REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2917
Tytuł: Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Inne tytuły: Development of Environmental Goods and Services Market as Basis for Implementation of Sustainable Consumption and Production
Autorzy: Lorek, Elżbieta
Lorek, Agnieszka
Słowa kluczowe: rynek dóbr i usług ekologicznych
zrównoważona produkcja
zrównoważona konsumpcja
environmental goods and services market
sust ainable consumption
sustainable production
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 32-45
Abstrakt: Rozwój współczesnego rynku wskazuje na wyraźne tendencje w kierunku ekologizacji produkcji, produktów i usług oraz konsumpcji. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie 4% rocznie nawet w okresie recesji gospodarczej co oznacza, że jest to jeden z sektorów o największym potencjale wzrostu. Rynek ten jest zdominowany głównie przez USA, kraje Europy Zachodniej i Japonię, obejmujące 85% całego rynku. Globalne przychody, związane z rynkiem dóbr i usług ekologicznych, osiągnęły w 2010 roku kwotę 506 mld dolarów i wzrosły od 2005 roku o 13%. Konkurencyjność polskich firm tego sektora wypada na tle innych członków Unii Europejskiej całkiem nieźle (rośnie wielkość eksportu dóbr i usług ekologicznych z Polski). Przewiduje się, że w Polsce nastąpi szybki wzrost rynku dóbr i usług ekologicznych, spowodowany nie tylko popytem wewnętrznym, ale i także eksportem. Podstawowymi celami badawczymi artykułu są: analiza wielkości rynku dóbr i usług ekologicznych wraz z opinią na temat zachowań konsumentów na tym rynku oraz próba oceny instrumentów pomocnych w budowaniu rynku dóbr i usług ekologicznych w wymiarze europejskim. Stąd wykorzystano dostępne dane statystyczne i analizy opracowane m.in. przez: Komisję Europejską, United States Trade Commission, Department for Business Innovation and Skills, OECD i firmy consultingowe.
The development of the modern market shows a clear trend towards the greening of production, products, services, and consumption. The value of sales in the global market for environmental goods and services is growing at a rate of 4% per year, even during the economic recession , which means that it is one of the sectors with the greatest potential for growth. This market is mainly dominated by the U.S., Western Europe and Japan, covering 85% of the total market. In 2010, global revenue from environmental goods and services reached the amount of 506 billion dollars, an increase of 13% since 2005. The competitiveness of Polish companies in this sector compares quite favourably to other EU member states (the volume of exports of goods and ecological services from Poland is increasing). Further rapid growth of the market of ecological services and goods in Poland is expected, not only as a result of domestic demand but also because of exports. The main research objectives of the paper are: analysis of the size of environmental goods and services market, an assessment of consumer behaviour in this market, and an attempt to assess the instruments facilitating the construction of this market in Europe. To achieve this, the authors use statistical data and analyses developed by the European Commission, the United States Trade Commission, the Department for Business Innovation and Skills, the OECD, and consulting companies.
Afiliacja: Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek – Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; dr Agnieszka Lorek – Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: Elżbieta Lorek: elzbieta.lorek@ue.katowice.pl; Agnieszka Lorek: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2917
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Lorek.pdf276,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.