REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70) : [16]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

STUDIA I ROZPRAWY

 1. Stanisław Czaja
  Informacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli ekonomicznych w badaniu relacji gospodarka – środowisko przyrodnicze (na przykładzie modelu funkcji produkcji)


  1. Becla A., Czaja S., Zielińska A. 2010 Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław-Jelenia Góra.
  2. Becla A., Zielińska A. 2003 Elementy statystyki i metod ilościowych, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław.
  3. Bronfenbrenner M. 1944 Production Function Cobb-Douglas, Interfirm-Intrafirm, „Econometrica”, vol. 12.DOI
  4. Calvin W. 1997 Jak myśli mózg, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
  5. Cobb C. W., Douglas P. H. 1928 A Theory of Production, „American Economic Review”, Supplement, no. 18.
  6. Czaja S. 2011 Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. 1993 Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  8. Czaja S. 2014 Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. Założenia – Własności – Kontrowersje – Zastosowania, I-Bis, Wrocław.
  9. Czaja S. 2014 vadis ekonomio. Wyzwania poznawcze i metodologiczne współczesnej ekonomii, (przygotowywane do druku), I-Bis, Wrocław.
  10. Czaja S. 1997 Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  11. Edelberg V. 1936 An Econometric Model of Production and Distribution, „Econometrica”, vol. 4. DOI
  12. Georgescu-Roegen N. 1979 Scarcity and Growth Reconsidered, Resources for the Future, Baltimore.
  13. Hall V., Mosevich J. 1988 Information System Analysis, Prentice Hall Canada Inc., Scarborough.
  14. Harcourt G. 1975 Spory wokół teorii kapitału. Cambridge kontra Cambridge, PWE, Warszawa.
  15. Kornai J. 1969 Zastosowanie programowania w planowaniu, PWN, Warszawa.
  16. Krelle W. 1985 Theorie des wirtschaftliches Wachstums, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. DOI
  17. Osiatyński J. 1978 Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii neomarginalistycznej, PWN, Warszawa.
  18. Poppel E., Edingshaus A. L. 1998 Mózg – tajemny kosmos, PIW, Warszawa.
  19. Reder M. 1943 An Alternative Interpretation of the Cobb-Douglas Function, „Econometrica", vol. 11. DOI
  20. Solow R. M. 1957 Technical Change and the Aggregate Production, „Review of Economic and Statistics”, vol. 39. DOI
  21. Solow R. M. 1962 Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, „American Economic Review”, vol. 52.
  22. Tinbergen J. 1942 Profesor Douglas' Production Function, „Revue de l'Institut International de Statistique”, t. 1-2. DOI
 2. Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk
  Vox populi – czy teza Francisa Galtona jest współ­cześnie prawdziwa?


  1. Bendyk E., Filiciak M., Hofmokl J., Kulisiewicz T., Tarkowski A. 2007 Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa.
  2. Dalkey N. C., Helmer O. 1963 An experimental application of the Delphi method to the use of experts, „Management Science”, no. 3(9). DOI
  3. Dalkey N.C. 1969 The Delphi method: An experimental study of group opinion, RM-5888-PR, The Rand Corporation, Santa Monica.
  4. Delbecq A. L., Van de Ven A. H., Gustafson D. H. 1975 Group techniques for program planning. A guide to nominal group and Delphi processes, Scott, Foresman and Co., Glenview.
  5. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport 2013, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  6. Elliott J., Heesterbeek S., Lukensmeyer C.J., Slocum N. 2005 Participatory Methods Toolkit: A Practitioner’s Manual: Delphi, King Baudouin Foundation, Flemish Institute for Science and Technology, Brussels.
  7. Galton F. 1907 Vox populi, „Nature”, no. 75. DOI
  8. Górka K. 2010 Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2 (38).
  9. Jeżowski P. 2012 Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, „Studia i Prace”, nr 2.
  10. Łuszczyk M. 2013 Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  11. Meyer J.H. 1992 Rethinking the outlook of colleges whose roots have been in agriculture, University of California, Davis.
  12. Miller G. 2001 The development of indicators for sustainable tourism: Results of a Delphi survey of tourism researchers, „Tourism Management”, no. 22. DOI
  13. Noll H.-H. 2000 Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und „neue” Wohlfahrtskonzepte, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, „Papers der Querschnittsgruppe Arbeit & Ökologie“, nr P00-505.
  14. Rapley M. 2003 Quality of Life Research, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
  15. The Good Judgment Project, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.goodjudgmentproject.com, data wejścia: 12.06.2014].
  16. Vesan P., Bizzotto G. 2011 Quality of Life in Europe. Conceptual approaches and empirical definitions, „Walqing Working Paper”, no. 2011.5.
  17. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, GUS, Katowice.
  18. Yosuf M.I. 2007 Using Experts’ Opinions Through Delphi Technique, „Practical Assessment, Research & Evaluation”, no. 4.
 3. Elżbieta Lorek, Agnieszka Lorek
  Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji


  1. Analysis of Existing Environmental Footprint Methodologies for Products and Organizations: Recommendations, Rationale, and Alignment 2011, Institute for Environmental Sustainability, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Deliverable.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
  2. Ashford N. 1993 Understanding Technological Responses of Industrial Firms to Environmental Problems: Implications for Government Policy, [in:] Environmental Strategies for Industry, K. Fisher, J. Schot (eds.), Island Press, Wshington D.C.
  3. Assessment of Green Claims on Products Packaging 2010, OECD, DEFRA.
  4. Attitudes of European citizens towards the environment, Special Eurobarometer 295 2008, Komisja Europejska, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf, data wejścia: 17.11.2013].
  5. Attitudes of Europeans towards building the single market for green products, Flash Eurobarometr 367, Komisja Europejska 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
  6. Consumers’ attitudes towards cross – border trade and consumer protection, Flash Eurobarometr 332 2012, Komisja Europejska, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
  7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu.environment/consultations/sustainable.htm, data wejścia: 10.11.2013].
  8. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych, stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”).
  9. Enviromental and Related Services 2013, United States Trade Commission, Washington, DC 20436, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.usitc.gov/publications/332/pub4389.pdf, data wejścia: 17.11.2013].
  10. Europeans’ attitudes towards the issue of sustainable consumption and production, Flash Eurobarometr 256, 2009 Komisja Europejska, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
  11. Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększenie zaufania i pobudzenie wzrostu gospodarczego, COM (2012), 225 final.
  12. Flash Eurobarometr 367. Wyniki dla Polski, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_fact_pl_pl.pdf, data wejścia: 15.11.2013].
  13. Lorek E. 2007 Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  14. Low Carbon Environmental Goods and Services, Department for Business Innovation and Skills, Report for 2011/2012, July 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224068/bis-13-p143-low-carbon-and-environmental-goods-and-services-report- 2011-12.pdf, data wejścia: 18.11.2013].
  15. Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim 2002, E. Lorek (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  16. The Environmental Goods and Services Industry Manual for the Collection and Analysis of Data 1999, OECD/EUROSTAT, Paris.
 4. Mikołaj Niedek, Anna Hoffmann-Niedek
  Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu


  1. Adamczyk W. 2012 Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, „Zarządzanie i Finanse”, R 10, nr 3, cz. 2.
  2. Borys T. 2011 Wyzwania dla współczesnej ekonomii, [w:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
  3. Czubała A. 2011 Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
  4. Eco-efficiency. Creating more value with less impact, 2000, World Business Council for Sustainable Development.
  5. Górny M. 2002 Ekorozwój wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
  6. Kiełczewski D. 2008 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  7. Kiełczewski D. 2011 Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 6 (54).
  8. Malik K. 2004 Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
  9. Niedek M. 2000 Rolnictwo ekologiczne jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, promotor M. Sikorski, praca dyplomowa niepublikowana, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów.
  10. Niedek M. 2006 Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji [w:] Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, A. Lewicka-Strzałecka(red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
  11. Niedek M. 2006 Trzy antynomie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Problemy Ekologii”, Rok X-Nr 1(55), Z. J. Gurgul (red.), GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice.
  12. Niedek M. 2009 Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji, rozprawa doktorska, promotor D. Kiełczewski, praca niepublikowana, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
  13. Rok B. 2004 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
  14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. 2010, Nr 256, poz. 1722).
  15. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
  16. Schweisfurth K. L., Gottwald F. T., Dierkes M., Buhr R. 2002 Drogi do systemu zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności: model przyszłościowych metod wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży produktów spożywczych, tłum. D. Metera, M. Niedek, Fundacja Schweisfurtha, Monachium.
  17. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. 2009, Nr 116, poz. 975.
  18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2013, poz. 1232).
  19. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin, Dz. U. 2008, Nr 133, poz. 849).
  20. Walaszczyk A., Walczak N. 2014 Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną, Zarządzanie Przedsiębiorstwem t. 1, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
  21. Wiąckowski S. K. 2009 Genetycznie modyfikowane organizmy. Zagrożenia dla zdrowia, rolnictwa i środowiska, Kielce.
  22. Zrównoważone rolnictwo – prezentacja konferencyjna 2013, J. Wańkowicz, Farm Frites, Materiały z konferencji „Zrównoważona przyszłość branży spożywczej” 15.10.2013, organizatorzy: Det Norske Veritas Business Assurance, Polska Federacja Producentów Żywności, Warszawa.
  23. Zuzek D. K. 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr. 2.
 5. Paulina Szyja
  Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarki


  1. Bassi A. M. 2011 Modelling global green investment scenarios supporting the transition to a global green economy, [in:] Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development an Poverty Eradication UNEP, New York.
  2. BLS Green Jobs Definition, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bls.gov/green, data wejścia: 15.03.2013].
  3. Burchard-Dziubińska M. 2013 Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich nt.: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Warszawa.
  4. Declaration on Green Growth 2009, OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 24-25 June 2009.
  5. Green economy in der Praxis. Erfolgsbeispieleaus deutschen Unternehmen 2013, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin.
  6. Henzelmann T., Schaible S., Stoever M., Meditz H. 2011 Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści, [w:] Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, R. Berger (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  7. Hofman C., van der Ree 2010 Green Jobs..and the skills needed for them, ILO Genewa, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skills, Trento, 9-10 June 2010, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/cfe/leed/4546771.pdf, data wejścia: 15.03.2013].
  8. Jeżowski P. 2007 Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, P. Jeżowski (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  9. OECD core set of indicators for environmental performance reviews. A synthesis report by the Group on the State of the Environment 1993, OECD, Paris, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Refer/gd93179.pdf, data wejścia: 02.06.2014].
  10. Pearce D., Markandya A., Barbier E. B. 1989 Blueprint for Green Economy, Earthscan Publications Limited, London.
  11. Public procurement for a better environment, Communication from Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 16.7.2008, COM (2008)400 final.
  12. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. ONZ, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf, data wejścia: 27.04.2014].
  13. Rocksröm J. i in. 2009 Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, „Ecology and Society” 14(2): 32.
  14. Rogall H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Warszawa.
  15. Ryszawska B. 2013 Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  16. Szyja P. 2011 Rola „zielonych” inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (39).
  17. Szyja P. 2012 Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce, „AURA”, nr 9.
  18. Szyja P. 2013 Tworzenie „zielonych” miejsc pracy w sytuacji kryzysu gospodarki realnej, [w:] Teorie kryzysu, S. Partycki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
  19. The 2012 Global Green Economy Index. An Analytic Tool Measuring National Green Reputations and Performance 2012, Washington.
  20. Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD Indicators 2011, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.
  21. What is Green Economy?, UNEP, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx, data wejścia: 06.01.2013].
  22. Wskaźniki ekorozwoju 1999, T. Borys (red.), „Ekonomia i Środowisko”, Białystok.
  23. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa.
  24. Żylicz T. 2013 Zazielenienie PKB, „Aura”, nr 8.
 6. Agnieszka Leszczyńska
  Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw


  1. Carter C. R., Rogers D. S. 2008 A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, vol. 38, no. 5.
  2. Clemens B., Douglas T.J. 2006 Does coercion drive firms to adopt 'voluntary' green initiatives? Relationships among coercion, superior firm resources, and voluntary green initiatives, „Journal of Business Research”, vol. 59, no. 4.DOI
  3. Dyllick T., Hockerts K. 2002 Beyond the business case for corporate sustainability, „Business Strategy and the Environment”, vol. 11, no. 2.DOI
  4. Foran B., Lenzen M., Dey C., Bilek M. 2005 Integrating sustainable chain management with triple bottom line accounting, „Ecological Economics”, vol. 52, no. 2.DOI
  5. Hervani A. A., Helms M. M., Sarkis, J. 2005 Performance measurement for green supply chain management, „Benchmarking: An International Journal”, vol. 12, no. 4.DOI
  6. Kaptein M. 2004 Business codes of multinational firms: What do they say?, „Journal of Business Ethics”, vol. 50, no. 1.DOI
  7. Koplin J., Seuring S., Mesterharm M. 2007 Incorporating sustainability into supply management in the automotive industry – the case of the Volkswagen AG., „Journal of Cleaner Production”, vol. 15, no. 11-12.DOI
  8. Lehtinen J., Ahola T. 2010 Is performance measurement suitable for an extended enterprise?, „International Journal of Operations and Production Management”, vol. 30, no. 2.DOI
  9. Maloni M. J., Brown M. E. 2006 Corporate social responsibility in the supply chain: An application in the food industry, „Journal of Business Ethics”, vol. 68, no. 1.DOI
  10. Mintcheva V. 2005 Indicators for environmental policy integration in the food supply chain (the case of the tomato ketchup supply chain and the integrated product policy, „Journal of Cleaner Production”, vol. 13, no. 7.DOI
  11. Morali O., Searcy C. 2013 A review of sustainable supply chain management practices in Canada, „Journal of Bussiness Ethics”, no. 117.DOI
  12. Sarkis J. 1999 How Green is the Supply Chain? Practice and Research, Clark University – Graduate School of Management.DOI
  13. Searcy C., Karapetrovic S., McCartney D. 2009 Designing corporate sustainable development indicators: reflections on a process, „Environmental Quality Management”, vol. 19, no. 1.DOI
  14. Vachon S., Klassen R. D. 2006 Extending green practices across the supply chain, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 26, no. 7.DOI
  15. Vachon S., Klassen R.D. 2008 Environmental management and manufacturing performance: the role of collaboration in the supply chain, „International Journal of Production Economics”, vol. 111, no. 2.DOI
  16. Vachon S., Mao Z. 2008 Linking supply chain strength to sustainable development: a country-level analysis, „Journal of Cleaner Production”, vol. 16, no. 15.DOI
  17. Veleva V., Hart M., Greiner T., Crumbley C. 2003 Indicators for measuring environmental sustainability: A case study of the pharmaceutical industry, „Benchmarking”, vol. 10, no. 2.DOI
  18. Yakoleva N. 2007 Measuring the sustainability of the food supply chain: A case study of the UK, „Journal of Environmental Policy & Planning”, vol. 9, no. 1.DOI
  19. Zhu Q., Sarkis J. 2004 Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises, „Journal of Operations Management”, vol. 22, no. 3.DOI
 7. Urszula Gołaszewska-Kaczan
  Wiedza jako element budujący kapitał ludzki


  1. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wynik III edycji badań BKL z 2012 roku 2013, PARP, Warszawa.
  2. Bochniarz P., Gugała K. 2005 Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
  3. Czerniachowicz B., Marek S. 2004 Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: , [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2012-r-,2,9.html, data wejścia: 12.05.2014].
  5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: , http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwowyzsze/ dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/, data wejścia: 23.04.2013].
  6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_ szkoly_wyzsze_2010.pdf, data wejścia: 23.04.2013].
  7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: "[http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_ szkoly_wyzsze_2011.pdf, data wejścia: 23.04.2013].
  8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: "[http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_ HTML.htm?id=POJ-5063.htm, data wejścia: 23.04.2013].
  9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu:" [http://www.studenckamarka.pl/serwis.php? s=73&pok=1922, data wejścia: 23.04.2013].
  10. Domański R. 1993 Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  11. Drucker P.F. 2002 Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
  12. Florczak W. 2007 Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, W. Welfe (red.), PWE, Warszawa.
  13. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. 2013 Strategie zarządzania wiedzą, PWE, Warszawa.
  14. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. 2010 Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo P.P.H. Zapol, Szczecin.
  15. Kłak M. 2010 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSEiP, Kielce.
  16. Kowalczyk A., Nogalski B. 2007 Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
  17. Kozioł W. 2011 Rozwój rachunku kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, M. Dobija (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  18. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2013, GUS, Warszawa.
  19. Maj I. 2012 Problemy z zarządzaniem wiedzą, [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie kryzysu globalnego, A. Balcerzak, M. Moszyński (red.), PTE, Toruń.
  20. Mc Dermott R. 1999 Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management,"California Management Review", no. 4. DOI
  21. Pietruszki-Ortyl A. 2007 Kapitał intelektualny organizacji [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potocki, (red.), Difin, Warszawa.
  22. Stewart T. 2001 The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and The Twenty-Ferst Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
  23. Ujwary-Gil A. 2010 Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
  24. Wynik Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych 2012, GUS, Warszawa.
  25. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2006, H. Król (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Małgorzata Niesiobędzka
  Sprawiedliwość proceduralna podatków


  1. Alm J., Jackson B. R., McKee M. 1993 Fiscal exchange collective decisions institutions, and taxpayer compliance, "Journal of Economic Behavior and Organization", no. 22. DOI
  2. Alm J., McClelland G.H., Schulze W.D. 1992 Why Do People Pay Taxes?, "Journal of Public Economics", no. 1. DOI
  3. Alm J., Torgler B. 2006 Culture differences and tax morale in the United States and in Europe, "Journal of Economic Psychology", no. 27. DOI
  4. Bies R. J. 2005 Are procedural justice and interactional justice conceptually distinct?, [in:] Handbook of organizational justice, J. Greenberg, J. Colquitt (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, New York.
  5. Bosco L., Mittone L. 1997 Tax evasion and moral constrains: some experimental evidence, "Kyklos", no. 50. DOI
  6. Braithwaite V. 2003 Dancing with tax authorities: Motivational postures and non-compliant actions, [in:] Taxing democracy: understanding tax avoidance and evasion, V. Braithwaite (ed.), Ashgate, Aldershot.
  7. Cowell F.A. 1992 Tax evasion and inequity, "Journal of Economic Psychology"", no. 13. DOI
  8. Doerrenberg P., Peichl A. 2010 Progressive Taxation and Tax Morale, "Discussion Paper", 5378.
  9. Falkinger J. 1995 Tax evasion, consumption of public goods and fairness, "Journal of Economic Psychology", no. 16. DOI
  10. Feld L., Frey B.S. 2002 Trust breeds trust: How taxpayers are treated, "Economics of Governance", no. 3. DOI
  11. Lea S.E.G., Tarpy R.M., Webley P. 1987 The individual in the economy. A survey of economic psychology, University Press, Cambridge.
  12. Lind E. A., Tyler T. R. 1988 The social psychology of procedural justice, Plenum Press, New York.
  13. Maroney J.J., Rupert T.J., Anderson B.H. 1998 Taxpayer Reaction to Perceived Inequity: An Investigation of Indirect Effects and the Equity-Control Model, "Journal of the American Taxation Association", no. 1.
  14. Moser H., Evans III J.H., Kim C.K. 1995 The effects of horizontal and exchange inequity on tax reporting decisions, "Accounting Review", no. 70.
  15. Murphy K. 2003 Procedural justice and tax compliance, "Australian Journal of Social Issues", no. 38.
  16. Niesiobędzka M. 2009 Relacje podatnik-państwo jako predyktory moralności podatkowej, "Psychologia Społeczna", no. 3.
  17. Niesiobedzka M. 2013 Dlaczego nie płacimy podatków?. Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, SCHOLAR, Warszawa.
  18. Pocarno T.M. 1988 Correlates of tax evasion, "Journal of Economic Psychology", 9. DOI
  19. Pommerehne W., Hart A., Frey B.S. 1994 Tax morale, tax evasion and choice of policy instruments in different political systems, "Public Finance", no. 49.
  20. Spicer M.W., Becker L.A. 1980 Fiscal inequity and tax evasion: An experimental approach, "National Tax Journal", no. 33.
  21. Tyler T. R. 1997 The psychology of legitimacy: A relational perspective on voluntary deference to authorities, "Personality and Social Psychology Review", no. 1. DOI
  22. Tyler T. R., Lind E. A. 1992 A relational model of authority in groups, [in:] Advances in experimental social psychology, M. Zanna (ed.), Academic Press, New York.
  23. Verboon P., Van Dijke M. 2011 When do severe sanctions enhance compliance: The role of procedural fairness, "Journal of Economic Psychology", no. 32. DOI
  24. Wenzel M. 2003 Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field, [in:] Taxing democracy: understanding tax avoidance and evasion, V. Braithwaite (ed.), Ashgate, Aldershot.
  25. Wenzel M. 2004 Social Identification as a Determinant of Concerns About Individual, Group, and Inclusive – Level Justice, "Social Psychology Quarterly", no. 67. DOI
  26. Wenzel M. 2006 A letter from the Tax Office: Compliance effects of informational and interpersonal justice, "Social Justice Research", no. 3. DOI


 9. MISCELLANEA

 10. Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło
  Wpływ procesu globalizacji na konkurencyjność krajów
 11. Agnieszka Piekutowska, Tomasz Dubowski
  Negocjacje wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczego
 12. Filip Chybalski
  Zmiany w polskim systemie emerytalnym a.d. 2014: diagnoza i perspektywy
 13. Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
  Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego – przypadek kryzysu finansowego i fiskalnego
 14. Małgorzata Solarz
  Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych
 15. Paweł Wnuczak
  Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej
 16. Monika Fiedorczuk
  Grupy kapitałowe w Rosji – geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju
 17. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
  Prawne i ekonomiczne aspekty outsourcingu


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Sprawiedliwość proceduralna podatkówNiesiobędzka, Małgorzata--
2014Grupy kapitałowe w Rosji – geneza, ewolucja, perspektywy rozwojuFiedorczuk, Monika--
2014Wiedza jako element budujący kapitał ludzkiGołaszewska-Kaczan, Urszula--
2014Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowejWnuczak, Paweł--
2014Prawne i ekonomiczne aspekty outsourcinguMalarewicz-Jakubów, Agnieszka; Tanajwska, Renata--
2014Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego – przypadek kryzysu finansowego i fiskalnegoKaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr--
2014Wpływ procesu globalizacji na konkurencyjność krajówAdamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.--
2014Negocjacje wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczegoPiekutowska, Agnieszka; Dubowski, Tomasz--
2014Zmiany w polskim systemie emerytalnym A.D. 2014: diagnoza i perspektywyChybalski, Filip--
2014Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnychSolarz, Małgorzata--
2014Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostawLeszczyńska, Agnieszka--
2014Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarkiSzyja, Paulina--
2014Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesuNiedek, Mikołaj; Hoffmann-Niedek, Anna--
2014Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcjiLorek, Elżbieta; Lorek, Agnieszka--
2014Vox populi – czy teza Francisa Galtona jest współcześnie prawdziwa?Górka, Kazimierz; Łuszczyk, Marcin--
2014Informacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli ekonomicznych w badaniu relacji gospodarka – środowisko przyrodnicze (na przykładzie modelu funkcji produkcji)Czaja, Stanisław--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 16 z 16