni pod Saturnem” to bardzo oryginalny pod względem gatunkowym i stylistycznym swoisty dokument lat 30-ch XX wieku. Utwór łączy w sobie cechy powieści filozoficznej, autobiograficznej i społeczno-psychologicznej z wyraźną dominacją tej ostatniej. To w dużym stopniu powieść eksperymentalna, w której autor rozwija ideę predestynacji losu.Wwarstwie stylistycznej szeroko wykorzystuje cytowania z innych źródeł literackich.
The first and only novel by V. Valter “Born under Saturn” is an original in genre-style relation work. It combines the features of philosophical, biographical, socio-psychological novel, with a marked predominance of the latter. This is an experimental novel in which the idea of predestination has been developed. The writer uses aesthetic experience of literary predecessors and contemporaries. Quotations from other sources are frequent.
Opis: Ванда Бароўка - Вiцебск
URI: http://hdl.handle.net/11320/3417
DOI: 10.15290/bb.2014.06.05
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Barowka.pdf188,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.