REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3422
Tytuł: Літаратуразнаўчыя пошукі Алеся Яскевіча
Inne tytuły: Poszukiwania literaturoznawcze Alesia Jaskiewicza
Ales Yaskyevich’s literature studies
Autorzy: Тварановіч, Галіна
Słowa kluczowe: tworzenie nowej tradycji artystycznej
twórczość narodowa
styl
przekład
psychologia twórczości
rytm
interdyscyplinarność
creating new artistic tradition
national creativity
style
translation
psychology in writing
rhythm
interdisciplinary
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 119-134
Abstrakt: W artykule omówiono wieloletnie badania literaturoznawcze profesora doktora habilitowanego Alesia Jaskiewicza (1934), należącego do tak zwanego pokolenia filologicznego – „lat 60-tych”, „dzieci wojny”. Podkreślono, że jego zainteresowania naukowe maja charakter wielowątkowy – od problemów kształtowania się nowej tradycji literackiej, psychologii twórczości, problemu stylu, struktury utworu, do kwestii przekładu i rytmicznej organizacji tekstu. Cechą charakterystyczną badań profesora jest szacunek zarówno do tradycji, jak i rozwiązań nowatorskich oraz zastosowanie metody interdyscyplinarnej.
In the article professor Ales Yaskyevich’s (1934) literary studies are discussed. He belongs to the so-called philological generation – “sexagenerians”, “children of war”. The variety of his scientific interests such as creating new artistic tradition, psychology in writing, the problem of style, the structure of text, its rhythmic organization, translation is emphasized. A. Yaskyevich’s studies respect both traditional and innovative approaches, they involve interdisciplinary method. Although A. Yaskyevich is interested in theoretical and his torical problems, he also remains committed to current literary process.
Opis: Галiна Тварановiч - Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/3422
DOI: 10.15290/bb.2014.06.08
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Twaranowicz.pdf239,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.