REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2923
Tytuł: Zmiany w polskim systemie emerytalnym A.D. 2014: diagnoza i perspektywy
Inne tytuły: Changes in Polish Pension System in 2014: Diagnosis and Prospects
Autorzy: Chybalski, Filip
Słowa kluczowe: system emerytalny
fundusze emerytalne
OFE
ZUS
reforma emerytalna
pension system
pension funds
Open Pension Fund (OFE)
Social Insurance Institution (ZUS)
pensions reform
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 135-149
Abstrakt: W 2014 roku wprowadzono kolejne zmiany w polskim systemie emerytalnym, będące kontynuacją zmian z 2011 roku, a jednocześnie istotnym zaprzeczeniem reformy emerytalnej z lat 1997-1999. Co prawda, system nadal oparto na modelu zdefiniowanej składki, niemniej stał się ponownie, niemal w całości, publiczny – zarówno w sensie zobowiązań emerytalnych, jak i zarządzania. Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków zmiany w konstrukcji polskiego systemu emerytalnego dla wszystkich trzech jego filarów, jakie niosą ze sobą, wprowadzone w 2014 roku. Zgodnie z tezą, której prawdziwości autor próbuje dowieść, wprowadzone zmiany będą niekorzystne dla bezpieczeństwa i stabilności finansowej systemu emerytalnego. W opracowaniu w pierwszej kolejności zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z konstrukcją systemu emerytalnego i umiejscowiono podjętą problematykę w teorii ekonomii emerytalnej, aby następnie ocenić wpływ wprowadzonych zmian na cały system oraz na poszczególne jego filary. Podsumowanie tego artykułu zawiera konkluzje o charakterze syntetycznym.
In 2014, further changes were introduced in the Polish pension system, following those of 2011. They are considered to be a retreat from the pension reform started in the years 1997-1999. Admittedly, the pension system is still based on the defined-contribution formula. It has become, however, almost entirely public, both in terms of liabilities and management, exactly as it used to be before 1999. The goal of the paper is to assess the potential effects of the 2014 changes in the design of the Polish pension system on its three pillars. The author attempts to demonstrate that the changes will be detrimental to the financial stability of the pension system. The paper first defines the basic concepts associated with the design of the pension system, then considers the analysed issues in the context of the economic theory of pensions. In the second part, the author tries to assess the impact of the implemented changes on the entire system and each of its individual pillars. The paper ends with a summary which offers conclusions of a synthetic nature.
Afiliacja: Dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka;
E-mail: Filip Chybalski: filip.chybalski@p.lodz.pl
Sponsorzy: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01516
URI: http://hdl.handle.net/11320/2923
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Chybalski.pdf223,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.