REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2915
Tytuł: Informacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli ekonomicznych w badaniu relacji gospodarka – środowisko przyrodnicze (na przykładzie modelu funkcji produkcji)
Inne tytuły: Role of Information in Economic Models Used for Investigating Economy-Environment Relationship (As Exemplified by Production Function Model)
Autorzy: Czaja, Stanisław
Słowa kluczowe: modelowanie
modele społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze
model funkcji produkcji, informacja
modelling
social-economic-natural models
production function model, information
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 3-20
Abstrakt: W artykule autor przedstawił główne walory informacyjne i implementacyjne modeli społeczno-ekonomiczno-przyrodniczych. Zawierają one walory: opisowe, porządkujące, poznawcze, predykcyjne i decyzyjne. Jako obiekt wykorzystano model funkcji produkcji. Autor omówił także wybrane wyzwania informacyjne procesu modelowania. Dotyczą one między innymi: – wykorzystywanych mierników (wskaźników); – dostępnych zbiorów danych (czy informacji); – postaci analitycznych modeli i ich estymacji; – wykorzystania: poznawczego, predykcyjnego i decyzyjnego modeli. Autor dokonał identyfikacji głównych barier informacyjnych modelowania społeczno-ekonomiczno-przyrodniczego.
The author lists the main advantages of the social-economic-natural models in terms of information and implementation. These advantages encompass descriptive, classificatory, cognitive, predictive, and decision benefits. The production function model is used as an object of the study. The author discusses selected informative challenges of the modelling process. They concern, among other things: – used measures (coefficients), – accessible data set (or information set), – analytic forms of models and their estimation, – cognitive, predictive and decisive application of models. The author identifies the most serious informative barriers in social-economic-natural modelling.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2915
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Stanisław CZAJA.pdf287,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)