REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3419
Tytuł: Нацыянальны вобраз свету і філасофскі ўніверсалізм паэзіі Міхася Рудкоўскага
Inne tytuły: Narodowy obraz świata i uniwersalizm filozoficzny w poezji Michasia Rudkowskiego
The national image of world and philosophical universalism in Mikhas Rudkovsky’s poetry
Autorzy: Мельнікава, Зоя
Słowa kluczowe: pokolenie sześćdziesięciolatków
poeta liryczny
biografizm
poszukiwania duchowo-estetyczne
ojczyzna
piękno
miłość
sexagenerians
lyrical poet
biographism
spiritual-esthetic pursuit
homeland
beauty
love
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 79-99
Abstrakt: W artykule omówiono twórczość znanego białoruskiego poety Michasia Rudkowskiego. Pokazano, że bohater liryczny poety przedstawi a otaczającą go rzeczywistość na wielu płaszczyznach. Poeta rysuje narodowy obraz świata przez pryzmat domu rodzinnego, piękna Polesia, przodków, którzy są najważniejszym autorytetem moralnym. Podkreślono również etyczno-filozoficzny uniwersalizm poety.
In the article literary creation of Belarusian poet Mikhas Rudkovsy is discussed. His lyrical hero perceives the world from various perspectives. The poet presents the national image of the world using the idea of family home, the beauty of Polesye, parents and ancestors who are the most important moral imperatives. Ethic-philosophical universalism of the poet’s approach to his homeland is emphasized.
Opis: Зоя Мельнiкава - Брэст
URI: http://hdl.handle.net/11320/3419
DOI: 10.15290/bb.2014.06.06
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Melnikawa.pdf240,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.