REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1784
Tytuł: Spory wokół sprawiedliwości w edukacji. Wybrane wątki
Inne tytuły: Disputes over justice in education. Selected threads
Autorzy: Nawrocki, Radosław
Słowa kluczowe: sprawiedliwość
justice
edukacja
education
pluralizm
pluralism
równość
equality
konflikt moralny
moral conflict
Data wydania: 2014
Data dodania: 27-paź-2014
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2014, nr 1, s. 35-43
Abstrakt: W niniejszym artykule autor bada problem sprawiedliwości w edukacji. Podjęte są tylko niektóre teoretyczne aspekty tego zjawiska. W artykule podejmuje się zbadanie sporu dotyczącego idei sprawiedliwości we współczesnej filozofii politycznej i edukacji. Autor rozwija ogólne rozumienie tego jak idea sprawiedliwości może być użyta w odniesieniu do edukacji. Prezentuje się tu kilka perspektyw filozoficznych związanych z ideą sprawiedliwości i stara się znaleźć dobry sposób poruszania się po tej mapie różnych pozycji związanych z życiem w społeczeństwie pluralistycznym. Wizja pluralistycznej sfery publicznej generuje bowiem konieczność odpowiedzi na pytanie związane ze statusem kategorii moralnych, których używamy. Dobrym przykładem w tym kontekście jest kategoria sprawiedliwości. Autor próbuje znaleźć dobry pomysł na życie w sytuacji nieustannego konfliktu moralnego i dokonuje analizy implikacji poszczególnych koncepcji sprawiedliwości społecznej dla edukacji i wspólnego życia w społeczeństwie.
In this paper the author studies the problem of justice in education. He examines only some theoretical aspects of this phenomenon. This paper surveys a dispute over the idea of justice in contemporary political philosophy and education. The author develops an overall understanding of how the idea of justice can be used in relation to education. He presents a few philosophical perspectives connected with the idea of justice and tries to find a good way to move around the map of different positions associated with living in plural society. The vision of the plural public sphere generates the necessity to answer the question connected with the status of moral categories that we use. The category of justice might be a good example. The author attempts to find a way how to live in the situation of constant moral conflict and analyzes the implications of particular conceptions of social justice for education and common life in society.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/1784
DOI: 10.15290/parezja.2014.01.04
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2014, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
4_R_Nawrocki_Spory_wokol_sprawiedliwosci_w_edukacji.pdf656,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons