REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2014, nr 1 : [13]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści / Content

Od Redakcji

 1. Alicja Korzeniecka-Bondar
  O wkraczaniu w sferę publiczną, czyli jak powstawało czasopismo „Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”

 2. Studia i eseje

 3. Maksymilian Chutorański
  Między intelektualistą konkretnym a parezją. Pytanie o nauczyciela w perspektywie teoretycznej Michela Foucaulta


  1. Foucault M., Deleuze G., Intelektualiści a władza (rozmowa między Michaelem Foucault a Gillesem Deleuze’em), przekł. S. Magala, „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 10/11.
  2. Foucault M., Hermeneutyka podmiotu, przekł. M. Herer, PWN, Warszawa 2012.
  3. Foucault M., Politics and Ethics: An interview, [w:] idem, Foucault Reader, P. Rabinow (red.), Pantheon Books, Nowy Jork 1984.
  4. Foucault M., Strukturalizm i poststrukturalizm, [w:] idem, Filozofia, historia polityka. Wybór pism, przekł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
  5. Foucault M., The Meaning of the Word “Parrhesia”, [w:] idem, Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. 6 lectures given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, Oct-Nov. 1983 http://foucault.info/documents/parrhesia/foucault.DT1.wordParrhesia.en.html [30.03.2011].
  6. Foucault M., The minimalist self, [w:] idem, Politics Philosophy Culture. Interviews and other writings 1977-1984, D. Kritzman (red.), przekł. A. Sheridan i in., Routledge, Nowy Jork–Londyn 1990.
  7. Foucault M., Troska o prawdę (rozmowa Françoisa Ewalda z Michelem Foucaultem), przekł. K. Żabicka, „Colloquia Communia” 1988, nr 36-38.
  8. Gros F., Umiejscowienie wykładów, [w:] M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przekł. M. Herer, PWN, Warszawa 2012.
  9. Lemert Ch, Gillan G., Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, przekł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 1999.
  10. Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1994.
  11. Szkudlarek T., Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Impuls, Kraków 2000.
  12. Veyne P., Ostatni Foucault i jego moralność, przekł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6/203.
  13. Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Impuls, Kraków 2009.
  14. Witkowski L., W kręgu pedagogiki radykalnej (dekonstrukcja – walka – etyczność), [w:] H. A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Impuls, Kraków 2010.
 4. Jacek Moroz
  Czy relatywista może być parezjastą?


  1. Baghramian M., Relativism, Routledge, Taylor & Francis Grtoup e-Library, Londyn–Nowy Jork 2005.
  2. Chisholm R. M., Teoria poznania, przekł. R. Ziemińska, Daimonion, Lublin 1994.
  3. Evans-Pritchard E., Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona, przekł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2008.
  4. Foucault M., Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. 6 lectures given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, Oct-Nov. 1983, http://foucault.info/sy -stem/files/pdf/DiscourseAndTruth_MichelFoucault_1983_0.pdf [22.11.2013].
  5. Moroz J., Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Scholar, Warszawa 2013.
  6. Putnam H., Modele i rzeczywistość, [w:] idem, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przekł. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.
  7. Quine W. V. O., Przekład i znaczenie, [w:] idem, Słowo i przedmiot, przekł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
  8. Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przekł. M. Szczubiałka, Wyd. Spacja: Fundacja Aletheia, Warszawa 1994.
  9. Rorty R., Przygodność, ironia, i solidarność, przekł. W. J. Popowski, W.A.B. Warszawa 2009.
  10. Swoyer C., Relativism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/en-tries/relativism/ [11.11.2012].
  11. Winch P., Rozumienie społeczeństwa pierwotnego, [w:] Racjonalność i styl myślenia, oprac. E. Mokrzycki, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1992.
 5. Radosław Nawrocki
  Spory wokół sprawiedliwości w edukacji. Wybrane wątki


  1. Kwieciński Z., Sprawiedliwa nierówność, [w:] idem, Między patosem a dekadencją, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007.
  2. Lukes S., Sprawiedliwość społeczna: Hayekowskie wyzwanie, przekł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, [w:] idem, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.
  3. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.
  4. Śpiewak P., Poszukiwanie wspólnot, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, przekł. P. Rymarczyk, T. Szubka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2004.
  5. Walzer M., Moralne maksimum, moralne minimum, przekł. J. Erbel, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 6. Artur Szutta, Robert Kryński
  Co z tą filozofią? Słów kilka na temat pewnej inicjatywy

 7. Na nasze zaproszenie

 8. Nie każdy musi być parezjastą… Bogusław Śliwerski w rozmowie z Ewą Bochno i Maksymilianem Chutorańskim

 9. Z warsztatu badawczego

 10. Aneta Makowska
  W poszukiwaniu potencjału zmiany szkoły. O typie biograficznym zboczeńca


  1. Butler J., Koniec różnicy seksualnej?, [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, A. Gajewska (red.), przekł. J. Bednarek, M. Frąckowiak-Sochańska, A. Grzemska i in. Wyd. Poznańskie, Poznań 2012.
  2. Dusza B., Sposoby bycia licealistów w roli ucznia, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  3. Kozyr-Kowalski S., Dwa paradygmaty socjologii neoklasycznej, wprowadzenie do: P. Wechta, Socjologia i kryptosocjologhia Josepha Schumpetera, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003.
  4. Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.
  5. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010.
  6. Makowska A., Typy biograficzne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Szczecin 2013, maszynopis niepublikowany.
  7. Znaniecki F., Elementy rzeczywistości praktycznej, [w:] idem, Pisma filozoficzne, t. 1, PWN, Warszawa 1987.
  8. Znaniecki F., Metoda socjologii, przekł. E. Hałas, PWN, Warszawa 2008.
  9. Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001.
 11. Ewa Kępa
  Autoetnografia nie wzięła się znikąd – rozważania o ciągłości i zmianie


  1. Borowska-Beszta B., W tym cieniu jest tyle słońca, „Autoetnografia, Pedagogika Kultury” 2009, t. 5, s. 8 1-96.
  2. Chang H., Autoethnography as method. Developing qualitative inquiry, Left Coast Press, Walnut Creek, CA 2008.
  3. Denzin N. K., Analytic autoethnography or déja vu all over again, “Journal of Contemporary Ethnography” 2006, t. 35, nr 4 , s. 4 19-428. DOI
  4. Ellis C., The ethnographic I. A methodological novel about teaching and doing autoethnography, AltaMira, Walnut Creek, CA 2004.
  5. Ellis C., Autoethnography as method (review), “Biography” 2009, t. 32, nr 2, s. 360-363. DOI
  6. Ellis C., Adams T. E., Bochner A. P., Autoethnography. An overview, “Historical Social Research” 2011, t. 36, nr 4 , s. 273-290.
  7. Ellis C., Bochner A. P., Autoethnography, personal narrative, and personal reflexivity, [w:] Handbook of qualitative research, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Sage, Thousand Oaks, CA 2000, s.733-76868.
  8. Forest H., Artful leadership for creating positive social change. Reflections on an arts-based autoethnography, “Storytelling, Self, Society” 2009, t. 5, s. 72–89.
  9. Freeman M., Data are everywhere. Narrative criticism in the literature of experience, [w:] Narrative analysis. Studying the development of individuals in society, C. Daiute, C. Lightfoot (red.), Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2004, s. 6 3-82.
  10. Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przekł. M. M. Piechaczek, Wyd. UJ, Kraków 2005.
  11. Hamdan A., Autoethnography as a genre of qualitative research. A journey inside out, “International Journal of Q ualitative Methods” 2012, t. 11, nr 5, s. 585-606.
  12. Holman Jones S., Building connections in qualitative research. Carolyn Ellis and Art Bochner in conversation with Stacy Holman Jones, “Forum: Q Qualitative Social Research” 2004, t. 5, nr 3, art. 28, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/552/1194 [27.01.2014].
  13. Holman Jones S., Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste, przekł. M. Brzozowska-Brywczyńska, [w:] Metody badań jakościowych, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), t. 2, PWN, Warszawa 2010, s. 175-218.
  14. Kępa E., Autoetnografia – metoda dla odważnych?, [w:] Autobiografizm w kulturze współczesnej, K. Citko, M. Morozewicz (red.), Trans Humana, Białystok 2012, s. 109-121.
  15. Leavy P., Method meets art. Arts-based research practice, The Guilford Press, Nowy Jork – Londyn 2009.
  16. Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
  17. Marechal G., Autoethnography, [w:] Encyclopedia of case study research, A. J. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (red.), Sage, Londyn 2010, s. 4 3-45. DOI
  18. McCorkel, J. A., Myers, K., What difference does difference make? Position and privilege in the field, “Qualitative Sociology” 2003, t. 26, nr 2, s. 199-231. DOI
  19. Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wyd. UMK, Toruń 2004.
  20. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.
  21. Szyszkowska M., Filozofia polityki. Filozofia prawa. Filozofia twórczości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
  22. Tamboukou M., Truth Telling in Foucault and Arendt: parrhesia, the pariah and academics in dark times, “Journal of Education Policy” 2012, t. 27, nr 6 , s. 84 849-86865. DOI
  23. Wall S., An autoethnography on learning about autoethnography, “International Journal of Qualitative Methods” 2006, t. 5, nr 2, s. 14646-160.
  24. Winterson J., O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, przekł. Z. Batko, Rebis, Poznań 2001.

 12. Studium recenzyjne

 13. Oskar Szwabowski
  Mała wywrotowa polityka


  1. Agamben G. i in., Co dalej z demokracją, przekł. M. Kowalska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
  2. Arendt H., Kryzys edukacji, [w:] eadem, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przekł. M. Gołdyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994.
  3. Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.
  4. Castels M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, przekł. I. Siara, PWN, Warszawa 2013.
  5. Goldfarb J. C., Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, przekł. U. Lisowska, K. Liszka, A. Orzechowski, DSW, Wrocław 2012.
  6. Graeber D., Revolutions in Reverse: Essays on Politics, Violence, Art, and Imagination, Minor Compositions, Londyn – Nowy Jork – Port Watson 2011.
  7. Pateman C., Braterska umowa społeczna, przekł. K. Szumlewicz, biblioteka online Think Tanku Feministycznego, >http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/pateman.pdf [06.03.2014].
  8. Sceny z okupowanej Ameryki, przekł. B. Szelewa, Warszawa 2012.
  9. Stirner M., Jedyny i jego własność, przekł. J. i A. Gajlewiczowie, PWN, Warszawa 1995.

 14. Z życia naukowego młodych pedagogów

 15. Bożena Tołwińska
  XX-lecie Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk


  1. O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  2. Bochno E., Jak to jest być Sekretarzem LSMP?, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  3. Bochno E., Bochno I., Jak to się zaczęło? Jak było? Trochę historii Letnich Szkół Młodych Pedagogów, [w:]
  4. O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  5. Covey R. S., 7 nawyków skutecznego działania, przekł. I. Majewska-Opiełka, Rebis, Poznań 2003. Fullan M., Change Forces, za: E. Potulicka, Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana, [w:] Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, E. Potulicka (red.), Eruditus, Poznań 2001.
  6. Grzybowski P. P., Między Szkołami, czyli kilka słów o elektronicznym „Międzyszkolniku”, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  7. Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, wyd. V, przekł. H. Korolewska-Mróz, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
  8. Sprawozdania z Letnich Szkół Młodych Pedagogów zamieszczane w „Roczniku Pedagogicznym”.
  9. Szorc K., XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23 – 28.09.2013, w niniejszym numerze.
  10. Zamojski P., Wspólnota uczących się. O Letniej Szkole Młodych Pedagogów rozmawiają Profesor Maria Dudzikowa oraz Profesor Tadeusz Lewowicki, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 16. Katarzyna Szorc
  XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23-28.09.2013
 17. Ewa Bochno
  Mając na uwadze dobro dziecka… O piątym (i nie tylko) Kabarecie Beche-co? Letniej Szkoły Młodych Pedagogów


  1. Adams K., Galanes G., Komunikacja w grupach, przekł. D. Kobylińska, P. Kobyliński, PWN, Warszawa 2008.
  2. Appignanesi L., Kabaret, przekł. A. Kreczmar, PIW, Warszawa 1990.
  3. Bochno F., O czym się nie śniło nawet filozofom, czyli jak pedagodzy filozofowali, a filozofowie pedagogizowali. Kabaret Beche–co? Edycja czwarta, [w:] Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – analizy – interpretacje, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”, z. 17, A. Korzeniecka-Bondar, B. Tołwińska, U. Wróblewska (red.), Trans Humana, Białystok 2012.
  4. Bylica U., Dąbrowski B., Od Gali do Kabaretu – programy satyryczne Letnich Szkół Młodych Pedagogów, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowych. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  5. Dąbrowski B., 18. urodziny prof. M. D. – program satyryczny kabaretuBeche-co?, [w:] Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”, z. 16, B. Dąbrowski (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012.
  6. Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011.
  7. Eco U., Filozofia frywolna, przekł. M. Woźniak, Wyd. M, Kraków 2008.
  8. Karwat M., Polityka jako kłopotliwe zobowiązanie, [w:] Metafory polityki, B. Kaczmarek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
  9. Kiec I., W kabarecie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004.
  10. Kiec I., Wyprzedaż teatru w ręce błazna i arlekina … czyli o kabarecie, Wyd. Poznańskie, Poznań 2001.
  11. Marciniak M., Narracja z samego środka Szkoły…zamiast: Sprawozdania z XXIII LSMP, [w:] Sztuka w służbie edukacji, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”, z. 14, S. Jaskuła (red.), Pedagogium, Warszawa 2010.
  12. Marciniak M., Narracja ze środka Szkoły… zamiast: Sprawozdania z XXIV LSMP, [w:] Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN”, z. 15, A. Gajdzica, A. Minczanowska, M. Stokłosa (red.), Impuls, Kraków 2011.
  13. Mills C. W., Wyobraźnia socjologiczna, przekł. M. Bucholc, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  14. Nyczek T., Salon niezależny. Dzieje pewnego kabaretu, Znak, Kraków 2008.
  15. Polkowska A., Decentracja interpersonalna a proces komunikacji, [w:] Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem, I. Kurcz, J. Bobryk (red.), Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001.
  16. Szewczyk-Kowalczyk J., Letnia Szkoła Młodych Pedagogów o optyce jej rytuałów, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowych. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.
  17. Śledź Otrembus Podgrobelski, Wstęp do imagineskopii. Próba zarysu, Rewasz, Pruszków 2009.

 18. Pod pręgierzem śmiechu

 19. Przemysław Paweł Grzybowski
  Pisać każdy może… publikować już nie każdy


  1. Bendyk E., Kradzione tuczy i uczy, „Polityka” 2012, nr 8.
  2. Bendyk E., Uczone bzdury, „Polityka” 2013, nr 43.
  3. Chadaj A., Lista filadelfijska a impact factor, „Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej” 2005, nr 1 44-145.
  4. Clegg F., Po prostu statystyka, WSiP, Warszawa 1994.
  5. de.guttenplag.wikia.com [20.10.2013].
  6. Dudzikowa M., O wciskaniu kitu i rozplenianiu się banału w pedagogicznym dyskursie, [w:] Życie i dzieło z ideą wielostronności w tle, A. Bogaj, H. Kwiatkowska (red.), IBE, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  7. ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nowy-tryb-habilitacji-podstawy-prawne-i-najwazniejsze-dokumenty [20.10.2013].
  8. Forestier F., Ja autor widmo, „Forum” 201111, nr 7.
  9. Garczyński S., Sztuka myśli i słowa, Iskry, Warszawa 1976.
  10. Górniak Z., O pracy pisarskiego „murzyna”, „Gazeta Pomorska Extra” 2010, nr 73.
  11. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Socjopatologia edukacji, GWP, Gdańsk 2007.
  12. Grzybowski P. P., Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, maszynopis.
  13. ieeexplore.ieee.org [10.09.2013].
  14. Kostera M., Antropologia organizacja. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
  15. Kraszewski J. I., Jak się robią książki nowe z starych książek. Rzecz o kradzieży literackiej, „Tygodnik Petersburski” 1 837, nr 38.
  16. Łukjanow F., Doktorzy copy-paste, „Forum” 2012, nr 34.
  17. Mikołuszko W., Odkrycia do ukrycia, „Polityka” 2013, nr 1 9.
  18. Nauka/polemiki, „Polityka” 2013, nr 28, s. 61.
  19. Pozdniajew M., Natchnienie na sprzedaż, „Forum” 2009, nr 5.
  20. retractionwatch.wordpress.com [10.09.2013].
  21. scholar.google.pl [10.09.2013].
  22. sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/09/zapowiedz-nowelizacji-prawa-w.html [20.10.2013].
  23. Sokal A., Bricmont J., Modne bzdury. O nadużyciach nauki popełnianych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
  24. Sokal A., Transgressing the Boundaries. Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, “Social Text” 1996, nr 46-47. DOI
  25. Tumański S., Segregacja prasowa, „Polityka” 2013, nr 23.
  26. Willma A., Kopiuj-wklej już w szkole. Rozmowa z Sebastianem Kawczyńskim, współtwórcą programu Plagiat.pl, „Gazeta Pomorska – Magazyn” 2009, nr 237.
  27. Wittlin J., Vademecum grafomana, WL, Kraków 1965.
  28. Wróblewski J., Widmo Romana, „Polityka” 2010, nr 8.
  29. www.harzing.com/pop.htm [20.10.2013].
  30. www.plagiat.pl [20.10.2013].
  31. www.polityka.pl/nauka/1548773,1,naukowcy-polemizuja-z-prof-tumanskim-krytyka-listy-filadelfijskiej-bezpodstawna.read [10.09.2013].
  32. www.scopus.com [10.09.2013].

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 13 z 13
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Pisać każdy może… publikować już nie każdyGrzybowski, Przemysław Paweł--
2014Mając na uwadze dobro dziecka … O piątym (i nie tylko) Kabarecie Beche-co? Letniej Szkoły Młodych PedagogówBochno, Ewa--
2014XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23 – 28.09.2013Szorc, Katarzyna--
2014XX – lecie Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii NaukTołwińska, Bożena--
2014Mała wywrotowa politykaSzwabowski, Oskar--
2014Autoetnografia nie wzięła się znikąd- rozważania o ciągłości i zmianieKępa, Ewa--
2014W poszukiwaniu potencjału zmiany szkoły. O typie biograficznym zboczeńcaMakowska, Aneta--
2014Nie każdy musi być parezjastą… Bogusław Śliwerski w rozmowie z Ewą Bochno i Maksymilianem ChutorańskimŚliwerski, Bogusław--
2014Co z tą filozofią? Słów kilka na temat pewnej inicjatywySzutta, Artur; Kryński, Robert--
2014Spory wokół sprawiedliwości w edukacji. Wybrane wątkiNawrocki, Radosław--
2014Czy relatywista może być parezjastą?Moroz, Jacek--
2014Między intelektualistą konkretnym a parezją. Pytanie o nauczyciela w perspektywie teoretycznej Michela FoucaultaChutorański, Maksymilian--
2014O wkraczaniu w sferę publiczną, czyli jak powstawało czasopismo „Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”Korzeniecka-Bondar, Alicja--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 13 z 13