REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3427
Tytuł: Стылістыка дапасаваных азначэнняў у Прадмове Васіля Цяпінскага
Inne tytuły: Stylistyka określeń pozostających w stosunku zgody w Przedmowie Bazyla Ciapińskiego
Stylistics of concordant attributes in the preface of Basil Tyapinsky
Autorzy: Клімаў, Ігар
Słowa kluczowe: literatura starobiałoruska
Ewangelia
przedmowa
określenia zgody
stylistyka
Old Belarusian literature
Gospel
preface
concordant attributes
stylistics
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 321-328
Abstrakt: Artykuł analizuje częstotliwość i funkcje stylistyczne określeń zgody w znanym tekście starobiałorskim z drugiej połowy XVI wieku – Przedmowa białoruskiego protestanta Bazyla Tiapinskogo dotycząca przetłumaczonej i opublikowanej przez niego Ewangelii. Autor artykułu formułuje wniosek, że środki stylistyczne w nim omówione odzwierciedlają styl Przedmowy i wybrane techniki wypowiedzi ustnej jej autora.
The article analyzes frequency and stylistic functions of the concordant attributes in famous text of the Old Belarusian literature of the second half of the 16th c. – the preface of the Belarusian Protestant Basil Tyapinsky, dedicated to the Gospel translated and printed by him. The conclusion of the analyses is that the rhetorical devices examined in the article reflect a speech style of the preface and some oral techniques of its author.
Opis: Клімаў I. П. - Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/3427
DOI: 10.15290/bb.2014.06.24
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Klimau.pdf167,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.