REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka, 2012, tom 4 : [38]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Змест/Spis treści/Content

ЛIТАРАТУРАЗНАЎСТВА

 1. Людмiла Сiнькова
  Эвалюцыя iндывiдуальнага стылюў творчасцi Леанiда Дранько-Майсюка
 2. Мiкола Хаўстовiч
  Iдэя адраджэння Рэчы Паспалiтай у беларускай лiтаратуры першае паловы ХIХ стагоддзя
 3. Зоя Мельнiкава
  Дзеля волi i красы: публiцыстыка Змiтрака Бядулi пачатку ХХ стагоддзя
 4. Яўген Гараднiцкi
  Персанажная iдэнтыфiкацыяў лiтаратурным творы: прыёмы i сродкi
 5. Мiкола Мiшчанчук
  Творчасць Уладзiмiра Клiшэвiча ў перспектыве новага часу
 6. Ванда Бароўка
  Латгалiя ў рамане “I вецер гуляе на пажарышчы...” Янiса Нiедрэ i ў аповесцi “Дзень, калi ўпала страла” Уладзiмiра Арлова
 7. Галiна Адамовiч
  Вымярэннi чалавечагаў класiчнай лiтаратуры (А. Дантэ, Ё. В. Гётэ, Я. Колас, М. Багдановiч, М. Танк i iнш.)
 8. Ала Петрушкевiч
  Эмацыянальна насычаныя моўныя матывы ў ранняй лiрыцы Янкi Купалы
 9. Наталля Русецкая
  Мастацкае адлюстраванне ўлады ў раманах «Сарока на шыбенiцы» Альгерда Бахарэвiча i «Рыбiн горад» Наталкi Бабiнай
 10. Анна Саковiч
  Лагерныя хаджэннi па пакутах герояў Янкi Брыля i Аляксея Карпюка (раман “Птушкi i гнёзды”, аповесць “Пушчанская адысея”)
 11. Ганна Карповiч
  Паэтычная дэдыкацыяў старадруках ВКЛ другой паловы XVI стагоддзя
 12. Iаанна Васiлюк
  Творчасць Янкi Лучыны: да пытання станаўлення беларускай самасвядомасцi
 13. Вiктар Шукеловiч
  Асаблiвасцi мастацкага свету “Гутаркi старога дзеда”
 14. Анатоль Трафiмчык
  Якуб Колас пра падзел Беларусi 1921 года ў паэме “Новая зямля”
 15. Анна Альштынюк
  Праблема роднай мовы: малая проза Янкi Брыля
 16. Вiялета Нiкiцюк-Пэркоўска
  Амерыканскi перыяд творчасцi Наталлi Арсенневай (1950–1997 гг.)

 17. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

 18. Iна Швед
  Белы колер як сродак мiфалагiзацыi жывёл у традыцыйнай карцiне свету беларусаў
 19. Таццяна Кабржыцкая, Мiкола Хмяльнiцкi, Эла Дзюкава
  Мастацкая парадыгма ўсходне- i заходнеславянскiх этнакультурных канцэптаў “попел”, “папялушка”, “папялiды”: ад фальклору да лiтаратуры

 20. МОВАЗНАЎСТВА

 21. Герман Бiдэр
  Пытаннi фанетыкi i акцэнту ў рукапiснай “Беларускай граматыцы” Антона Луцкевiча (Вiльня 1916)
 22. Вольга Ляшчынская
  Канцэптуалiзацыя эмоцыi задавальнення ў фразеалагiзмах беларускай мовы
 23. Alina Filinowicz
  Nazwy terenowe związane z gospodarką rolną i leśną w powiecie sokólskim
 24. Таццяна Сушко
  Фразеасемантычнае поле “Чалавек” у старабеларускай мове
 25. Людмiла Сегень
  Сфера ўжывання абрэвiятур у сучаснай беларускай мове
 26. Таццяна Палявая
  Аб ацэначным патэнцыяле асобных сiнтаксiчных канструкцый у публiцыстыцы беларускай мовы
 27. Таццяна Бочкар
  Шляхi развiцця лексiчных варыянтаў фразеалагiзмаў (на матэрыяле беларускай i англiйскай моў)
 28. Анна Грэсь
  Лексiчныя запазычаннi (крытэрый паходжання) у «Лексiсе» Лаўрэнцiя Зiзанiя
 29. Таццяна Алiферчык
  Саматызмы ў беларускай мiкратапанiмii

 30. VARIA

 31. Алена Вальчук
  Беларуская прысутнасць у Кракаве ў другой палове ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя
 32. Марына Казлоўская
  Да тэмы паэта i паэзii ў творчасцi Збiгнева Гэрбэрта i Iгара Бабкова

 33. РЭЦЭНЗII

 34. Jan Czykwin
  Literatura Białorusinów polskich w kręgu nowych zainteresowań badawczych: / Helena Duć-Fajfer. Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków 2012
 35. Алiна Сабуць
  Дыялог праз стагоддзе / Максiм Багдановiч: энцыклапедыя склад. I. У. Саламевiч, М. В. Трус, Мiнск 2011
 36. Яўген Гараднiцкi
  Творчасць беларускiх класiкаў з кампаратывiстычнага пункту погляду / М. А. Тычына, Янка Купала i Якуб Колас: учора i сёння, Мiнск 2012
 37. Вольга Ляшчынская
  Пра стан беларускага вуснага маўлення i не толькi / Т. Р. Рамза, Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан, Мiнск 2011
 38. Людмiла Зарэмба
  Лагiчнае спасцiжэнне вечнай светазарнасцi “Слова” / А. О. Шелемова, Поэтический космос “Слова о полку Игореве”, Москва 2011
 39. Ванда Бароўка
  Асоба i творчасць класiка на фоне эпохi / Уладзiмiр Гнiламёдаў, Янка Купала: жыццё i творчасць, 2-е выд., дапрац. i дап., Мiнск 2012
 40. Валянцiна Локун
  Новае ў беларускай кампаратывiстыцы / Лiтаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогiя, iнтэртэкстуальнасць, нав. рэд. М. У. Мiкулiч, Мiнск 2012
 41. Ульяна Верына
  Новыя шляхi фалькларыстыкi – у навуковым дыялогу / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, Жанравы код фальклорнай карцiны свету: Няказкавая проза. Дзiцячы фальклор. Загадкi. Казкi, Мiнск 2012
 42. Галiна Тварановiч
  Першая манаграфiя аб Мiхасю Стральцовым / Irena Chowańska, W poszukiwaniu siebie. Proza Michasia Stralcowa, Olsztyn 2011

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Новыя шляхi фалькларыстыкi – у навуковым дыялогуVerina, Ulyana--
2012Новае ў беларускай кампаратывiстыцыЛокун, Валянцiна--
2012Асоба i творчасць класiка на фоне эпохiБароўка, Ванда--
2012Пра стан беларускага вуснага маўлення, i не толькiЛяшчынская, Вольга--
2012Дыялог праз стагоддзеСабуць, Алiна--
2012Да тэмы паэта i паэзii ў творчасцi Збiгнева Гэрбэрта i Iгара БабковаКазлоўская, Марына--
2012Беларуская прысутнасць у Кракаве ў другой палове ХIХ – пачатку ХХ стагоддзяВальчук, Алена--
2012Саматызмы ў беларускай мiкратапанiмiiАлiферчык, Таццяна--
2012Лексiчныя запазычаннi (крытэрый паходжання) у «Лексiсе» Лаўрэнцiя ЗiзанiяGrześ, Anna--
2012Шляхi развiцця лексiчных варыянтаў фразеалагiзмаў (на матэрыяле беларускай i англiйскай моў)Bochkar, Tatiana--
2012Аб ацэначным патэнцыяле асобных сiнтаксiчных канструкцый у публiцыстыцы беларускай мовыПалявая, Таццяна--
2012Фразеасемантычнае поле “Чалавек” у старабеларускай мовеСушко, Таццяна--
2012Канцэптуалiзацыя эмоцыi задавальнення ў фразеалагiзмах беларускай мовыЛяшчынская, Вольга--
2012Пытаннi фанетыкi i акцэнту ў рукапiснай “Беларускай граматыцы” Антона Луцкевiча (Вiльня 1916)Бiдэр, Герман--
2012Мастацкая парадыгма ўсходне- i заходнеславянскiх этнакультурных канцэптаў “попел”, “папялушка”, “папялiды”: ад фальклору да лiтаратурыКабржыцкая, Таццяна; Хмяльнiцкi, Мiкола; Дзюкава, Эла--
2012Белы колер як сродак мiфалагiзацыi жывёл у традыцыйнай карцiне свету беларусаўSzwed, Ina--
2012Амерыканскi перыяд творчасцi Наталлi Арсенневай (1950–1997 гг.)Nikitiuk-Perkowska, Wioleta--
2012Праблема роднай мовы: малая проза Янкi БрыляAlsztyniuk, Anna--
2012Асаблiвасцi мастацкага свету “Гутаркi старога дзеда”Шукеловiч, Вiктар--
2012Мастацкае адлюстраванне ўлады ў раманах «Сарока на шыбенiцы» Альгерда Бахарэвiча i «Рыбiн горад» Наталкi БабiнайРусецкая, Наталля--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 38