REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica : [584] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Miscellanea Historico-Iuridica

W 2003 roku wydaliśmy pierwszy tomik prac pracowników naszego Zakładu Historii Państwa i Prawa (będącego częścią Katedry Nauk Historycznoprawnych), czym sygnalizowaliśmy naszą naukową obecność i aktywność zarówno na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak też w nauce historii prawa w Polsce. Dalsze lata nie były gorsze i co roku jesteśmy w stanie prezentować kolejne prace naukowe zarówno etatowo zatrudnionych w Zakładzie Historii Państwa i Prawa, jak też pracowników naszej macierzystej Katedry Nauk Historycznoprawnwych – z Zakładu Prawa Rzymskiego i Kanonicznego, ale też naszych współpracowników z zagranicy, naszych gości z Zachodu i Wschodu, także naszych Koleżanek i Kolegów z innych katedr naszego Wydziału, piszących niekiedy o prawie dawnym i niedawnym. W rezultacie wachlarz poruszanych zagadnień jest merytorycznie duży, ale - poza prawem rzymskim - wyraźnie skupia się na najnowszej historii prawa, na XX stuleciu, bo taka jest nasza aktualna specjalizacja naukowa. W każdym razie Miscellanea Historico-Iuridica stanowią prezentację naszych własnych prac. Od pewnego czasu poszerzyliśmy krąg prac w naszych tomikach o teksty dla dydaktyki, dla studentów. Pewnie nie będzie tego wiele, bo liczne w kraju podręczniki, a także wydania tekstów źródłowych, dla naszych dyscyplin w zasadzie zaspokajają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne. Nie chcemy niczego dublować, z rzadka jednak trafiają się pewne białe plamy w dydaktyce i tylko takie chcemy zapełniać; przykładem może być prawo dawnego Związku Radzieckiego i do tego publikowaliśmy oryginalny tekst w tomie III. Inną naszą specjalnością jest podjęta inicjatywa publikowania ciekawych archiwaliów, z jakimi zetknęliśmy się w toku naszych kwerend. W zamierzeniu mamy uruchomienie także działu sygnalizującego nowe książki, zawierającego także ich krótką ocenę merytoryczną.

In 2003 we published the first volume of works written by the scientists working in the Chair of History of State and Law. We were trying to signalize our scientific activity in this way – in the scale of our Law Faculty, but also among Polish historians of law. The next years were not worse and now we are able to present the results of our works annually. We also invite our colleagues specializing in Roman law to publish. Also our foreign – from East and West - and Polish guests are invited. Sometimes we are pleased to publish the texts of our colleagues normally dealing with contemporary law – especially when they mention old, historical legal institutions. As a result, the range of topics is substantially big, but – apart from Roman law – is clearly concentrated on the newest history of law in 20th century. This is the topic our scientists specialize in and Miscellannea Historico-Iuridica reflects this fact. A few years ago we decided to widen the scale of articles by publishing the texts for didactic purposes, for students. They are not published very often, because in our country we have many good handbooks to use. However sometimes you can point “white spots” in the didactic materials – like history of Soviet law – and we published the text about it in volume III. We also specialize in publishing interesting materials coming from archives, discovered during our research. We are planning to start a new chapter – the review of newly published books.

Redaktor naczelny:
dr hab. Piotr Fiedorczyk

Kontakt: Wydział Prawa UwB
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

e-mail: miscellanea@uwb.edu.pl
strona www: http://miscellanea.uwb.edu.pl/

ISSN:1732-9132
DOI: 10.15290/mhi

Punktacja MNiSZW: 2008: 4; 2009a: 4; 2010a: 6; 2012: 6; 2012a: 6; 2013: 6; 2014: 6; 2015: 8; 2016: 8; 2017s: 8; 18.12.2019: 20; 18.02.2021: 20; 1.12.2021: 100; 2023: 100

Przeglądaj

Kolekcje w zespole