REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Pogranicze. Studia Społeczne, 2014, tom XXIV : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Tytuł tomu: Rodzina we współczesnych kontekstach

pod redakcją:
Barbary Cieślińskiej i Andrzeja Sadowskiego


Spis treści/Content

 1. Wprowadzenie
 2. Jan Poleszczuk
  Rodzina – wspólnota konfliktowych interesów
  1. Andersson M. [2006] Sexual selection and mate choice, “Trends in ecology and evolution” 2006, nr 21: 296-302 DOI
  2. Anuszewska I. [2007] Wspólna wiedza: intuicje potoczne i ujęcie formalne, “Decyzje” 2007, nr 8
  3. Becker G. S. [1993] A Treatise on the Family, Harvard University Press
  4. Boyd R., Richerson P. J. [2005] The Origin and Evolution of Cultures, Oxford
  5. Cochran G., Harpending H. [2009] The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution, New York
  6. EEEM [1998] The Encyclopedia of Ecology and Environmental Management, Blackwell Science
  7. Geary D. C. [2005] Evolution of paternal investment, [w:] W. D. M. Buss (red.), The handbook of evolutionary psychology, New York: 483–505
  8. Giza-Poleszczuk A. [2005] Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa
  9. Godfray H. C. J. [1995] Evolutionary theory of parent-offspring conflict, “Nature” 07, nr 376 DOI
  10. Komendant-Brodowska A. [2013] Między głosem sumienia a więzami przyjaźni. Zachowanie świadków dręczenia (bullying) a struktura klasy szkolnej, “Decyzje” 2013, nr 20 DOI
  11. Kramkowska E. [2014] Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, rozprawa doktorska, Białystok
  12. Okólski M. [2004] Demografia zmiany społecznej, Warszawa
  13. Park Ch. [2007] Marriage Market, Parents’ Bargaining Powers, and Children’s Nutrition and Education, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics” nr 12 DOI
  14. Park S. The effect of paternal investment on female fertility intention in South Korea, “Evolution and human behavior” 2010: 447-452 DOI
  15. Poleszczuk J., [2011] Konfiguracyjny model procesu strukturacji społecznej, [w:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej, Białystok, s. 137-148.
  16. Rhoades G. K., Scott M. S. [2014] Before “I Do”. What Do Premarital Experiences Have to Do with Marital Quality Among Today’s Young Adults? The National Marriage Project University of Virginia
  17. Richerson P. J., Boyd R. [2006] Not By Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago
  18. Rizzolatti G., Sinigaglia C. [2008] Mirrors in the Brain. How We Share our Actions and Emotions, Oxford
  19. Ryan M. [1998] Sexual selection, receiver biases, and the evolution of sex differences, “Science” 281 DOI
  20. Sather F. [1998] Beauty is in the eye of the beholder: causes and consequences of variation in mating preferences “Trends in ecology and evolution” nr 14 DOI
  21. Shennan S. J. [2002] Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural Evolution, London
  22. Simon H. A. [1997] A Mechanism for Social Selection and Successful Altruism, “Models of bounded rationality” nr 3 DOI
  23. Sotomayor-Peterson M., De Baca T., Figueredo A. [2013] Shared Parenting, Parental Effort, and Life History Strategy, “A Cross-Cultural Comparison Journal of Cross-Cultural Psychology” nr 4 DOI
  24. Woodward K., Richards M. H. [2005] The parental investment model and minimum mate choice criteria in humans, “Behavioral Ecology” nr 1: 57–61 DOI
  25. Yamauchi, Ch. [2010] Parental investment in children: differential pathways of parentaleducation and mental health, “The Economic Record” 2010, t. 86, nr 273 DOI

 3. I. Kontekst pogranicza etniczno-kulturowego i migracji

 4. Anna Moroz
  Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji?
  1. Berger P. (1997), Święty Baldachim, Kraków
  2. Borowik I. (1997), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków
  3. Boski P. (2009), Psychologia akulturacji, [w:] P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa
  4. Boski P. (2010), Psychologia kulturowa relacji wewnątrz i międzygrupowych. Tożsamość oraz reprezentacje innych, [w:] P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa
  5. Czykwin E. (1997), Problemy małżeństw prawosławno – katolickich, [w:] J. Nikitorowicz (red.). Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok
  6. Hałas E. (1992), Konwersja, Lublin
  7. Jodłowska M. (2001), Konflikty w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, [w:] Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań
  8. Krasnodębski Z. (1999), M. Weber, Warszawa
  9. Kwiatkowska A. (1999), Teoria Tożsamości społecznej Henriego Tajfela, [w:] A. Kwiatkowska, Tożsamość a społeczne kategoryzacje, Warszawa
  10. Mucha J. (1999a), Dominacja kulturowa i reakcje na nią, [w:] J. Mucha (red.), Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa
  11. Pawlik W. (2008), O Przemianach religijności młodzieży, [w:] I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór (red.), Oblicza religii i religijności, Kraków
  12. Romanowicz W. (2012), Społeczny wymiar małżeństw mieszanych wyznaniowo, „Istocznik” nr 1(21)
  13. Sadowski A. (1991), Społeczne problemy wschodniego pogranicza, Białystok
  14. Sadowski A. (1995), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok
  15. Straczuk J. (2009), Sąsiedztwo prawosławnych i katolików, czyli kultura pogranicza. http://dialog2008.pl/index.php?page=art&artid=477 [24.02.2012]
  16. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Warszawa
  17. Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa
  18. Wosińska W. (2004), Kulturowe zróżnicowanie ludzkich interakcji, [w:] W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk
 5. Agnieszka Pawlak
  „Poczytaj mi mamo przez Skype’a”. Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowej
  1. Boćwińska-Kiluk B. (2012), Jakość przywiązania w relacji matki z dzieckiem jako predyktor występowania zaburzeń więzi u dzieci i dorosłych, [w:] T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, Toruń
  2. Danilewicz W. (2003), Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym, Białystok
  3. Danilewicz W. (2007), Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, [w:] D. Lalak (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Warszawa
  4. Danilewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok
  5. Erenreich B., Hochschild A. R. (2004), Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, New York
  6. Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M. (2010), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin
  7. Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa
  8. Korczyńska J. (2003), Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Warszawa
  9. Kozak S. (2010), Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa
  10. Kubitsky J. (2012), Psychologia migracji, Warszawa
  11. Małek A. (2011), Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków
  12. Michałek J. (2010), Jakość życia w świetle zjawiska migracji, [w:] T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa
  13. Muszel M. (2013), Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku, http://interalia.org.pl [25.05.2013]
  14. Parrenas R. S. (2001), Motering form a Distanse: Emotions, Gender, and Intergenerational Relations in Filipo Transnational Families, “Feminist Studies” nr 27 (2) DOI
  15. Patino L.R. i in. (2005), Migration, family dysfunction and psychotic symptoms in children and adolescents, “British Journal of Psychiatry” nr 186 DOI
  16. Siek E. J. (2011), Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do UE, [w:] M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Warszawa
  17. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007, 2007, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa
  18. Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wypływ na funkcjonowanie rodzin, Warszawa
  19. Trusz S., Kwiecień M. (2012), Społeczne piętno eurosieroctwa, Warszawa
 6. Anna Krasnodębska
  Relacje opolskich migrantek zarobkowych z pracodawcami i rodziną
  1. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa
  2. Budzowska B., Duch-Krzysztoszek D., Titkow A. (2003), Dyskryminacja i jej wieloznaczności.Realne szanse kobiet, [w:] A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Warszawa
  3. Dunn E. (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa
  4. Ehrenreich B., Hochschild A. R. (2003), Global Women. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, New York
  5. Hofstende G., Hofstende G. J., Minkow M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa
  6. Jończy R. (2010), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu, Opole
  7. Kasprzak-Choińska A. (2013), Dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa
  8. Kincewicz K., Żemigała M. (2013), Technologie w miejscu pracy, [w:] K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa
  9. Krasnodębska A. (2008a), Preferencje zawodowe studentów województwa opolskiego. Raport z badań, Opole
  10. Krasnodębska A. (2008b), Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, [w:] E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Migracja – Rodzina – Dziecko „Pedagogika Społeczna” nr 3 (29)
  11. Krasnodębska A. (2009a), Badania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji , Opole
  12. Krasnodębska A. (2009b), Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet Opolszczyzny, „Studia Socjologiczne” nr 4
  13. Krasnodębska A. (2013a), Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Warszawa
  14. Krasnodębska A. (2013b), Role kobiety w ocenie opolskich migrantek. Spojrzenie matek i córek, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” z. 2
  15. Mc Daniel C., Schoeps N., Lincourt J. (2001), Organizational ethics: Perceptions of employees by gender, “Journal of Business Ethics” nr 33
  16. Okólski M. (2001), Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, [w:] E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa
  17. Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015 (aktualizacja) (2007), Załącznik do uchwały nr XIV/122/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 roku
  18. Rajman R., Schammah-Gesser S., Kemp A. (2003), International Migration, Domestic Work, and Care Work: Undocumented Latine Migrants in Israel, “Gender and Society” nr 5 DOI
  19. Rauziński R., Szczygielski K. (2010), Czy kryzys demograficzno-społeczny na Ślasku Opolskim, [w:] Czy koniec Śląska jaki znamy, (red.) R. Radziński, T. Sołdra-Gwiżdż, R. Geisler, Opole
  20. Sassen S. (2001), The Global City, New York. London, Tokyo. 2 nd Editio Princeton, NY, Princeton University
  21. Schimanek T. (2006), Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa
  22. Slany K. (2008), Co to znaczy być migrantką, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków
  23. Smolski R., Smolski H., Stadtmuller E., (1999), Słownik encyklopedyczny: Edukacja obywatelska, Wrocław
  24. Sztanderska U. (2006), Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet, Warszawa
  25. Święćkowska T. (2010), Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Warszawa
  26. Urbańska S. (2008), Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków

 7. II. Kontekst życia miejskiego i edukacji

 8. Paweł Plichta
  Rodzina wizytówką miasta. Przypadek Krakowa
  1. „Alma Mater” (2009), Aresztowani 6 listopada 1939 roku podczas Sonderaktion Krakau // Persons arrested on 6 November 1939 under Sonderaktion Krakau, nr 118: 19
  2. „Diabeł” (1912), R. 45, (1 III), nr 5, Kronika krakowska: 8
  3. Bielas-Gołubowska U. (2011), Saga polska, czyli „Zoll, kto ty jesteś?”, „Pogranicza” 2: 117-120
  4. Bieniarzówna J., Małecki J., Mitkowski J., (1979), Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków
  5. Bieńko M. (2007), Znaczenie więzi wielopokoleniowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” R. 47, nr 9: 3-11
  6. Bieńkowski W. (1983), Rola Krakowa w polskim życiu naukowym, [w:] J. Małecki (red.), Kraków na przełomie XIX i XX wieku. Materiały z sesji naukowej z okazji dni Krakowa w 1981 roku, Kraków: 19-44
  7. Boy-Żeleński T. (1967), O Krakowie, oprac. H. Markiewicz, Kraków
  8. Budowanie silnej marki „Kraków”, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=459 [17.01.2014]
  9. Burkot S. (2005), Uwertura i niespełnienie, „Małopolska” t. 7: 61-75
  10. Chojecka E. (2011), Trzy modele kulturowej pamięci: Kraków, Katowice, Wrocław // Three models of cultural memory: Kraków, Katowice, Wrocław, tłum. T. Bieroń, „Herito” R. 1, nr 2: 78-87
  11. Cieński A. (1992), Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław–Warszawa–Kraków
  12. Czabanowska-Wróbel A. (2011), Palimpsest Krakowa z przełomu XIX i XX wieku – ślady przeszłości i znaki tego, co nowe, [w:] K. Fiołek, M. Stala (red.), Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866 – 1914). Studia i szkice, Kraków: 345-362
  13. Demel J. (1957), Kraków na przełomie wieku XIX i XX na tle rozwoju i wcielenia przedmieść i gmin podmiejskich 1867–1945, [w:] J. Dąbrowski (red.), Kraków. Studia nad rozwojem miasta, Kraków: 287-351
  14. Dybiec J. (2007), Kraków w narodowej pamięci, „Palestra” R. 52, nr 11–12: 145-151
  15. Estreicher K. (2001), Dziennik wypadków, t. 1: 1939–1945, Wstęp Z.K. Witek, Kraków
  16. Estreicher K. (2002), Dziennik wypadków, t. 2: 1946–1960; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
  17. Estreicher K. (2003), Dziennik wypadków, t. 3: 1961–1966; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
  18. Estreicher K. (2004), Dziennik wypadków, t. 4: 1967–1972, Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
  19. Estreicher K. (2006), Dziennik wypadków, t. 5: 1973–1977; Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
  20. Estreicher K. (2013), Dziennik wypadków, t. 6: 1978–1980, Wstęp Z.K. Witek, (red.) A.M. Joniak, Kraków
  21. Estreicherówna M. (1936), Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–63, t. 1-2, Kraków (Biblioteka Krakowska 91, 92)
  22. Estreicherówna M. (1968), Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, (red.) i dobór ilustracji J. Pociecha, Kraków
  23. Estreicherówna M. (1999), Wybór z „Dziennika” Marii Estreicherówny z lat 1886–1938, oprac. M. Świątecka, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” R. 44: 233-292
  24. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa
  25. Głowiński M. (1997), Stanisława Pigonia relacja o Sachsenhausen, [w:] tegoż, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków: 148-158
  26. Głowiński M. i in. (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław
  27. Grodziska K. (2003), „Gdzie miasto zaczarowane…”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków
  28. Grodziski S. (1998), Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. 50, z. 1: 117-128
  29. Grzybowska K. (1957), Szałas, „Dialog” R. 2, nr 12 (20): 25-45
  30. Grzybowska K. (1959), Penelopa i mandarynki. Reportaż z podróży po Grecji, Warszawa
  31. Grzybowska K. (1960), Zuzia, Warszawa (także: 1962, 1968)
  32. Grzybowska K. (1961), Julian czyli o końcu świata. Żart z pewnym sensem, Kraków
  33. Grzybowska K. (1962), I ja i Franuś, Warszawa (także: 1982)
  34. Grzybowska K. (1969), Kronika rodzinna, Wrocław
  35. Grzybowska K. (2010) – skrót E, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków (także 1999)
  36. Grzybowski S. (2010), O autorce, [w:] K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków: 462-466
  37. Gwiazdomorski J. (1964), Szkoła teleologiczna. Fryderyk Zoll młodszy 1865–1948, [w:] M. Patkaniowski (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 287-296 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 100, Prace Prawnicze 18)
  38. Gwiazdomorski J. (1964a), Wspomnienia z Sachsenhausen. Dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 1939–9 lutego 1940, Kraków
  39. Homola I. (1984), „Kwiat społeczeństwa” (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860–1914), Kraków–Wrocław
  40. Homola Skąpska I. (1996), „Das Klaine Wien” an der Weichsel, Übersetzt von M. Smykała, [w:] J. Hrycyk (red.), Österreich – Polen. 1000 Jahre Beziehungen, Kraków, (Deutsche Fassung), s. 459-480 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 121, Studia Austro-Polonica 5
  41. Homola Skąpska I. (1997), „Mały Wiedeń” nad Wisłą, [w:] J. Buszko, W. Leitsch, J. Rydel (red.), Austria – Polska. 1000 lat kontaktów, Kraków (wersja polska), s. 409-426 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 121, Studia Austro-Polonica 5)
  42. Kantor R. (1994), Kraków – wielka scena narodowego teatru, [w:] R. Godula (red.), Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków, s. 37-62
  43. Karpińska H.M. (2009), Dynastia Stuhrów, [rec. J. Stuhr, Stuhrowie. Historie rodzinne, Kraków 2008] „Nowe Książki” 3: 45
  44. Klich-Kluczewska B. (2005), Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), Warszawa
  45. Konopczyński W. (1945), Pod trupią główką (Sonderaktion Krakau), „Tygodnik Powszechny” R. 1, nr 3 (8 IV): 3-4; nr 4 (15 IV): 3-4; nr 5 (22 IV): 3; nr 6 (29 IV): 3-4; nr 7 (6 V): 2-3; nr 8 (13 V): 3; nr 9 (20 V): 3; nr 10 (27 V): 3; nr 11 (3 VI): 3; nr 12 (10 VI): 3; nr 13 (17 VI): 3; nr 14 (24 VI): 3; nr 15 (1 VII): 4-5; nr 16 (8 VII): 4-5; nr 17 (15 VII): 4-5
  46. Korczak J. (2000), Estreicherowie, [rec. K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków 1999] „Arkusz”, nr 4 (101): 8
  47. Kubicki P. (2010), Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków
  48. Kubicki P. (2012), Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictwa, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. 20: 53-66 DOI
  49. Kusek R. (2008), „Wielki Kraków” czy „Pipidówka” – opis wyglądu miasta za czasów Juliusza Leo zarysowany na łamach czasopisma humorystycznego „Diabeł”, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 14: 61-106
  50. Landau L. (1962), Kronika lat wojny i okupacji, t. 1: Wrzesień 1939 – listopad 1940, Warszawa
  51. Lejeune S. (2007), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków
  52. Mikołajec J. (2007), Wrocław, Kraków, Lwów – miasta środkowoeuropejskiego szlaku, „Nurt SVD” R. 41: 2007, z. 3–4: 181-192
  53. Miliszkiewicz J. (2009), Estreicherowie, „Spotkania z Zabytkami” R. 33, nr 7: 30-31
  54. Morawski P. (2011), Uczeni, rektorzy, żołnierze, [rec. A. Zoll, Zollowie. Opowieść rodzinna, Kraków 2011] „Nowe Książki” 4: 9-10
  55. Mroczka L. (1999), Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939, Kraków
  56. Niedźwiedź A. (2006), Kraków – „miasto papieskie”. Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej, “Journal of Urban Ethnology” 8: 25-45
  57. Obarska M. (2008), Adwokat autobiografii, [rec. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii], „Kultura i Społeczeństwo” t. 52, nr 1: 145-148
  58. Owsiany E. (1996), Ostatni z dynastii Estreicherów, „Sycyna” 12: 5
  59. Pigoń S. (1966), Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940), Warszawa
  60. Piwarski K. (1946), Straty nauki polskiej w Krakowie, [w:] J. Dąbrowski (red.), Kraków pod rządami wroga 1939–1945, Kraków: 66-93 (Biblioteka Krakowska, 104)
  61. Pochłódka A. (2008), Życie kulturalne krakowskich mieszczan przełomu XIX i XX wieku w zapiskach autobiograficznych – zarys problematyki, „Teksty Drugie” nr 3: 194-200
  62. Purchla J. (1992), Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków
  63. Radomski A. (2005), Wielkie narracje a mikronarracje – etyczne dylematy współczesnego pisarstwa historycznego, [w:] L. Koczanowicz, R. Nahirnym, R. Włodarczyk (red.), Narracje – (Auto) biografia – Etyka, Wrocław: 243-253
  64. Röskau-Rydel I. (2011), Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe, środowisko, akulturacja i asymilacja, Kraków, (Prace Monograficzne, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 588)
  65. Starachowicz A. (2012), Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku), wstęp i oprac. K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk
  66. Stuhr J. (1992), Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce, Warszawa
  67. Stuhr J. (2007), Ucieczka do przodu! Jerzy Stuhr od A do Z w wywiadach Marii Malatyńskiej, Kraków
  68. Stuhr J. (2008) – skrót S, Stuhrowie. Historie rodzinne, oprac. A. Pawlicka, Kraków
  69. Stuhr J. (2012), Tak sobie myślę… Dziennik czasu choroby<, Kraków
  70. Tazbir J. (2000), Saga wielkiego rodu, [rec. K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków 1999], „Nowe Książki” 4: 26-27
  71. Ulewicz T. (1994), Kraków – polski Rzym (jak, kiedy, dlaczego). Gawęda przysłowioznawcza, [w:] R. Godula (red.), Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków: 63-76
  72. Urbańczyk S. (1946), Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen – Dachau), Kraków, 1969
  73. Uruszczak W. (2007), Znaczenie Krakowa w rozwoju polskiej kultury prawnej, „Palestra” R. 52, nr 11–12: 152-162
  74. Waksmund R. (2009), Kraków w pamięci dzieciństwa. Przyczynek do topiki wspomnieniowej, [w:] A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoża (red.), Kraków magiczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, Kraków: 157-169
  75. Wójs R. (2009), Artysta w mieście. Przestrzeń Krakowa w prozie Jerzego Pilcha, „Orbis Linguarum” 35: 351-358
  76. Ziejka F. (2010), Serce Polski. Szkice krakowskie, Kraków 2010, s. 11-40; także [w:] tegoż, Tu wszystko jest Polska… (O roli Krakowa w życiu duchowym Polaków w wieku XIX), „Rocznik Krakowski” 1996, t. 62: 31-50
  77. Znaniecki F. (1970), Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych, „Kultura i Społeczeństwo” 3, s. 117-127; przedruk z: F. Znaniecki, Przedmowa, [w:] W. Berkan, Życiorys własny, Poznań 1924: III-XVII
  78. Zoll A. (2011) – skrót Z, Zollowie. Opowieść rodzinna, współpraca J. Zoll, Kraków
  79. Zoll A. (2011), Nie tylko o tym, co było, rozm. przepr. M. Borczak, „Nowe Książki” 4: 4-8
  80. Zoll F. (2000), Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprac. I. Homola Skąpska, Kraków
 9. Tadeusz Kowalewski
  Wzajemna zależność między aspiracjami kształcenia się rodziców a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży
  1. Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009 (maj 2009), CBOS, Warszawa
  2. Astin A.W., What Matters in College, “Liberal Education”, jesień 1993
  3. Gulczyńska H., Jastrząb-Mrozicka M. (1994), Wartości wykształcenia a dążenia edukacyjne, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 4
  4. Henderson A. T., Berla N. A (1999), New Generation of Evidence. The Family Is Critical to Students Achievement, Washington, D.C.
  5. http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,361383,cbos-wzrastaja-aspiracje-edukacyjne-polakow.html [20.02.2014]
  6. http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=483:rosna-aspiracje-edukacyjne-polskich-15-latkow&catid=68:wlasciwe&Itemid=203 [20.02.2014]
  7. Involvement in Learning Revisited Lessons We Have Learned (1996), “Journal of College Study Development” nr 37
  8. Jossey-Bass, Treisman U. (1992), Studying Students Studying Calculus. A Look at the Lives of Minority Mathematics Students in College, “College Mathematics Journal” nr 23
  9. Jung B., Robert K. (red.), (1995), Postkomunistyczne pokolenie, Warszawa
  10. Pascarella E. T., Terenzini E. T. (1991), How College Affect Students. Findings and Insights from Twenty Years of Research, San Francisco
  11. Putnam R. D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa
  12. Raport z badania ZOOM na UTW, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych (2012), Warszawa, grudzień
  13. Staszewski W. (1997), Do nauki od łopaty. Kto najchętniej zainwestowałby w wykształcenie, „Gazeta Wyborcza” 18 grudnia
  14. Szymański M. (1997), Wykształcenie rodziców a ich aspiracje dotyczące dzieci, „Edukacja” nr 4
  15. Wybory, ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Informacje i opracowania statystyczne (2013), GUS, Warszawa
  16. Zieliński M. (2012), Magister na nieistniejącym rynku pracy, „Rzeczpospolita” 4 października
 10. Dorota Marciniak-Budecka
  Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli refleksyjność współczesnego rodzicielstwa
  1. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka, Warszawa
  2. Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa
  3. Giddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa.
  4. Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Kraków
  5. Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa
  6. Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa
  7. Kwak A. (2008), Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, [w:] A. Kwak (red.), Rodzicielstwo – między domem, prawem, służbami społecznymi, Warszawa
  8. Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Warszawa
  9. Okólski M. (2007), Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia, [w:] M. Marody (red.), ?Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa
  10. Pszczółkowska D. (2010), Kobiety wracają do kuchni, „Wysokie Obcasy”
  11. Schaffer H. R. (2006), Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków
  12. Sikorska M. (2009), Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa
  13. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków
  14. Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny, Warszawa
  15. Ziemska M. (2001), Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa
  16. Ziemska M. (2009), Postawy rodzicielskie, Warszawa

  17. Dokumenty elektroniczne
   1. Badinter E. (2010), Matką byłam bardzo średnią. Rozm. przepr. Britta Sandberg, „Polityka”: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1509394,1,matka-bylam-bardzo-srednia.read [26.04.2014]
   2. Boguszewski R. (2013), Raport „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, CBOS BS/33/2013: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF [26.04.2014]
   3. www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,8060257,Kobiety_wracaja_do_kuchni.html [26.04.2014]

 11. III. Kontekst wzorów życia rodzinnego

 12. Andrzej Porębski
  Różnice w postrzeganiu przestrzeni domowej i zewnętrznej między osobami z rodzin wielodzietnych i rodzin z jedynakami
  1. Augé M. (2010), Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa
  2. Bartnik M. (2011), „Przestrzenie niczyje” jako przedmiot zainteresowania etnologa (recenzja z: Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności) „Studia Socjologiczne” nr 2
  3. Czaja D. (2013), Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, (red.) i wstęp D. Czaja, Wołowiec
  4. Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków
  5. Eliade M. (2005), Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencel, P. Rodak, Warszawa
  6. Foucault M. (2006), O innych przestrzeniach. Heterotopie, przeł. M. Żakowski, „Kultura Popularna” nr 2.
  7. Golka M. (2009), Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa
  8. Hall E.T. (1976), Ukryty wymiar, Warszawa
  9. Łupienko A. (2010), Kamienica – historia prywatna, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury, z. 2 [31]
  10. Porębski A. (2012), Pomiędzy domem a nie-miejscem. Niektóre aspekty socjologii przestrzeni, [w:] R. Hołda, T. Paleczny (red.), Ciekawość świata, ludzi, kultury…, Kraków
  11. Porębski A. (2013), Narodowe w przestrzeni dnia codziennego. Szkic badawczy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. XXXIX, z. 1
  12. Rybczyńki W. (2010), Dlaczego w ogóle mieszkamy w domach, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury, z. 2 [31]
  13. Simmel G. (2008), Formalne warunki uspołecznienia. Socjologia przestrzeni, [w:] tenże, Pisma socjologiczne, wybór, opracowanie i wprowadzenie H.-J. Dahme i O. Rammstedt, tłum. M. Łukaszewicz, Warszawa
  14. Tuan Y.F. (1987), Przestrzeń i miejsce, Warszawa
 13. Katarzyna Błażejewska
  Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na kryzys?
  1. Andrzejewski M. (1999), Prawna ochrona rodziny, Warszawa
  2. Colton M. (2001), Tendencje w opiece zastępczej, [w:] Z. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą – perspektywa europejska, Katowice
  3. Jakubowski M. (1977), Podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania pedagogiki opiekuńczej, [w:] Pedagogika opiekuńcza. Materiały z krajowej konferencji Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa
  4. Jamrozik A., Nocella L. (2000), The sociology of social problems. Theoretical perspectives and methods of intervention, New York DOI
  5. Joachimowska M. (2008), Rodzicielstwo zastępcze. Idea-Problemy-Analizy-Kompetencje, Bydgoszcz
  6. Joachimowska M. (2003), Rola edukacji rodzin zastępczych w tworzeniu środowiskowych grup wsparcia, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna – Praca Socjalna – Teoria i praktyka t. 2, Bydgoszcz
  7. Joachimowska M. (2002), Rodzina zastępcza szansą powrotu dziecka do rodziny naturalnej, [w:] A. Radziewicz-Winnicki, E. Bielska (red.), Edukacja a życie codzienne, Katowice
  8. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa
  9. Kolankiewicz M. (red.), (1998), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa
  10. Kusio U. (1998), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Lublin
  11. Majewska A. (1948), Rodziny zastępcze Łodzi, Łódź
  12. Marzec-Holka K. (red.), (2003), Pomoc społeczna – Praca Socjalna – Teoria i praktyka, t. 2, Bydgoszcz
  13. Radziewicz-Winnicki A., Bielska E. (red.) (2002), Edukacja a życie codzienne, Katowice
  14. Safjan M. (1982), Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa
  15. Stelmaszuk Z. (2000), Dziecko w rodzinie zastępczej, „Praca Socjalna” 2000, nr 3,
  16. Stelmaszuk Z. (2001), (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą – perspektywa europejska, Katowice
  17. Stelmaszuk Z. (2005), Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska, [w:] M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym, Warszawa
  18. Stelmaszuk Z. (1998), Szanse reintegracji rodziny w systemie opieki nad dzieckiem, [w:] M. Kolankiewicz (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa
  19. Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2012), Bieda dzieci – Zaniedbanie – Wykluczenie społeczne, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  20. Winiarski M. (2000), Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Warszawa
  21. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887, z późn. zm.)

  22. Źródła internetowe
   1. www.ja-i-moj-dom.jasky.pl [04.02.2014]
   2. http: //sjp.pwn.pl [03.02.2014]
 14. Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz
  Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami
  1. Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków
  2. Aries P. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk
  3. Barber R. B. (2009), Skonsumowani, Warszawa
  4. Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa
  5. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, S. Cieśla, Warszawa
  6. Bogunia-Borowska M. (2006), Dziecko w świecie konsumpcji, Kraków
  7. Buchmann M. (1989), The Script of Life In Modern Society. Entry into adulthood in Changing World, Chicago
  8. Castells M. (1997), The Power of Identity. The information age: economy, society and culture, Malden
  9. Cataluccio F. M., (2006), Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków
  10. Eisenstadt S. N. (1964), From Generation to Generation. Age groups and socila structure, New York
  11. Giddens A. (2001), Nowoczesności i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżyńska, Warszawa
  12. Giza-Poleszczuk A. (2005), Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa
  13. Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin, Kraków
  14. Jones G. (1995), Leasing home, Buckingham
  15. Kluzowa K. (1999), Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewięćdziesiątych i jej konsekwencje społeczne, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa
  16. Kocik L. (2002), Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnej skrajności, Kraków
  17. Kurczewski J. (2003), Dziecko we współczesnej kulturze Zachodu, [w:] B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Warszawa
  18. Mitchell B.A. (2005), The Boomerang Age. Transition to Adulthood in Families, New Brunswick
  19. Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa
  20. Ortega y Gasset J. (1997), Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa
  21. CBOS (2005), Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców, Warszawa
  22. Schnaiberg A., Goldenberg S. (1989), From Empty Nest to Crowded Nest: The Dynamics of Incompletely- Launched Young Adults, “Social Problems” t. 36, nr 3 DOI
  23. Sińczuch, M. (2002), Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa
  24. Slany K. (2002), Życie w samotności, „Res Publica”, nr 12
  25. Slany K. (2006), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków
  26. Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Warszawa
  27. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa
  28. Szlendak T. (2008), Interpretacje kryzysu rodziny w socjologii. Między familijnym fundamentalizmem a rewolucją stylów życia, „Studia Socjologiczne” 4: 5-41
  29. Tillmann K. J. (1996), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowanienie, przeł. G. Bluszcz, B. Miracki, Warszawa
  30. Zelier V.A. (1994), Pricing the priceless child. The changing social value of children, Princeton- New Jersey
   Źródła internetowe
   1. http://www-is.phils.uj.edu.pl/publikacje/PDF/Przemiany.pdf [14.05.2005]
   2. Kluzowa K., Slany K., 2004, Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie http://www.statcan.ca/english/kits/pdf/social/nest2.pdf [6.07.2008]
   3. Boyd M., Morris D., 1999, The Crowded Nest: Young adults at home http://www.statcan.ca/english/freepub/11-008-XIE/2003001/articles/6552.pdf [6.07.2008]
   4. Milan A., Peters A., 2003, Couples living apart http://you.sagepub.com/content/14/2/119.full.pdf+html [11.11.2010]
   5. Walther A., 2006, Regimes of youth transitions: Choice, flexibility and security in young people’s experiences cross different European contexts http://qcite.qub.ac.uk/handle/123456789/6650 [11.11.2010]
   6. Stauber B., Walther A., 2001, Avoiding misleading trajectories: Transition dilemmas of young adults in Europe http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=en [20.02.2013] Eurostat (EU – SILC)

 15. IV. Kontekst interakcji i dysfunkcji rodziny

 16. Adam Lech
  Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujący funkcjonowanie rodziny
  1. Antoniak D. (2010), Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera, [w:] T. Parnowski (red.), Choroba Alzheimera, Warszawa
  2. Barbour R. (2011), Badania fokusowe, Warszawa
  3. Bieńkowska I., Fajfer-Kruczek I., Kitlińska-Król M., Olszówka I. (2013), Profilaktyka w przestrzeni publicznej, Kraków
  4. Binnebessel J., Korczago A. (2010), Kryzys w rodzinie osoby z chorobą Alzheimera w kontekście pedagogicznej teorii terapii relacyjnej, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  5. Dobryszycka W., Leszek J. (2007), Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu, Wrocław
  6. Giemza-Urbanowicz W. (2010), Kryzys w rodzinach opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk, (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  7. Grochmal-Bach B. (2007), Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, Kraków
  8. Janion E. (2010), Wpływ choroby Alzheimera na życie rodzinne, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  9. Krawczak R. (2010), Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w doświadczeniu opiekuna rodzinnego, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  10. Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Warszawa
  11. Lech A. (2013), Funkcja systemu pomocy instytucjonalnej w opiece nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera, [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek, M. Kitlińska-Król, I. Olszówka (red.), Profilaktyka w przestrzeni publicznej, Kraków
  12. Nestorowicz J. (2010), Przebieg choroby Alzheimera, [w:] T. Parnowski (red.), Choroba Alzheimera, Warszawa
  13. Nowicka A. (2010), „Zespół opiekuna” jako konsekwencja sprawowania długotrwałej opieki nad osobą z otępieniem typu Alzheimera, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  14. Nowicka A., Baziuk W. (2010), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra
  15. Parnowski T. (2010), Choroba Alzheimera, Warszawa
  16. Petersen R. (2006), Choroba Alzheimera, Warszawa
  17. Prognoza ludności na lata 2008 – 2035 (2009), GUS Departament Badań Demograficznych, Warszawa
  18. Sadowska A. (2010), Choroba Alzheimera źródłem obciążeń dla opiekunów rodzinnych, [w:] A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, Zielona Góra

  19. Dokumenty elektroniczne
   1. Spiszacka S., Pluta R. (2003a), Charakterystyka demograficzna opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera, Lublin – Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LVI-II, Suppl. XII, 2003, http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/stylzycia/tom3/spisacka3 [11.02.2014].
   2. Spiszacka S., Pluta R. (2003b), Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera – sprawą rodziny, Lublin – Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LVIII, Suppl. XII, 2003, http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/stylzycia/tom3/spisacka3 [11.02.2014]
   3. http://www.alz.co.uk/research/world-report-2013 [9.02.2014]
 17. Marta Trębaczewska
  Kiedy owu nie ma, żołnierzyki są leniwe, beta niska, a marzenie o fasolce niespełnione… Wpływ niepłodności na relacje między partnerami intelektualnie
  1. Bidzan M. (2010), Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym, Kraków
  2. Conrad P. (1992), Medicalization and social control, “Annual Review of Sociology” t. 18 DOI
  3. Domaradzki J. (2012), Polityka płci: „Słaba płeć”, medycyna i kontrola społeczna, „Nowiny Lekarskie” nr 79
  4. Gawande A. (2011), Lepiej, Kraków
  5. Gąsiorowska M. (2005), Zagrożona męskość, „Żyjmy Dłużej, Raport – Niepłodność”, numer specjalny 1
  6. Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk
  7. Illich I. (2002), Limits of medicine. Medical Nemesis: the expro-priation of health, New York
  8. Kocikowski M. (2012), W poszukiwaniu cudownego uzdrowienia. Studium przypadku z antropologii ciała i medycyny, [w:] K. Konarska (red.), Ciało cielesne, Colloquia Anthropologica Et Communicativa t.4, Wrocław
  9. Kopff A. (1972), Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia Cywilistyczne” t. XX, Warszawa, Kraków 2012, nr 20
  10. Kozioł K., Lewandowski P., Wolski J. K. (2000), Rozród człowieka. Malejąca rola kobiety w niepłodności małżeńskiej, „Nowa Medycyna” nr 5
  11. Kübler-Ross E. (1998), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań
  12. Pawelec B., Pabian W. (2012), Niepłodność, Pomoc medyczna i psychologiczna, Sopot
  13. Przybył I. (2005), Wpływ bezdzietności na stosunki małżeńskie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXIV, z. 3, nr 3
  14. Shilling Ch. (2010), Socjologia ciała, Warszawa

  15. Źródła internetowe
   1. http://www.4krokidocudu.pl/historia1.html [30.08.2013]
   2. http://mychcemymiecdziecko.blogspot.com/ [5.09.2013]
   3. Niewiadomska A., Najczęstsze przyczyny niepłodności, http://www.medigo.pl/ciaza-i-dziecko- nieplodnosc/najczestsze-przyczyny-nieplodnosci/page/0/25
   4. Szamatowicz J., Niepłodność idiopatyczna, http://www.rodzinko.pl/niep-odno-ae/5137-niep- odno-ae-idiopatyczna.html
   5. Wysocki G., Niepłodność to wielki dramat pary. Rozmowa z Bodą Pawelec i Wojciechem Pabianem, http://ksiazki.wp.pl/tytul,Nieplodnosc-to-wielki-dramat-pary-z-psychoter -apeutka-Bogda-Pawelec-i-ginekologiem-Wojciechem-Pabianem-rozmawia-Grzegorz- Wysocki,wid,19939,wywiad.html?ticaid=111362 [30.08.2013]
   6. „Raport Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku GUS 2013” http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf
 18. Stella Strzemecka
  Internauci o „matce-zabójczyni”. Przyczynek do analizy socjologicznej

  Książki i artykuły
  1. Budrowska B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław
  2. Geremek B. (1989), Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa
  3. Goulding A., Spacey R. (2003), Women and the Information Society: barriers and participation, “IFLA Journal” 29(1): 33-40 DOI
  4. Heitzman J., Ruzikowska A., Tarczyńska K., Waszkiewicz E, Pilszyk A. (2013), Dzieciobójstwo czy zabójstwo? Studium przypadku 5-krotnego zabójstwa własnych dzieci – poszukiwanie psychopatologii, „Psychiatria Polska” t. XLVII, nr 3: 541-558
  5. Hryciuk R. E., Korolczuk E. (2012), Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką?, [w:] R. E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa
  6. Kostro C. (2001), Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna, Kraków
  7. Kozinets R. V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa
  8. Kühn G. (2010), Przypadki krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym, „Dziecko Krzywdzone” nr 3(32): 7-23
  9. Lawler E. J. (2009), Teoria afektu w wymianie społecznej, [w:] A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: 155-184
  10. Lerner M. J. (1980), The belief in a just world. A fundamental delusion, New York, Plenum Press
  11. Makowski R. (2010), Media wobec śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, „Dziecko Krzywdzone” nr 3(32): 104-115
  12. Markowska D., Neugebauer K. (1989), Przerywanie ciąży, [w:] M. Kozakiewicz (red.), Pro i contra w planowaniu rodziny w wychowaniu seksualnym, Warszawa: 73-93
  13. Pokorna-Ignatowicz K. (red.), (2012), Medialny obraz rodziny i płci, Kraków
  14. Sikorska M. (2009), Matka „chora” zamiast „złej” – o nowych wzorach macierzyństwa, [w:] M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa: 13-33
  15. Sikorska M. (red.), (2012), Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek, Warszawa
  16. Suler J. (2004), The Online Disinhibition Effect, “CyberPsychology and Behavior” nr 7: 321-326 DOI
  17. Włodarczyk J. (2012), Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania, „Dziecko Krzywdzone” nr 2(39): 104-115

  Źródła internetowe
  1. Amnesty International (2013), Death Sentences and Executions 2012, http://amnesty.org.pl/up-loads/media/Raport_ENG.pdf [21.07.2013]
  2. Nielsen Audience Measurement (2012), Raport tygodniowy: oglądalność stacji telewizyjnych. Dane z okresu 30.01.2012-5.02.2012, http://www.agbnielsen.pl/2012-02-05,1701.html [28.12.2012]
  3. Policja (2012), Liczba ofiar przestępstw w 2011 roku, http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/74956/Liczba_ofiar_przestepstw_w_2011_roku.html?search=8048 [21.11.2012]
  4. Słownik języka polskiego, Hasło: Typologia, http://sjp.pwn.pl/slownik/2579028/typologia [21.02.2013]

  Materiał empiryczny
  1. Onet.pl [21.08.2003-31.05.2013]
  2. Wp.pl [21.08.2003-31.05.2013]
 19. Barbara Cieślińska
  Bezdzietność jako styl życia
  1. A grillo Ch., Cristian N. (2008), Childfree by choice: a review, “Journal of Cultural Geography” t. 25, nr 3: 347-363 DOI
  2. Bidzan M. (2010), Niepłodność w ujęciu bio-psych-społecznym, Kraków
  3. Dolińska B. (2014), Bezdzietnosć. Perspektywa społeczno-kulturowa, Sopot
  4. Duch-Krzystoszek D. (1998), Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa
  5. Dyczewski L. (1994), Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin
  6. Dyczewski L. (2003), Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia, [w:] K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków: 137-143
  7. Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa
  8. Gillespie R. (2003), Childfree And Feminine Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women, “Gender & Society” t. 17, nr 1: 122-136 DOI
  9. Grupińska A. (1999), Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydem, Warszawa
  10. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna (2014), GUS, Warszawa.
  11. Horkheimer M. (1987), Społeczna funkcja filozofii, Warszawa
  12. Jacyno M. (2012), Style życia, [w:] A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: 271-312
  13. Jaguś I. (2005), Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania, „Roczniki Socjologii Rodziny” t. XVI: 127-139
  14. Kubiak M. (2008), Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse, zagrożenia, patologie, Toruń: 17-31
  15. Łagodziński W. (2013), Rodzina i gospodarstwo domowe w Warszawie i na Mazowszu na tle kraju, w: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/Rodzina_gospo_domowe_w_Warszawie_na_tle_kraju.pdf [20.10.2014]
  16. Malinowski B. (1987), Małżeństwo, pokrewieństwo, tłum. G. Kubica, [w:] Dzieła t. 4, Warszawa
  17. Mynarska M., Matysiak A., Rybińska A. (2013), Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały matkami. Materiały z konferencji: „Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce”, 18.06.2013
  18. Okólski M. (2003), Demografia, Warszawa: 144-149
  19. Okólski M. (2006), Płodność i rodzina w okresie transformacji, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie dynamika zmian, Warszawa: 103-143
  20. Przybył I. (2003), Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób niepłodnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” t. XV: 47-61
  21. Rocznik Demograficzny (2013), GUS, Warszawa
  22. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków
  23. Slany K. (red.), (2013), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków
  24. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa
  25. Szukalski P. (2011), Urodzenia pozamałżeńskie we współczesnej Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny” nr 7
  26. Wojtasiński Z., Sachno S. (2003), Kult bezdzietności, „Wprost” nr 15(1063), http://www.wprost.pl/ar/42876/Kult-bezdzietnosci/
  27. Założenia polityki ludnościowej Polski 2013. Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Bezdzietność jako styl życiaCieślińska, Barbara--
2014Internauci o „matce-zabójczyni”. Przyczynek do analizy socjologicznejStrzemecka, Stella--
2014Kiedy owu nie ma, żołnierzyki są leniwe, beta niska, a marzenie o fasolce niespełnione… Wpływ niepłodności na relacje między partneramiTrębaczewska, Marta--
2014Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujący funkcjonowanie rodzinLech, Adam--
2014Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicamiPiszczatowska-Oleksiewicz, Mariola--
2014Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na kryzys?Błażejewska, Katarzyna--
2014Różnice w postrzeganiu przestrzeni domowej i zewnętrznej między osobami z rodzin wielodzietnych i rodzin z jedynakamiPorębski, Andrzej--
2014Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli refleksyjność współczesnego rodzicielstwaMarciniak-Budecka, Dorota--
2014Wzajemna zależność między aspiracjami kształcenia się rodziców a aspiracjami edukacyjnymi młodzieżyKowalewski, Tadeusz--
2014Rodzina wizytówką miasta. Przypadek KrakowaPlichta, Paweł--
2014Relacje opolskich migrantek zarobkowych z pracodawcami i rodzinąKrasnodębska, Anna--
2014„Poczytaj mi mamo przez Skype’a”. Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowejPawlak, Agnieszka--
2014Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji?Moroz, Anna--
2014Rodzina – wspólnota konfliktowych interesówPoleszczuk, Jan--
2014WprowadzenieCieślińska, Barbara--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15