REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Pogranicze. Studia Społeczne : [271] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Pogranicze. Studia Społeczne - tematyka podstawowa czasopisma w szerokim znaczeniu obejmuje oryginalne wyniki badań naukowych nad pograniczami regionalnymi, narodowo-etnicznymi, religijnymi, cywilizacyjnymi, politycznymi, generalnie wyniki badań z zakresu nauk społecznych. Jednakże zapraszamy na łamy czasopisma także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką pogranicza. Pogranicze jako kategoria badawcza dotyczy przede wszystkim obszarów położonych na obrzeżach państw, narodów, religii, a nawet cywilizacji oraz ulokowanych tam zbiorowości zróżnicowanych kulturowo (etnicznie, religijnie, językowo, regionalnie, cywilizacyjnie itp.). Układy etniczno-kulturowe pograniczy są zwykle bardzo trwałe. Tematyka pograniczy nie sprowadza się tylko do diagnozy różnych form struktur kulturowych oraz międzykulturowego współżycia. Zderzenia kulturowe promieniują na całokształt wartości, postaw i zachowań społecznych. Mają one swoje określone odzwierciedlenie w gospodarce, życiu społecznym, postawach życiowych, sympatiach, antypatiach, migracjach, w życiu politycznym. Sytuacje pograniczy rodzą też nowe wartości, postawy i zachowania, nieredukowalne do tych, jakie można spotkać w środowiskach homogenicznych kulturowo Wyrażamy przekonanie, że gromadzenie i upowszechnianie wiedzy społecznej na temat pograniczy jest społecznie ważne, konieczne z punktu widzenia wartości pluralizmu i demokracji.

Redaktor naczelny: Andrzej Sadowski

Kontakt: Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Socjologiczny,
Uniwersytet w Białymstoku,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
15-420 Białystok,
tel. 85 745-71-04
e-mail: pogranicze@gmail.com
strona www: pogranicze.soc.uwb.edu.pl

ISSN: 1230-2392
DOI: 10.15290/pss

Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7

Przeglądaj