REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3426
Tytuł: Тэкст навін як тып дыскурсу
Inne tytuły: Tekst wiadomości jako typ dyskursu
The text of the news as a type of discourse
Autorzy: Ермакова, Алена
Słowa kluczowe: dyskurs
ogólne ramy
struktura semantyczna
mikrostruktura
stereotyp ewaluacyjny
discourse
frame
semantic structure
macrostructure
evaluating stereotype
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 313-319
Abstrakt: Artykuł analizuje poziomy tekstu w mass mediach. Współczesne podejścia do tekstów masowego przekazu zakładają konieczność traktowania każdego z nich jako specyficznego rodzaju dyskursu. Dyskurs to jedność formy językowej, znaczenia i działania. Stąd ogromne zainteresowanie analizą tekstów medialnych z perspektywy dynamicznego charakteru ich tworzenia. Teksty dziennikarskie jako oddzielny typ dyskursu społecznego stanowią skomplikowaną konstrukcję formy, związanego z nią znaczenia i działania, które może być wynikiem zastosowania odpowiednich środków tekstowych. Analiza gramatyczna języka w tekstach prasowych pozwala wskazać ogólną orientację informacji przekazywanej przez dziennikarza lub informację całego wydania.
The article examines the levels of analysis of mass media texts. Modern approaches to dealing with mass media texts require considering texts as a particular type of discourse. Discourse is a complex unity of linguistic form, meaning and action. Therefore, the greatest interest lies in the analysis of mass media texts from the perspective of dynamic nature of their production, understanding and action implemented by their means. The journalistic text as a distinctive type of social discourse is a complex unity of linguistic form, meaning inherent in this form, and action which can be caused by means of this text. The grammatical analysis of language in press is capable of revealing the general orientation of a journalist’s message or the message of the whole edition.
Opis: Алена Ермакова - Гомель
URI: http://hdl.handle.net/11320/3426
DOI: 10.15290/bb.2014.06.23
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Ermakowa.pdf139,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.